Slægtsbog for efterkommere
efter
Johan Frederik Hyttel
født 1811

Hvad af Fædres Saga findes
bør af Efterslægten mindes

Forord.

Denne “Web” udgave af “Hyttel” familiens Slægtsbog, for efterkommere efter Johan Frederik Hyttel født 1811, er lagt på nettet af Henrik Hyttel Eriksen på baggrund af den i slægten værende originale Slægtsbog oprindeligt foranlediget udført af Inspektør Carlo Hüttel og Hustru.

Hvor teksten/oplysningerne er skrevet med denne farve, gælder det at det er opdateringer i forhold til den oprindelige Slægtsbog, ønsker du også at bidrage med opdateringer følg dette link Opdatering

Er du en Hyttel / Hüttel og kan Du ikke finde dig selv eller dine aner i her i denne “Webbificerede” udgave skyldes det formodentlig at Hyttel slægtens stamfader Frederik Wilhelm Hyttel fik 4 Børn, Johan Frederik Hyttel, Palle Mørk Hyttel, Dorthea Kathrina Hyttel og Carl Severin Hyttel og denne Slægtsbog omfatter udelukkende efterkommere efter Johan Frederik Hyttel og dennes hustru Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvorfor hedder nogen Hüttel og andre Hyttel? jeg ved det ikke, men jeg har den teori, at da det jo var præsten som skrev i kirkebøgerne efter dåben, så mon ikke om det var op til ham, om han ønskede at anvende det tyske eller det mere almindelige y, har du en anden teori eller konkret viden, hører jeg meget gerne fra dig. Jeg begrunder min teori med at jeg har kendskab til 2 søstre, hvor den enes efternavn er Hüttel og den andens er Hyttel og præsten var ikke den samme.

Lidt statistik:

Mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hyttel’, 2021 – 373 & Mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hüttel’, 2021 – 127

Kilde, Danmarks Statistik Navnedatabasen indeholder kun oplysninger om første fornavn samt sidste efternavn – altså ikke mellemnavne. Er dit fulde navn fx Dorthe Høst Larsen, vil du være registreret under Dorthe Larsen. Vi har valgt af diskretionshensyn at fjerne navne med kun en eller to forekomster fra navnedatabasen, så derfor kan du godt f et lidt upræcist svar, hvis den navnekombination du søger på, er sjælden. Denne statistik er baseret på den nyeste søgning i navnedatabasen fra 24. september 2021.

Billeder:

Slægtsbogens billeder er ligeledes indsat i denne “Web” udgave. Aner hvor billedmateriale er tilgængeligt vil være fremhævet med kursiv blå skrift som et aktivt link til billedet.

Ved Udarbejdelse af den originale Slægtsbog er anvendt Kirkebøger, Folketællingslister, Lægdsruller, Skifteprotokoller, Skøde- og Panteprotokoller, Fæsteprotokoller, Tingbøger, i nogen Grad personalehistorisk Litteratur og endvidere, hvor det har været muligt, Statens Avissamlinger. Endelig er der benyttet materiale, som har været i Slægtens Besiddelse. For Anetavlen gælder det, at hver Slægtslinje er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en Linje standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter Kilderne helt – Kirkebøger eller andre Arkivalier findes ikke – eller de pågældende personer ses ikke døbt i det Sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres Forslægt har nogen Tilknytning til Sognet. I sådanne tilfælde er, også alle omliggende Sognes Kirkebøger.

Gamle Dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de Fejl m.v., der forekommer i Originalen, vil altså også forekomme i Afskriften. De i ældre Kirkebøger anvendte latinske Søn- og Helligdagsbetegnelser er omregnet til Kalenderdatoer. Ved Stednavne er, hvor de ikke forekommer som Citat fra Arkivalier, anvendt den Stavemåde, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets Adressebog. I Lister over Faddere og Forlovere anvendes som Regel den samme Angivelse og Stavemåde, som er benyttet i den pågældende Kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt Fadder eller Forlover. Da Størsteparten af Arkivalierne – bl.a. Kirkebøgerne – endnu er utilgængelige for rene efter l890, beror Bogens Oplysninger efter dette r hoved saglig på meddelelser fra Slægtens Medlemmer og er alts ukontrollable gennem Arkivalier.

Efterslægtstavlen er opbygget på følgende Måde: Børnene af de Personer, som Efterslægtstavlen gr ud fra, er betegnet med Romertal. Hvert Romertals Børn er betegnet med stort Bogstav, hvert stort Bogstavs Børn er betegnet med Arabertal, og hvert Arabertals Børn er betegnet med lille Bogstav. Små Bogstavers Børn betegnes med Arabertal efterfulgt af en Parentes. I Forhold til Stamfaderen er Romertal altså Børn, store Bogstaver Børne Børn, Arabertal Olde Børn o.s.v.

Af Hensyn til Overskueligheden er der lavet Indrykninger ved hvert Generationsskifte.

Navne og Data på nulevende Personer er så vidt muligt anført efter egne Opgivelser, og der kan derfor forekomme Tilfælde, hvor f.eks. Søskendes Efternavne er stavet forskelligt.

Hvor oplysninger om nulevende Personer er ufuldstændige, skyldes dette almindeligvis ubesvarede Forespørgsler eller ukendte Adresser, så forespørgsel ikke har været mulig.

For Efterslægtstavlen gælder det i øvrigt, at Fødesognet almindeligvis anføres efter selve Fødestedet, hvilket dog ikke gælder Købstæder eller større kendte Lokaliteter, Hovedstaden og Udlandet I øvrigt takker vi Slægtens Medlemmer for den Velvilje, man har vist os under Bogens udarbejdelse, og udtrykker vort Håb om, at denne Slægtsbog må blive til Glæde for såvel nulevende som kommende Generationer.

Hyttel

Stamfaderens hus i Strandgade 13, Sæby

strandgade 13 I

Samme hus kort før nedrivningen

Min FARMOR

Anna Charlotte Hüttel

er født d. 5. januar 1897 i Sæby.

Hun blev hjemmedøbt d. 18. Februar 1897 og fremstillet i Kirken d. 19 April samme år. Faddere var Marie Kongsbak og Moderen samt Fiskerne Johannes Hyttel, Vilhelm Hyttel og N.P. Kongsbak alle af Sæby. Anna Charlotte Hüttel døde d. 1. maj 1968 i Roskilde.

Anna Charlotte Hüttel blev gift d. 6 januar 1924 i Dronninglund med

Min FARFAR

Erik Laurits Eriksen

 der er født d. 24. August 1892 i Hestehaven, Hellevad Sogn, som Søn af murer, Jens Kristian Eriksen og Hustru Bodil Marie Larsen. Ægteskabet blev opløst 1947.

 Erik Laurits Eriksen blev døbt d. 16. oktober 1892, og Faddere ved Dåben var Gårdmand Poul Kristensens Hustru af Tveden, Husmand Jens Kristian Nielsens Hustru af Hallund Kær, Husmand Lars Nielsen af Kærsigen samt Ungkarlene Anton Kristoffersen og Niels Andersen af Hallund Kær.

Anna Charlotte Hüttel gik i Skole i Sæby. Hun blev derefter uddannet ved Husgerning og havde bl.a. i 4 år Plads hos Bankdirektør Carl C. Møller i Sæby samt i 3 år hos Rentier Halgreen i Hellerup.

Erik Laurits Eriksen gik i Skole i Hellevad. Han aftjente sin værnepligt som Dragon i Randers og var I øvrigt beskæftiget som Arbejdsmand på Dronninglundegnen.

hyttel

Anna Charlotte Hyttel med Sønnerne (Nytårsaften 1955)  

Min OLDEFAR

Carl Emil Hyttel

er født d. 12. September 1850 i Sæby, og han døde d, 18. Marts 1934 samme Sted.

Han blev døbt d. 20. Oktober 1850, og Faddere ved Dåben var Enken Mette Marie Christensen, Pigen Christine Christensdatter, Fiskerne Christian F. Laulund og Niels P. Fynboe samt Faderen.

Carl Emil Hyttel blev gift d. 6. Maj 1884 i Sæby med

Min OLDEMOR

Cecilie Olesen

Forlovere ved Brylluppet var Fiskerne Johan Frederik Hyttel og C. I. Larsen

Cecilie Olesen er født d. 10. Juli 1860 i Bangsbostrand, Flade Sogn, som datter af Arbejdsmand Mads Peter Olesen og Hustru Maren Ottesen, og hun døde d. 6. Maj 1939 i Sæby .

Han blev døbt d. 5. August 1860 i Flade Kirke, og Faddere ved Dåben var Pigen Cecilie Ottesen, tjenende i Frederikshavn, Pigen Ane Ottesen, tjenende i Nørreknuden, Understed Sogn, Fisker Otte Christensen Rønnest, Bangsbostrand Indsidder Christen Jensen Wormstrup, Sundbakken, og Ungkarl Thomas Christian Ottesen, Bangsbostrand.

Carl Emil Hyttel var Fisker og boede i Sæby.

Anetavle
for
Carl Emil Hyttel

 (Se anetavle længere nede på siden)

Johan Frederik Hyttel (2)

er født d. 7. Juli 1811 i Sæby, og han døde d. 30. December 1885 somme Sted og blev begravet d. 5. Januar 1886.
Han blev hjemmedøbt pÅ Fødselsdagen og derpå fremstillet i Kirken d. 25. August 1811, båret af Niels Fynboes kone, Christiane; Faddere var Ide Jørgensen, Palle Hendriksen, Peder Wilsen junior og Caspar Hyttel.
Johan Frederik Hyttel blev gift d. 27. December 1839 i Sæby med

Johanne Maria Christensdatter (Mørk) (3)

Forlovere ved Brylluppet var Peder Pallesen Mørk og Palle Chr. Mørk. Johanne Maria Christensdatter (Mørk) er født d. 8. Juli 1816 i Sæby, og hun døde d. 30. Juni 1876 samme Sted og blev begravet d. 5. Juli. Hun blev hjemmedøbt d. 10. Juli 1816, men der er ikke i kirkebogen indført nogen Fremstillingsdato. Faddere var Moderen og Hans Jacobs kone samt Hans Jacob Bødker, Jacob Kongsbak junior og Christian Holt.
Johan Frederik Hyttel var Fisker og boede i Sæby, hvor han i 1844 overtog Moderens Hus i Strandgade.

Frederik Wilhelm Hyttel (4)

er født ca. 1763 i Sachsen, Tyskland, og han døde d, 31. December 1833 i Sæby og blev begravet d, 7. Januar 1834, Han blev trolovet d. 4 Januar 1811 og gift d. 8. Februar samme år i Sæby med

Else Marie Pedersdatter Holm (5)

Forlovere ved Vielsen var Jens Hansen og Christian Hennemann.
Trolovelser kendtes allerede i Middelalderen og var en ægteskabsstiftende Handling. Efterhånden fik den kirkelige Vielse dog større og større Betydning, og ved Ordinans af 19. Juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulde fuldbyrdes af Præsten. Fr den kirkelige Vielse blev foretaget, skulde der dog finde trolovelse Sted i Overværelse af Præsten og 5 andre Personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge Parter og kunde kun ophæves efter kongelig Bevilling. Efter Loven skulde Præsterne “alvorligen forbyde de trolovede Personer at søge Seng sammen, før end de i Kirken retteligen blive samlede”, men blandt Almuen overholdt man ikke denne Lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle Opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I ret 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt Reskript af 4. Januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog – uden at være ægteskabsstiftende – og er i vore dage afløst af Forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede – i hvert fald hvis det var en mere fornem person – en Fingerring af Guld, der blev anbragt på fjerde Finger, “thi vise Mestre og Læger skriver, at der ganger en åre fra Hjertet op til den fjerde Finger”.

Else Marie Pedersdatter Holm er født 1776 i Sæby, og hun døde d. 10. November 1858 samme Sted

Hun blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i Kirken d. 21. April 1776, Faddere var Christian Skomagers Svend Andreas Andersen, Niels Pallesen, Mads Gertsens Søn Jens, Mette Marie Pallesdatter og Skomager Sonnums Tjenestepige Johanne Marie.

Else Marie Pedersdatter Holm blev gift første Gang d. 31. Oktober 1800 i Sæby med sin fætter Palle Jensen Mørk, der døde d. 31. Maj 1809, 34 år, 3 Måneder og 15 dage gammel.

Frederik Vilhelm Hyttel kom i 1801 til Sæby sammen med 2 andre tyske Håndværkersvende , hvoraf den ene fortsatte videre til Norge. I de første år virkede han som tømrer, men han må så efterhånden være begyndt at arbejde på Fiskernes Fartøjer, for ved Vielsen benævnes han “Skibstømmermand” Samtidig med denne Bestilling har han antagelig drevet en Del Fiskeri, og ved sin død kaldes han i Kirkebogen Fisker.

Ved Giftermålet overtog Frederik Wilhelm Hyttel et lille Hus på den nordlige Side af Strandgade (det nuværende Nr. 13). Dette Hus, der bestod af 3 Fag Bindingsværk med Stråtag, havde Palle Jensen Mørk været Ejer af fra 1803 og indtil sin Død. I 1821 ses Frederik Wilhelm Hyttel at have udstedt en Panteobligation på 75 Rdlr. Sedler mod 1. Prioritet i Huset i Strandgade. Dette Hus afstod enken i 1844 til Sønnen Johan Frederik.

Efter Frederik Vilhelm Hyttels Død blev der afholdt Skifte mellem Enken og Børnene: Johan Frederik Hyttel, 24 år, Palle Mørk, 18 år, Dorthea Cathrine, 16 1/2 år, og Carl Severin, 15 1/2 år gammel. Som værge for de umyndige Arvinger mødte Strandfoged Poul Jørgensen fra Sæby.

Boet blev vurderet og registreret, som følger:

Rdlr. Mk. Sk.
1 Fyrre Bord 0 2 1
1 Stoel 0 1 0
1 Ormspand 0 0 4
1 Trug Bakker (vistnok Bakke med Kroge) 1 3 0
1 Flaske 0 0 8
2 gamle Sengevaar 0 1 0
Nogle meget gamle Sengeklæder 0 2 0
2 Sengeomhæng 0 1 0
1 Fiskekurv 0 1 0
Nogle meget gamle Gangklæder 1 0 0
1 Ballie 0 1 0
1 Jerngryde 0 3 0
1 gammel thekedel 0 3 0
1 Tranlampe 0 1 0
1 Ildtang 0 0 8
3 Tallerkener 0 1 4
5 Leerfade 0 0 10
3 Melkefade 0 1 0
1 Hakkebræt 0 0 8
Nogle gamle Fiskegarn 0 3 0
1 Kurv 0 0 4
Summa 6 Rdlr. 3 Mk. 6 Sk.

Videre løsøre forefandtes ikke og erklærede Enken med LauVærge, Fisker Palle Holm, at hun ei eiede flere Effecter.

Det Boet tilhørende Huus på Strandgaden samt en liden Toft mod Sæbye Aae vurderedes for 50 Rdlr. Sedler.

Samtlige de tilstedeværende erklærede sig tilfredse med Vurderingen, og enken angav derefter, at boets gæld var 75 Rdlr. til en Justitsraad i Fredericia imod 1. Prioritet i Huset. Enken lovede at svare Renter og Afdrag af denne Gæld, mod at Boet blev tillagt hende til fri Rådighed, hvilket skete.

Christen Jensen Mørk (6)

der var Fiskeskipper i Sæby og senere Strandfoged, er født 1780 i Sæby, og han døde d 7. Juni 1833 samme Sted Han blev døbt d 15. Marts 1780, og Faddere var Jens Laurberg Smed, Jørgen Pallesen og Jens Madsen Skrødder samt Mette Marie Pallesdatter og Johanne Marie Hansdatter, begge hos Hans Bang.
Christen Jensen Mørk blev trolovet d. 13. Februar 1806 og senere gift med

Johanne Marie Thomasdatter (7)

Hun er født 1781 på Bangsbostrand, Flade Sogn, og hun døde d. 5. Marts 1860 i Sæby.
Hun blev døbt d. 25. Februar 1781, og Faddere var Jens Thomsen fra Lisborg, Jens Markfoged og Sr. Andrup fra Bangsbo. Til Christen Jensen Mørk ses i 1804 udstedt følgende Skøde fra Faderen: “Underskrevne Jens Pallesen Mørch, boende i Sæbye, keindes og hermed Vitterlig Gjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skjøder og aldeeles afhænder til min Søn Christen Jensen Mørk mit hidtil tilhørende huus beliggende på Synder Siide af Aldgaden eller Strand Gaden med paastaaende Bygninger, som i Brand Cassen er forsikret under Nr. 11 for 30 Rdlr., samt den deri værende Jern Kakkelovn og andre Nagelfaste Ting, en kobber Kidel, 1 Jern Gryde, kort alt hvad der nu findes i Huuset, undtagen min Seng og et lidet Fyrrebord. Item alle de på Byens marker mig tilhørende Jorder, Nemlig:

a. en Ager, strækkende sig fra bemelte Huus ned til den saakaldede Hummelbek.
b. 2de Ditto, løbende i Sønder og Nord, og beliggende på synder Siide af Hummelbækken, samt strækkende sig fra nysmelte Bek med Nordre og til Madam Mollerups – – – mod synder ende og
c. 3de dito, beliggende næst ved Hav Bakken og stødende til Hummelbeken med synder Ende, med i Linie løbende 3de Blokke synden for fornævnte bæk.

Og da bem.te min Søn Christen Jensen Mørk har betalt mig den accorderede og mundtlig aftalte Kjøbe Sum med 106 Rdlr., skriver Et Hundrede og Sex Rigsdaler; Saa Tilsskiøder jeg ham forbenevnte Huus, Inventarium og alle Ejende Markjorder, som foranbenævnt, som Lovlig kjøbt og betalt Eiendeele og for binder mig og Arvinger til Hiemmel efter Loven. – Under denne Afhandling og i Kraft af dette mit Skøde skal det være en uryggeligt bepligtelse for merbenvænte min Søn Christen Jensen Mørk: At saalenge hans Moder lever, skal hun være berettiget til at forblive og have frie bopæl hos ham, samt fornøden Pleie og Underholdning uden billig klage, samt efter hendes død anstændig Jordefred efter hans ævne.
Til Bekræftelse under min Hand og Segl og til Vitterlighed af undertegnede.

Sæby e d. 10’de Aug. 1804.
Jens Pallesen Mørk.

med paaholden Pen.
Til Vitterlighed underskriver og forsegler efter Begjæring.
H. Søbye. Christen Hiring

Samtidig ses Christen Jensen Mørk at have udstedt følgende Panteobligation:

Underskrevne Christen Jensen Mørch, bosiddende her i Sæby, kiendes og hermed Vitterlig Gjør: At have med min Curator, Sr. Christen Lunds Samtykke, til Laans bekommet sidst afvigte Snapsting af Kiøbmand Hr. Jørgen Aabel i bem.te Sæbye, den Summa 130 Rdlr., skriver Et Hundrede og Tredive Rigsdaler; Thi forpligter jeg herved mig og Arvinger at betale fornævnte 130 Rdlr. med sine Renter skadesløs i alle Maader, til hvilket Aars 13de Juni med 1/4, aars Opsigelse fra enten af Siderne, samme vorder opsagt; samt imidlertid at svare Forordningsmæssig Rente. – Og paa det Velbem.te min Creditor Hr. Jørgen Aabel for denne Capital, Renter og alle paagaaende Omkostninger kan være fuldkommen betrygget og skadesløsholden, pantsætter jeg herved med første Prioritets Pandte Rettighed følgende af min Fader Jens Pallesen Mørk mig tilkjøbte og under lode d.M. mig tilskiødet Eiendomme, alt saaledes som samme mig er tilskøidet og endvidere herefter Specificeres, nemlig:

1. Mit tilhørende af min fader forhen iboende Huus, beliggende paa Sønder Siide af Ald eller Strand Gaden, med paastaaende Bygninger, som i Brand Cassen under Nr. 11 er assureret for 30 rdlr., samt tilliggende Grund og Haugeplads med den i Huuset staaende Jern Kakkelovn, 1 kobber Kidel, 1 Jerngryde og andre Nagelfaste Ting. 
2. Alle de på Byens Marker mig tilhørende Jorder, således som min Fader mig samme haver tilskjødet og han forhen ejet haver, Neml.:
a. en Ager, strækkene sig fra benævnte mit Huus og ned til den saakaldede Hommelbæk.
b. 2de do., lbende i Snder og Nord og beliggende p sænder Side af Hommelbekken, samt strækende sig fra nysmelte Bæk med Nordre og til Madam Mollerups – – – mod synder Ende, og
c. 3de dito, beliggende nst ved Havbakken og steder til Hommelbeke med sønder Ende med i Linie løbende 3de Blokker sønden for fornevnte Bek,

Hvilket alt således som foran specificeret skal være og blive Hr. Jørgen Aabel og hans Arvinger et fast og trygt 1ste Prioritets Underpant, for ermelte Capital 130 Rdlr., Renter og alle paagaaende Omkostninger.
Til Bekræftelse under min og Curators Haand og Segl samt 2de Vitterligheds Mænds Underskrifter og Forseglinger.

Datum Sæby d. 15. Aug. 1804.
Chr, Jensen Mørk. Som Curator: C. Lund.
Til Vitterllighed: H. Sæbye. Chr. Hiring “
(Sæby Købstad Skøde- og Panteprotokol 1796-1822 B, Fol. 1036-104)

Efter Christen Jensen Mørks død afholdtes følgende Skifte, som ses indført i Sæby Byfogedarkivs Skifteprotokol 1824-1847, Fol 119b:

“Aar 1833 d. 21 Juni indfandt Skifteforvalteren i Sæby Kjøbstad Heiberg formedelst andre Embedsforretninger sig ved sin constituerede Fuldmægtig Brinch, samt med Vidnerne og Vurderingsmændene Neve og Schou i Stervbostedet efter d. 7.ds. ved Døden afgangne Strandfoged Christen Jensen Mørch af Sæby for at registrere hans og efterlevende Hustrues Johanne Marie Thomasdatters Fællesboes Eiendele til videre påfølgende Skifte og Deling. Enken med antagen LauVærge, Fisker Poul Jørgensen af Sæby vare næværende af hvem Arvingerne bleve opgivne at være følgende i Enkens ægteskab med den Afdøde sammenavlede Børn, nemlig:

1. en Datter Cecilie Christensdatter, 26 aar gl., gift med Fisker Ammond Nielsen i Sæbye.
2. en Søn Palle Christensen, 24 aar gammel.
3. en Søn Thomas Christian, 18 1/2 aar gammel.
4. en datter Johanne Marie, 17 aar gammel
5. en datter Mariane, 14 aar gammel
6. en Søn Jens Christian, 12 aar gammel.
7. en datter Kristine, 8 aar gammel

Flere Livsarvinger ere der ikke. – Som Curator for de mindreaarige og som Værge for de umyndige Arvinger mødte efter Tilsigelse fra Skifteforvalteren Fisker Peder Jensen Lund af Sæby, – Forretningen blev fremmet således:
Stervbohuset på Strandgadens søndre Side, 6 Fag muure og Bindingsværk, Straaetag samt de dertil hørende 3 smaae Agre i Strandtoften og en liden.

  Rdlr. Mk. Sk.
Toft sønder for huset vurderes for 100 0 0
Et gammel Skab 0 3 0
Et Fyr Bord 0 2 0
Et do, 0 2 78
En Bielægger Kakkelovn 8 0 0
Et gammel Sengested 0 2 0
En rød og hvid Olmerdugs Overdyne 0 0 0
Et gammelt Vaar 1 0 4
En do. 0 0 4
Paa et andet Sengested /:Intet:/ et Omhæng 0 0 6
3 Grynbøtter 0 0 4
1 Ormspand 0 0 8
1 Kaffekjedel 0 1 0
1 liden Jerngryde 0 2 0
1 Melkekrukke 0 0 4
1 Melkefad 0 0 3
1 gammel Spindrokke 0 1 8
1 gammelt Stuueuhr 0 1 0
1 Kjedelskee, Ildtang 0 1 8
1 gammel Spade 0 0 2
1 par blaae Buxer 0 3 0
1 do. Trøie 0 3 0
1 gammel Vest 0 0 4
1 rødt uldent Halstørklæde 0 1 0
1 Spølskaal 0 0 4
En deel gamle Klædestykker forefandtes uden Værdie.
En Fiskebaad med 2 aarer, 2 gamle Seil, “Silden” kaldet 16 0 0
  129 Rdlr. 2 Mk. 9 Sk.

Mere forefandtes ikke og kunne hverken Enken eller Værgen anføre videre til Stervboet at beregne. – Samtlige Tilstedeværende erklærede dem tilfredse med den på det Registrerede satte Vurdering.

Enken opgav, at Begravelsesomkostningerne derved ere udredte, at hun har solgt den Fællesboet tilhørende Koe for 10 Rdlr. – Foruden hvad de skylder til Dronninglund Herreds Overformynderi ifølge udstedt første Prioritets Panteobligation, er det hende ei bekjendt, at hendes afdøde Mand er noget henskyldig.

Forretningen hvet.
Brinch. Johanne Marie Thomasdatter.
Fm. m.f,P.
Som LauVærge: Poul Jørgensen.
Peder Jensen Lund. E. Schou. Neve. m.f.P.

Peder Jensen Holm (10)

Der var Fisker og boede i Sæby, er født 1744 på Hirsholmene, og han døde d. 21, November 1821 i Sæby og blev begravet d. 26. November.

Han blev døbt d. 21. Oktober 1744, og Faddere var Anne Kirstine Rasmus datter, Anne Marie Christensdatter, Søren Jensen, Jens Kromand og Søren Timmermand.

Peder Jensen Holm blev trolovet d. 14. Juli 1769 og gift d. 22. September samme Aar i Sæby med

Anne Pallesdatter (Mørk) (11)

I Kirkebogen ses ved Trolovelsen indført følgende:

Den 14. Juli 1769 blev Peder Jensen Holm og Anne Pallesdatter trolovede. Deres Forlovere vare Palle Nielsen og Henrich Pallesen.

Vi foranførte Palle Nielsen og Henrich Pallesen, begge heraf Sæbye, som Forlovere for foranførte Peder Jensen Holm og Anne Pallesdatter, der agter at begive sig i ægteskab tilsammen, tilstaar hermed at ovenmeldte personer ikke haver gives ægteskabsløfte fra sig til andre, ikke heller ere de hinanden så nær beslægtede, at de på ny kan ægte hinanden, ey heller er os nogen Slags Ting på nogen af bemeldte 2 Personers Side vitterlig som efter kongelig allernaadigste Lov, Ritual og Forordninger kan hindre deres forehavende Trolovelse og derpaa følgende ægteskab, hvorfor vi også hermed holder Sognepræsten frie for ald Tiltale og Ulempe, i hvad Navn navnes kan som i hvilket fald deraf i Fremtiden kand flyde, om noget lovstridigt skulle i sin Tid opdages og derfor i alle Maader indestaar og caverer.
Dette vi med egne Hænder underskriver og forsikrer.

Sæbye den 14. Juli 1769.
Palle Nielsen.          Henrich Pallesen

Anne Pallesdatter (Mørk) er født 1744 i Sæby, og hun døde d, 30. Juni 1830 samme Sted.
Hendes Daab fandt Sted d. 26. December 1744, og Faddere var Ewert Hattemager, Anders Laursen, Niels Nielsen Urmager, Maren Henrichsdatter og Johanne Henriksdatter.
I 1770 købte Peder Jensen Holm et Hus i Sæby “bestaaende af 4re Fag Bindings Vrk, som er sammenbygget til stre Ende af Jens Nielsen Laurbergs eiende og iboende Huus, beligende ude på Nordre Siide af Ald-Gaden ved Stranden her i Sæby “. Til Huset hørte foruden Grunden et Stykke Jordsmon “liggende ved dend nordre Siide af Huuset og strækker sig 15ten Allen i Norliige fra Hunsets Hirne Stolper som er i sin Breedde 8 1/2 Allen”. For dette Hus skulde Peder Jensen Holm betale 20 Rdlr., som han laante samme Dag af Byfoged Meldahl.

(Sæby Byfogedarkivs Skøde- og Panteprotokol 1758-1796, Fol. 89-90)

Jens Pallesen Mørk (12)

der var Fisker i Sæby, er født 1743 i Sæby, og han døde d. 4. September 1825 samme Sted og blev begravet d. 11. September.
Hans Daab fandt Sted d. 20. December 1743, og Faddere var Niels Joensen Krag, Christen Serup, Otto Mortensen, Mette Henriksdatter og Maren Henriksdatter.
Jens Pallesen Mørk blev gift d. 12. August 1768 i Sæby med

Sidsel Jensdatter (13)

Forlovere ved Vielsen var Brudeparrets Fædre.
Sidsel Jensdatter er født 1742 i Sæby, og hun døde 1814 samme Sted og blev begravet d. 9. Februar.
Hun blev døbt d. 21. December 1742, og Faddere var Jomfruerne Ratenburg, Hr. Christen Svale, Monsr. Otto Sørensen og Sr. Holger Lindum.

Thomas Christian Jensen (14)

der var bosat på Bangsbostrand i Flade Sogn, er født i August 1742 i Lisborg, Flade Sogn, og han døde d. 21. September 1820 p Bangsbostrand og blev begravet d. 29. September.
Hans dåb fandt Sted i August 1742, men Dåbsdatoen er ulæselig i Kirkebogen; Faddere ved Dåben var Maren Christensdatter, Kirsten Thomasdatter, Søren Pedersen, Palle Thomsen og Ole Thomsen.Thomas Christian Jensen blev trolovet i September 1766 og gift d. 30. November samme Aar i Flade med

Johanne Jensdatter (15)

Forlovere ved Vielsen var Jens Thomasen og Jens Markfoged.
Johanne Jensdatter er født 1739 på Bangsbostrand.
Hun blev døbt d. 5. April 1739, og Faddere var Jens Larsen på Vangen, Niels Markfoged, Søren Nørgaard, Mette Pallesdatter og Maren Christensdatter.
Johanne Jensdatter var gift første Gang med Christen Lisborg

Jens Sørensen (20)

der boede på Hirtsholmene, er født d. 20 Juli 1722 samme Sted
Han blev døbt d 26. Juli 1722, og Faddere var Jens Lauritsen, Niels Jensen, Christen Fix, Apollone Andersdatter og Karen Pedersdatter.
Jens Sørensen blev trolovet d. 5. Juli 1744 og gift d. 9 August samme Aar på Hirsholmene med

Else Nielsdatter (21)

Forlovere ved Vielsen var Jens Pedersen og Jens Kromand.
Else Nielsdatter døde 1762 på Hirsholmene og blev begravet d. 17. November, hvorefter Jens Sørensen giftede sig anden Gang d. 29. September 1763 på Hirsholmene med Anna Larsdatter.

Palle Nielsen (Mørk) (22)

der var Borger i Sæby, er født 1710 i Sæby, og han døde 1771 samme Sted og blev begravet d. 6. Maj.
Han blev trolovet d. 15. Januar 1738 og gift d. 14. Februar samme aar i Sæby med

Anne Henrichsdatter Ravn (23)

Hun er født 1705 i Sæby, og hun døde 1789 samme Sted og blev begravet d. 13. Juni.
Hendes dåb fandt Sted d. 8. Juli 1705, og Faddere var Karen Skolemesters og Ann’ Bollers.

Palle Nielsen (Mørk) var Ejer af et Hus, der laa øst for Kirken og på den nordre Side af Gaden i Sæby . Dette Huus afstod Enken i 1782 til Sønnen Jørgen, mod at denne gav hende “fornøden og Nødtørftig underholdning af Klæder og føede” samt sørgede for en anstændig Begravelse, når hun var død.

(Sæby Byfogedarkivs Skøde- og Panteprotokol 1758-1796, Fol 151)

Palle Nielsen (Mørk (24)

og hans Hustru

Anne Henrichsdatter Ravn (25)

er identiske med ovenstående anepar af samme Navn.

Jens Jensen (Ringer) (26)

der var Borger og Ringer i Sæby, døde 1776 i Sæby og blev begravet d. 1. August, 77 Aar gammel.
Han blev gift d. 11. Maj 1736 i Sæby med

Johanne Madsdatter (Rafn) (27)

Forlovere ved Vielsen var Niels Urmager og Jens Hansen.
Johanne Madsdatter (Rafn) er født 1702 i Sæby, og hun døde 1759 samme Sted og blev begravet d 4 Marts
Hendes Daab fandt Sted d. 13. August 1702, og Faddere var Christen Jensen Skrøder, Henrich fra Sandet og Jørgen Farvers Dreng.

Jens Thomasen (Nørgaard) (28)

der boede i Lisborg, Flade Sogn, er født ca. 1708, og han døde 1788 i Lisborg
Han var gift med

Kirsten Christensdatter (29)

der døde 1797 i Lisborg og blev begravet d. 22. September, 87 Aar gammel.

Jens Nielsen Markfoged (30)

Der boede på Bangsbostrand i Flade Sogn, er født ca., 1708, og han døde 1789 p Bangsbostrand og blev begravet d. 15. Marts
Han blev gift d. 17. Oktober i Flade med

Anne Christensdatter (31)

om hvem intet vides

Søren Jensen (40)

der boede på Hirsholmene, var gift med

Maren Pedersdatter (41)

Deres død er forgæves søgt på Hirsholmene.

Niels Nielsen (Mørk) (44)

der var Urmager i Sæby, er født ca. 1677, og han døde 1761 i Sæby og blev; begravet d. 19. Marts.

Henrich Jensen Rafn (46)

der boede i Sæby, døde 1744 i Sæby og blev begravet d. 2. April, 71 aar gammel.
Han blev gift d. 26. November 1702 med

Anne Thomasdatter Rafn (47)

Hun er født ca. 1666, og hun døde 1739 i Sæby og blev begravet d. 11. December.

Niels Nielsen (Mørk) (48)

er identisk med ovenstående Ane af samme Navn.

Henrich Jensen Rafn (50)

og hans Hustru

Anne Thomasdatter Rafn (51)

er identiske med omstående, Aner af samme Navn.

Mads Jensen Rafn (54)

der boede i Sæby, er født ca. 1666, og han døde 1733 i Sæby og blev begravet d. 8. Februar.
Han var gift med

Anne Isachs (55)

der døde 1734 i Sæby og blev begravet d. 8. Marts, 58 Aar gammel.

Thomas Rafn (94)

der var Borger i Sæby, var gift med

Maren Jensdatter (95)

Hun er født ca. 1626, og hun døde 1708 i Sæby og blev begravet d. 12.Januar.
Thomas Rafn er muligvis Søn af den Mads Rafn, der i 1642 ses opført i Stolestaderegistret for Sæby.

anetavle 1
efter gudstjenesten

Maleriet “Efter Gudstjenesten i Sæby ” af Sofie Holten 

Den unge Malerinde Sofie Holten opholdt sig en Sommer først i 90-erne i Sæby, hvor hun bl.a. forevigede ovenstående Motiv, der blev betitlet “Efter Gudstjenesten i Sæby “. personerne i Forgrunden er alle efter levende Model. Manden længst til venstre med Front mod Nord er Fisker Christian Lund. De to Kvinder, der hilser på hinanden, er Maltgærer Christensens Enke og Fisker Isak Isaksens Kone, Stine. Den store Fisker i Forgrunden med den bredskyggede hat er Lars Kongsbak. Lidt tilbage på Gadens Midte Sypigen “Lange Amalie”. Til Højre herfor Christian Lunds Kone Mine med Sønnen Leonhard ved hånden. Manden til Højre herfor med det store Skæg og Polka-Haaret er “Niels Apoteker”, der var Kirkebetjent og Manden på trappen yderst til Højre er “Niels Apoteker’s” Søn, Peter Pedersen, der var Fiskehandler og efterfulgte sin Fader som Kirkebetjent.

Efterkommere
efter
Johan Frederik Hyttel
og
Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

I. Frederik Wilhelm Hyttel
født d. 14. Januar 1840 i Sæby, død d. 27. April 1842 samme sted

 

 

II. Christen Pallesen Hyttel
Fisker, født d. 28. August 1841 i Sæby, druknet d. 14. Juni 1897 i Læsø Rende, begravet d. 14. November 1897 i Sæby, gift d. 26. Maj 1871 i Sæby med Sophie Christiane Pallesen, født d. 15. Maj 1848 i Sæby, død d. 22. Oktober 1899 samme Sted, Datter af Indsidder og Arbejdsmand Christen Pallesen og hustru Maren Axelsdatter. Bosat: Strandgade, Sæby. C.P.H. var beskæftiget som Fisker i Sæby indtil sin død.
A. Johan Frederik Hyttel, Skrædder, senere landpostbud, født d. 24. Marts 1871 i Sæby , død 1962 samme Sted, gift d. 12. November 1895 i Karup med Sørine Elsine Thomsen, født d. 22. Marts 1870 i Rølborg, Karup, død d. 9. April 1950 i Sæby, Datter af Gårdmand og Sognefoged Svend Christian Thomsen og hustru Christine Amalie Pedersdatter. Bosat: Sæby. J.F.H. kom efter Konfirmationen i Lære hos en Skræddermester i Understed og gik sammen med denne fra Gård til Gård og syede for Folk; var beskæftiget ved Skrædderfaget indtil ca. 1911 og virkede derefter i en lang årrække som landpost bud i Karup og Understed. De senere Aar havde han Ophold på De gamles Hjem i Sæby.
1. Kristine Amalie Hyttel, Fodplejer, født d. 13. Februar 1896 i Sæby gift d. 31. Oktober 1921 i Sæby med Evald Peter Kristian Iversen, Frisørmester, født d. 28. Juni 1895 i Kollerup, død d. 25. April 1957 p Aarhus Kommunehospital, Søn af Skomager Iver Niels Kristian Iversen og Hustru Jakobine Kristine Kristensen. Bosat: Østergade 5, Fjerritslev. K.A.H blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 2 Aar hos Manufakturhandler Mørk i Sæby samt 2 Aar hos Grosserer Hart i København, lærte senere Pedicure i Sæby og har siden 1933 drevet Fodplejeklinik i Fjerritslev. E.P.K.I. blev uddannet som Barber og Frisør, bl.a. i Aalborg, aftjente sin Værnepligt i København under første verdenskrig, var et Aars Tid Bestyrer af en Barbersalon i Sæby og nedsatte sig i 1921 som Frisørmester i Fjerritslev, hvor han overtog Faderens Forretning. – E.P.R.I. var i 24 Aar medlem af et Amatørorkester.
a. Jytte Elfrida Iversen, født d. 31. August 1928 i Aalborg, gift d. 1. Januar 1953 i Kollerup med Marco Lorentzo Troelsen Christensen, Lærer, født d. 28. Februar 1928 i Hellum, Søn af Retsvidne Niels Kristian Christensen og Hustru Karen Marie Troelsen. Bosat: Kirkevej 11, Ranum.
J.E.I. lærte Husgerning og virkede derefter som Bagerekspeditrice indtil sit Giftermål. M.L.T.C. arbejdede et Par Aar ved Landbruget, blev derefter uddannet som Mejerist, bl.a. i Gren, aftjente sin Værnepligt ved Søværnet og blev i 1952 optaget p Ranum Statsseminarium, hvorfra han dimitteredes 1957, virkede som Lærer i Kolby i 2 Aar samt i Farstrup i 2 Aar og fik 1951 Ansættelse ved Ranum Statsseminariums øvelsesskole.
l) Mette Christensen, født d. 13. Marts 1958 i Kålby, Farstrup.
2) Lone Christensen, født d. 4. Maj 1960 i Farstrup.
3) Lene Christensen, født d. 4. Maj 1960 i Farstrup.
4) Lars Marco Christensen, født d. 8. Maj 1962 i Ranum.
b. Lisa Iversen, født d. 26. Januar 1948 i Fjerritslev, Kollerup.
2. Christen Johan Hyttel, Fiskeskipper, født d. 3. Oktober 1897 i Sæby, gift d. 16. November 1924 i Sæby med Marie Jakobine Jensine Christensen, født d. 11. September 1903 i Sæby, Datter af Fisker Christian Frederik Christensen og Hustru Emma Christiansen.
Bosat: Kalkværksvej 9, Frederikshavn.
C.J.H. tjente i 2 Aar hos Thomas Nielsen i Kragelund og begyndte i 1912 at arbejde ved Fiskeriet, aftjente 1918-1919 sin Værnepligt på Flyvebådsstationen og var derefter Elev på Fiskeskipperskolen i Frederikshavn, hvorfra han tog Sætteskippereksamen; virkede 1934-1942 som Fiskeskipper hos Skibshandler Robert Schou i Frederikshavn, var i nogle Aar Medejer af Kutteren “Bangsbo” og købte, da denne blev minesprængt i 1951, Kutteren “Martin P. Mortensen”, hvorfra han siden har drevet Fiskeri.
M.J.J.C. var efter Skolegangen i 5 Aar ansat i Chr. Nielsens Skotøjsfabriks Udsalg.
a. Ragna Kirsten Hyttel, født d. 7. Juli 1926 i Frederikshavn, gift d. 3. Maj 1952 i Frederikshavn med Rikard Larsen, Bogholder, født d. 20. Juli 1930 i Esbjerg, Søn af Snedkermester Niels Larsen og Hustru Kristine Jensen. Bosat: Vinkelvej 2, Frederikshavn.
R.K.H. virkede i 31/2 Aar som Ekspeditrice i Schaals Skotøjsforretning i Frederikshavn, var et Par Aar ansat på Kontoret ved Assurance-Compagniet Baltica A/S, Frederikshavn, besøgte 1947 Silkeborg Husholdningsskole og havde 1950-1952 Plads p Kontoret ved Gulf Oil A/S, Esbjerg.
R.L. tog Realeksamen i Esbjerg, var et Par Aar ansat p Gulf Oils Kontor, aftjente 1951-1952 sin Værnepligt i København samt ved Det Danske Kommando i Tyskland, havde derefter Ansættelse i Bogholderiet hos Isenkræmmer Bang Knudsen A/S, Esbjerg, indtil 1957 og har siden virket som Bogholder ved Fiskefiletfabrikken Jalco A/S, Frederikshavn.
1) Kirsten Marie Hyttel Larsen, født d. 5. Oktober 1952 i Esbjerg.
2) Per Hyttel Larsen, født d. 30. August 1957 i Frederikshavn.
3. Svend Albert Hyttel, Fisker, født d. 7. Januar 1900 i Sæby, død 1925 i Sæby 
4. Martin Severin Hyttel, Fisker, født d. 13. August 1902 i Sæby, druknet i 1929.
5. Jens Erecius Spliid Hyttel, Skotøjsarbejder, født d. 9. November 1903
Sæby, gift d. 18. November 1928 i Sæby med Jacobine Kristine Christensen, født d. 24. September l905 i Sæby, Datter af Fisker Christian Frederik Christensen og Hustru Emma Christiansen.
Bosat: Strandgade 8, Sæby .
J.E.S.H. tjente en Tid hos Gårdejer Ole Olsen på Korsagerholt i Hørby og blev i 1918 ansat på Sæby Skotøjsfabrik A/S, hvor han siden har arbejdet.
J.K.C. var beskæftiget på Sæby Skotøjsfabrik A/S indtil sit Giftermål.
a. Alice Hyttel, født d. 27. Marts 1930 i Sæby, gift d. 11. Maj 1950 i København med Hartvig Steen Poulsen, Kommunalarbejder, født d. 26. Februar l929 i Sæby, Søn af Slagteriarbejder Jens Martinus Poulsen og Hustru Anna Kristine Johanne Thomsen Steen. Bosat: Solsbækvej 33, Sæby .
A.H. var 1 Aar i Huset i København, og arbejdede i en årrække på Sæby Skotøjsfabrik A/S.
H.S.P. blev uddannet som Gartner, var 3 Aar i Sverige og aftjente 1950 sin Værnepligt i Høveltelejren, arbejdede et Par Aar på Fisker & Nielsens Maskinfabrik A/S, København, var 1 Aar beskæftiget som Fisker og har siden 1953 været ansat ved Sæby Kommune.
1) Bente Poulsen, født d. 14. April 1955 i Sæby .
2) Kim Steen Poulsen, født d. 15. Juni 1960 i Sæby .
b. Inge Borghild Hyttel, født d. 30. Oktober 1932 i Sæby, gift d. 19. November 1955 i Sæby med Anker Chresten Svang Gyris Nielsen, Chauffør, født d. 30. December 1918 i Ranum, Søn af Snedker Osvald Gyris Nielsen og Hustru Asta Svang. Bosat: Syrenvej 29, Nr. Uttrup pr. Nørresundby.
I.B.H. blev uddannet som Naadlerske og var beskæftiget som sådan i Sæby indtil sit Giftermål.
A.C.S.G.N. blev uddannet som Mekaniker, begyndte senere som Chauffør og har siden 1940 arbejdet ved samme Firma.
1) Anne-Mette Gyris Nielsen, født d. 13. November 1957 i Sæby .
c. Kirsten Johanne Spliid Hyttel, født d. 12. Marts 1934 i Sæby, gift d. 19. November 1955 i Sæby med Niels Jørn Pedersen, Proprietær, født d. 6. April 1929 i . Brønderslev, Søn af Proprietær Jens Laurits Pedersen og hustru Kirstine Kathrine Jensen. Bosat: Kilstrup pr. Sæby .
K.J.S.H. blev uddannet som Ekspeditrice hos Manufakturhandler Johanne Christensen i Sæby og var i alt ansat her i 61/2 Aar, hvorefter hun et halvt Aar havde Plads i huset hos Gårdejer Viggo Madsen i Østervraa.
N.J.P. blev uddannet ved Landbruget og havde bl.a. 1 Aar Plads hos Proprietær Georg Christiansen på Nr. Kornum ved Brønderslev, aftjente 1951-1952 sin Værnepligt ved Transportkompagniet i København og var derefter Bestyrer af Faderens Gård, den 160 tdr. land store Kilstrup, som han så overtog i 1959; ejer desuden Gården St. Grønheden ved Sæby, der er på 70 Tdr. Land, og driver nu en omfattende Fjerkravl.
1) Inger Pedersen, født d. 3. April 1956 i Sæby .
2) Grethe Pedersen, født d. 14. Maj 1957 i Sæby .
3) Jens Laurits Pedersen, født d. 24. November 1958 i Sæby .
d. Karen Marie Spliid Hyttel, født d. 30. December 1940 i Sæby, gift d. 19. Maj1962 i Sæby med Kai Blichfeld Lauritsen, Lærer, født d. 23. Marts 1938 i Randers, Søn af Amtsinspektør Kaj Børge Lauritsen og Hustru Karen Pedersen. Bosat: Dybvad Centralskole, Dybvad.
K.M.S.H. var 2 Aar i huset hos Søsteren, Fru Alice Poulsen i Sæby, blev derefter uddannet som DameFrisør, hovedsagelig hos Frk. Kirsten Thomsen i Sæby, og virkede som sådan indtil 1963.
K.B.L. tog . Realeksamen i Frederikshavn 1954, var i 3 Aar Math i København, dimitteredes 1962 som Lærer fra Hjørring Seminarium og har siden haft Ansættelse ved Dybvad Centralskole.
6. Ingemann Hyttel, født d. 4. Juni 1908 i Sæby, død 1934 samme sted
7. Karen Mathilde Hyttel, født d. 4. Juni 1908 i Sæby, død 1934 samme Sted.
8. Harald Hyttel, Bager, født d. 8. April l910 i Sæby, død d. 9. April 1943 samme Sted, gift d. 14. Maj 1933 i Sæby med Anna Marie Siegel, født d. 9. Maj 1908 i Wien, Østrig, Datter af Købmand Edward Siegel og Hustru Ludmilla Sterz. – A.M.S. blev gift anden Gang d. 8. Juni 1946 i Aalborg med Rudolf Hansen, Vodbinder, født d. 7. September 1912 i Ydby. Bosat: Rosenvej 25, Sæby .
H.H. blev efter Skolegangen uddannet som Bager og drev fra 1932 til sin Død Bagerforretning i Sæby .
A.M.S. var i 1920 i Danmark på et 3-Maaneders Ophold som “Wienerbarn”, blev senere uddannet som Modist i Østrig og kom igen til Danmark i 1930.
a. Johan Frederik Hyttel, født d. 27. September 1937 i Sæby , Død d. 3. Februar 1938 samme Sted
b. Werner Siegel Hyttel, født d. 2. August 1939 i Sæby, Død d. 2. Marts 1940 samme Sted.
c. Gurli Hyttel Hansen, Ekspeditrice, født d. 16. Oktober 1941 i Sæby, gift d. 29. September 1962 i Sæby med Jørgen Henningsen, Ekspedient, født d. 7. August 1936 i København, Søn af Grosserer Hermon Christian Henningsen og Hustru Esther Marie Hansine Rosenvind Rasmussen. Bosat: Plantagevej 28, Frederikshavn.
G.H.H. tog realeksamen i Sæby 1958, blev derefter uddannet som Ekspeditrice hos Magasin i Sæby og er stadig ansat her.
J.H. blev efter at have taget Mellemskoleeksamen uddannet inden for Herreekviperingsbranchen, aftjente 1955-1957 sin Værnepligt ved Søværnet og har siden 1958 været ansat ved Frederikshavn Jern- & Stålforretning A/S.
9. Ingrid Johanne Elsine Hyttel, født d. 6. Maj 1913 i Sæby, gift d. 15.Oktober 1939 i Sæby med Herluf Christensen, Maskinarbejder, født d. 3.December 1913 i Sæby, Søn af Baneformand Laurits Christian Christensen og Hustru Marie Losine Nielsen. Bosat: Hans Aabels Vej 16, Sæby
I.J.E.H. virkede i 8 Aar som Ekspeditrice i Herning Trikotageforretning, Sæby, og var derefter i 8 Aar bestyrer af Schous Udsalg i Sæby .
H.C. blev uddannet som maskinarbejder på Sæby Jernstøberi og har siden 1936 arbejdet på Fabrikken Pluto i Sæby 
a. Poul Hyttel Christensen, født d. 25. Januar 1945 i Sæby 
b. Jacob Hyttel Christensen, født d. 13. April 1949 i Sæby
B. Martha Johanne Marie Hyttel, Syerske, født d. 18. September 1872 i Sæby, Død d. 24. August 1919 på Epileptikerhjemmet Vodskov, Hammer. Bosat: Sæby .
M.J.M.H. lærte at sy og gik i nogle Aar ud og syede for Folk i Sæby ; var hjemme indtil Forældrenes Død og boede derefter forskellige Steder i Sæby 
C. Petra Hyttel, født d. 28. August 1874 i Sæby, Død d. 22. April 1917 i Middelfart, gift med Carl Christian Markus Marinus Mikkelsen, født d. 5. Januar 1860 i ls, Død d. 16. Juli 1938 i Sæby, begravet i Fredericia, Søn af Forvalter Bertel Mikkelsen og Hustru Margrethe Abelone Hønning.
D. Agathe Hyttel, født d. 21. Februar 1878 i Sæby, gift d. 6. November 1903 i Aalborg med Carl Vilhelm Olsen, Musiker, født d. 13. August 1878 i Aalborg, Død d. 3. Marts 1964 samme Sted. Bosat: Aagade 18, Aalborg. A.H blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. i 7 Aar hos Købmand Emil Lassen i Aalborg.
C.V.O. begyndte at spille offentligt som 9 rig og spillede i nogle Aar til Baller sammen med Faderen og en ældre Broder; var senere Elev på Holgersens Musikskole og spillede bl.a. en Tid i den gamle Kildepavillion samt i 15 Aar om Vinteren i Apollo og et Par Somre i regimentets Harmoniorkester. Han komponerede i årenes løb en lang række Melodier, bl.a. i 1913 den populære Nattevagt samt Tappenstreg og en Hornmarch, som stadig spilles af Københavns Tivoligarde. 
1. Aage Hermann Olsen, kasserer, født d. 5. Maj 1907 i Aalborg. Bosat: Kastelsvej 15, Aalborg.
Aa.H.O. blev kontoruddannet ved Det Forenede Dampskibs Selskab A/S i Aalborg og har siden 1944 virket som Kasserer. 
2. Emil Olsen, Kontorassistent, født d. 24. November 1912 i Aalborg, gift d. 14. Oktober 1941 i Nørresundby med Karen Elise Dyrberg, født d. 14. Maj 1913 i Nørresundby, Datter af Bødker mester Johan Cornelius Dyrberg og Hustru Metha Kirstine Andersen. Bosat : Vingaardsgade 17, Aalborg.
E.O. blev i 1928 ansat på Kontoret ved Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S i Aalborg og virker stadig som Kontorassistent her.
K.E.D. tog Realeksamen og virkede derpaa i ca. 15 Aar som Kontorassistent ved Toldvæsnet i Aalborg.
a. Erik Dyrberg Olsen, Kontorassistent, født d. 3. Marts 1945 i Aalborg.
E. Ejnar Hyttel, fabriksarbejder født d. 3. Marts 1882 i Sæby, gift d. 9. Marts 1907 i Middelfart med Mary Rasmussen, født d. 7. November 1886 i Fredericia, Datter af Hansine Rasmine Rasmussen.
Bosat: Odensevej 126, Middelfart.
E.H. tjente i nogle Aar hos Kr. Sørensen i Sdr. Raapperheden, arbejdede i 5 Aar på Farveriet i Sæby, havde bl.a. en tid Plads på Fan Badehotel samt i 10 Måneder som Forkarl på Enehje ved Nakskov og blev derefter i 1906 ansat på Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S i Middelfart, hvor han var indtil 1949.
M.R. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål og tjente bl.a. 3 Aar hos Gårdejer Peder Pedersen i Røjle Skov. 
1. Harry Ingemann Hyttel, Ekstrabud, født d. 17. Juli 1907 i Middelfart, gift d. 14. April 1933 i Middelfart med Gudrun Marie Rasmussen, født d. 17. Maj 1913 i Allested, Datter af Jens Peder Rasmussen og Hustru Martha Andersen. Bosat: Schønbergsgade 3, København V.
H.I.H. tjente bl.a. i 4 Aar hos Gårdejer Mads Stenagaard i Voldby ved Kavslunde, virkede i 2 Aar som Chauffør på Fragtruten Middelfart Odense, arbejdede 1933-1945 på Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S, Middelfart, og var senere beskæftiget bl.a. som Havnearbejder og Varmemester, hvorpå han i 1960 blev ansat ved Postbanegaarden.
G.M.R. havde bl.a. 1 har Plads på Ll. Grand Hotel i Odense samt 1 Aar på Horsens Missionshotel, var et halvt Aar på Kabelfabrikken i Middelfart og virkede i flere Aar som Kjolesyerske i København; begyndte senere at fremstille Plastictasker og var beskæftiget hermed i 4 Aar.
a. Ove Hilmer Hyttel, Montør, født d. 25. Oktober 1933 i Middelfart, gift d. 12. December 1954 i København med Aase Bayer Pedersen, født d. 15. September 1931 i Aarsdale, Ibsker på Bornholm, Datter af Bådfører Harald Pedersen og Hustru. Bosat: Kastrupkrogen 12, Kastrup.
1) Annie Hyttel, født d. 17. Maj 1955 i København
2) Peter Hyttel.
b. Frede Ernst Hyttel, Chauffør, født d. 8. Januar 1935 i Middelfart, gift d. 4. Marts 1961 i København med Erna Ellen Larsen, født d. 3. Juni 1932 i Langebæk, Kalvehave, Datter af Carl Peter Christian Larsen og Hustru Anna Rigmor Sørensen. Bosat: Skovløbervej 11, København NV.
F.E.H. havde i 12 Aar Plads som Piccolo ved Statsanstalten for Livsforsikring, arbejdede derefter bl.a. på et Maskinværksted i Hellerup og var i 2 1/2 Aar Math, kørte i ca. 3 Aar Gaffeltrucks på Tuborgs Bryggerier og virker nu som Chauffør ved De Forenede Vognmandsforretninger A/S, København.
E.E.L. var efter at have taget Præliminæreksamen et Aars tid ansat på Jagtvejens Postkontor og havde derpaa 1 Aar Plads i Huset.
c. Lillian Sonja Hyttel, født d. 4. April 1936 i Middelfart, gift d. j 11. Juni 1955 i København med Kjeld Harry Christiansen, Sliber, født d. 12. August 1934 i København, Søn af Arbejdsmand Harry Peter Christiansen og Hustru Dyveke Caroline Jensen. Bosat: Tingskrivervej 19, København NV.
L.S.H. var i 5 Aar ansat i Carl Stenders Kunstforlag A/S og arbejdede derefter i 21/2 Aar hos Olaf O. Barfod & Co., A/S, Papir En Gros, København.
K.H.C. sejlede 1949-1953 i Udenrigsfart med M/S “Grete Mærsk”, virkede derefter som arbejdsmand og har siden 1959 været beskæftiget som Sliber på Valdemar Henriksens maskinfabrik i Gladsakse.
1) Steen Harry Christiansen, født d. 7. December 1955 i København
d. Knud Erik Hyttel, Ekstraarbejder, født d. 4. April 1936 i Middelfart, gift d. 10. Oktober 1959 i Hvidovre med Birgit Villadsen Hansen, født d. 16. Juli 1937 i København, Datter af Ekstraarbejder Villy Villadsen Hansen og Hustru Gerda Pedersen. Bosat: Arnold Nielsens Boulevard 133, Hvidovre.
E.E.H. sejlede 1952-1957 i Udenrigsfart med bl.a. M/S “Tekla Torm” og S/S “Dag”, aftjente 1958-1959 sin Værnepligt ved Søværnet og har siden virket som Ekstraarbejder ved D.S.B.’s Centralværksteder.
B.V.H. var efter Skolegangen i 7 Aar ansat på kontoret ved Grossistfirmaet W. Knudsen A/S, København.
1) Michael Hyttel, født d. 5. Juli 1960 i Hvidovre
e. Erling Hyttel, Flyveroverkonstabel, født d. 5. April 1943 i Middelfart, gift d. 30. Maj 1964 i Skoven, Dårby, med Gerda Irene Larsen, født d. 11. Marts 1944 i Draaby, Datter af Gravemester Valdemar Larsen og hustru. Bosat: Vibehuset, Neder Draaby pr. Jægerspris.
E.H. stod i 3 Aar i Lære som Bygningssnedker, søgte derefter ind i Hæren og blev Konstabel ved Flyvevåbnet, gennemgik her Motorskolen og bestod Eksamen som Autospecialist, fik tildelt Flyvevåbnets Redningseskadrille på Værløse som fast tjenestested og udnævntes 1964 til Flyveroverkonstabel.
G.I.L. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål.
f. Henning Hyttel, Renseriarbejder, født d. 1. September 1944 i Middelfart. Bosat: Schønbergsgade 3, København V.
g. Kurt Hyttel, født d. 28. Januar 1950 i København
2. Karla Emilie Pallesen Hyttel, født d. 5. Januar 1909 i Middelfart, Død i November samme Aar.
3. Børge Albert Pallesen Hyttel, fabriksarbejder, født d. 8 Marts 1912 i Middelfart, gift d. 26. Januar 1935 i Middelfart med Ellen Maren Christiansen, født d. 31. Maj 1915 i Blanke, Rorslev, Datter af Murer Aksel Christiansen og Hustru Margrethe. Bosat: Søndergade, Middelfart.
B.A.P.H. arbejdede i nogle Aar ved Landbruget, kom 1933 i Lære som Traadtrækker på Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S, Middelfart, og er stadig ansat her.
E.M.C. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål.
a. Johnny Leif Hyttel, Depotbestyrer, født d. 8. Januar 1939 i Middelfart, gift d. 29. Oktober 1960 i Landet på Tåsinge med Tove Nørballe Mikkelsen, Kontorassistent, født d. 28. September 1942 i Fredericia, Datter af Købmand Hans Børge Nørballe Mikkelsen og hustru Katrine Marie Pedersen. Bosat: Kongensgade 29, Marstal, Arø.
J.L.H. tog Realeksamen i Middelfart 1956, stod 1957-1960 i Lære ved Middelfart Jern- og Stålforretning, blev ret efter ansat i Salgsafdelingen ved Kosangas A/S i Middelfart og overtog i 1963 Stillingen som Bestyrer af Kosangasdepotet i Marstal.
T.N.M. tog Realeksamen i Middelfart 1959,blev derefter uddannet i Bogholderiet ved Middelfart Jern- og Stålforretning og fik 1963 Ansættelse i Kosangas A/S, hvor hun varetager Kontor- og Butiksarbejdet.
1) Anette Hyttel, født d. 8. Januar 1961 i Middelfart.
2) Kenneth Hyttel, født d. 22. Juli 1964 i Marstal.
4. Erik Herbert Hyttel, maskinarbejder, født d. 15. April 1919 i Middelfart, gift d. 5. Juli 1941 i Middelfart med Lisa Stoltmann, født d. 24. Maj 1924 i Vegesack ved Bremen, Tyskland, Datter af Paul Johann Stoltmann og hustru Bertha Johanne Margrethe Schrader. Bosat: Grønlandsvej 16, Middelfart.
E.H.H. har siden 1934 arbejdet på Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S i Middelfart, afbrudt af Militærtjeneste i 1940 på Orlogsværftet.
L.S. virkede 1938-1941 som Korrekturlæser hos Reno Jørgensen, Middelfart Maskinsats.
a. Jan Stoltmann Hyttel, Mekanikerlærling, født d. 4. Juni 1945 i Middelfart.
b. Ulla Irene Hyttel, født d. 27. April 1954 i Assens.
5. Inger Amalie Hyttel, Kontorassistent, født d. 26. November 1923 i Middelfart, gift d. 28. Oktober 1943 i Middelfart med Hans Vilhelm Chr. Mortensen, Repræsentant, født d. 2. December 1919 i Glamsbjerg, Høng, Søn af Murer Peder Mortensen og Hustru Jensigne Kristiansen. Bosat: H.C. Ørsteds Vej 111, Herning.
I.A.H. blev efter Skolegangen kontoruddannet og virkede som Kontorassistent indtil sit Giftermål; genoptog senere dette Arbejde og har fra 1960 været ansat på Kontoret ved Herning Handels- og Landbrugsbank A/S.
H.V.C`M. blev uddannet inden for Kolonialbranchen i Odense og var en tid ansat i Vime A/S, aftjente 1939 sin Værnepligtig Sønderborg og har siden virket som repræsentant, bl.a. en Tid for Brdr. Braun’s Tobaksfabrik i & København og fra 1954 for Assens Tobaksfabrik
a.  Fini Hyttel Mortensen, Studerende, født d, 21. November 1944 i Odense
b. Per Hyttel Mortensen, født d. 5. Juli 1947 i Odense
christen p hyttel

(II)
Christen Pallesen Hyttel

sophie christiane pallesen

(II)
Sophie Christiane Pallesen 

johan frederik hyttel

(II A)
Johan Frederik Hyttel

Sørine Elsine Thomsen (II A)

petra hyttel

(II C)
Petra Hyttel
Carl C. M. M. Mikkelsen

agathe hyttel

(II D)
Agathe Hyttel
Carl Vilhelm Olsen

ejnar hyttel

(II E)
Ejnar Hyttel
Mary Rasmussen

 

III. Frederik Wilhelm Hyttel
Fisker, født d. 1. marts 1844 i Sæby, Død d. 22. Juni 1928 samme Sted, gift d. 8. December 1871 i Sæby med Wilhelmine Poulsen Mørk, født d. 14. Marts 1848 i Sæby, Død d. 23. Oktober 1936 samme Sted, datter af Fisker Michael Poulsen Mørk og Hustru Ane Marie Antoinette Sæby . Bosat: Sæby
A. Johanne Marie Hyttel, født d. 18. December 1873 i Sæby, Død d. 24. Juli 1896 samme Sted
B. Michael Frederik Hyttel, Fisker, senere Sygekasseinkassator, født d. 4. November 1875 i Sæby, Død 1963 samme Sted, gift d. 11. Maj 1900 i Sæby med Agnes Emilie Larsen, født d. 14. Marts 1878 i Bangsbostrand, Flade, Død, Datter af Gårdejer Ole Larsen og Hustru Ansine Petrine Pedersen.
Bosat: Sæby
1. Johanne Marie Hyttel, født d. 19. Marts 1914 i Dronninglund, Død d. 20. marts 1947 i Sæby, gift d. 19. Maj 1945 i Sæby med Nyholm Pedersen, Specialarbejder, født d. 20. Oktober 1917 i Hellevad, Søn af Peder Kristian Pedersen og Hustru, Ane Kathrine Pedersen. Bosat: : Frederikshavn
C. Ane Hyttel, Detailhandler, født d. 13. December 1876 i Sæby, Død d. 9. Januar 1944 samme Sted. A.H. drev i en årrække et Ismejeri i København
1. Frederik Ferdinand Hyttel, født d. 15. Oktober 1899 i København
D. Nikoline Hyttel, født d. 10. Juni 1878 i Sæby , Død d. 31. Juli samme Aar
E. Ferdinand Nicolaj Hyttel, født d. 9. Juni 1879 i Sæby, Død d. 18. Juni samme Aar
F. Nikoline Christine Hyttel, Syerske, født d. 5. September 1880 i Sæby, Død d. 20. April 1927 samme Sted. Bosat: Sæby
G. Ferdinand Hyttel, Fiskeskipper, født d. 23. Februar 1882, omkom ved sit Skibs Forlis i 1924
H Anton Hyttel, født d. 29. September 1883 i Sæby, Død d. 29. December 1895 samme Sted
I. Agnes Hyttel, født d. lo. November 1884 i Sæby , Død d. 7. December 1888 samme Sted
J. Otto Vilhelm Hyttel, født d. 21. December 1886 i Sæby, Død d. 4. December 1888 samme Sted

 

frederik w hyttel

(III)
Frederik Wilhelm Hyttel
Wilhelmine Poulsen Mørk

 

IV. Christine Frederikke Hyttel
født d. 17. Marts 1846 i Sæby, Død d. 8.Juni 1935 i Frederikshavn, gift d. 10. November 1878 i Sæby med Jens Erecius Spliid, Skibstømrer, født d. 23. Marts 1843 i Frederikshavn, Død d.6. August 1916 samme Sted, Søn af Spækhøker Hans Lorentz Spliid og Hustru Mariane Elisabeth Erecius. Bosat: Kløvervej 2 C, Frederikshavn.
J.E.S. blev uddannet som Skibstømrer og arbejdede ved dette Fag indtil 1881, da han måtte opgive det på Grund af svækket Syn; havde derefter forskelligt arbejde, var således i 30 aar Bademester ved Frederikshavn badeanstalt om sommeren, handlede om Vinteren med Fisk og virkede samtidig som Bud for forskellige Foreninger
A. Mariane Elisabeth Spliidfødt d. 31. August 1879 i Frederikshavn, Død d. 4. Juni 1940 i København, gift d. 27. November 1902 i Frederikshavn med Hans Christian Christiansen Due, Navneændring 1905 fra Hans Christian Christiansen, Skrøder, født d. 19. Oktober 1880 i Rørbæk, Sakskøbing, Død d. 9. September 1960 i Montana, U.S.A., Søn af Dykker Rasmus Christiansen Due og Hustru Johanne Hansen; Ægteskabet opløst ca. 1910. Bosat: Tårnby pr. Kastrup.
M.E.S. lærte at sy og rejste omkring 1913 til København, hvor hun var beskæftiget som Syerske forskellige Steder.
H.C.C.3. lærte Skrædderfaget og arbejdede en Tid i Randers, hvorpå han kom til Frederikshavn; efter Ægteskabets Opløsning udvandrede han til Amerika og virkede bl.a. i en årrække som Bygningssnedker i Montana. Han var gift igen 2 Gange og havde da Børnene Ellen og Vilfort
1. Carla Johanne Elisabeth Due, født d. 25. Juni 1903 i Frederikshavn, gift d. 11. Februar 1924 i København med Aage Qvist Hansen, Snedker, født d. 5. Juli 1902 i Frederikshavn, Søn af Skibstømrer Hans Peter Qvist Hansen og Hustru Petrea Andersen. Bosat: Paarupvej 8, Kastrup.
C.J.E.D. arbejdede i 5 Aar på Frederikshavn Mineralvandsfabrik og rejste derpå i 1923 til København.
Aa.Q.H. stod i Lære som Snedker på Skibsværftet i Frederikshavn og var ansat der til 1923, arbejdede i nogle Aar på Søndre Værft i København og har siden 1934 været beskæftiget som Snedker på Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S, København
a. Knud Qvist Hansen, født d. 11. Juli 1925 i København, Død d. 23. December 1928 samme Sted.
b. Aase Qvist Hansen, Kontorist, født d. 2. Maj 1929 i København, Død d. 3. August 1952 efter et Ulykkestilfælde, gift i September 1946 i Tårnby med Bent Jensen, Typograf.- B.J. er gift igen. Bosat: Albaniensgade 7, København S.
Aa.Q.H. havde en Tid Plads på Kontor i København.
B.J. blev uddannet som Typograf, aftjente sin Værnepligt og fortsatte derefter ved Faget i København
  1) Svend Aage Jensen, født i April 1947 i Tårnby, Død i April 1948 i København.
c. Grethe Qvist Hansen, Husassistent, født d. 5. December 1936 i København. Bosat: Dronningensvej 30, København
F.G.Q.H. var hjemme et Par Aar, stod 1 år i Lære som Bogbinderske ved et Firma i København og virkede derefter som sådan indtil 1957, da hun fik Plads som Husassistent på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg; var Sommeren 1956 Elev på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød og deltog 1962 i et 5-Maaneders Kursus på Bibelskolen i Hillerød.
2. Hans Chr. Vilfort Dervey, født d. 7. April 1905 i Frederikshavn, gift med Marie
Bosat: Paradise, Utah, U.S.A.
3. Esbern Erecius Christiansen Due, Bagerlærling, født 1908 i Frederikshavn, Død 1923 i København
4. Carlo Spliid, Død 3 Aar gammel. 
5. Haakon Spliid, Invalidepensionist, født d. 5. September 1914 i København, Død d. 10. Juni 1958 samme Sted 
6. Sonja Spliid, Husbestyrerinde, født d 4. Marts 1915 i København, Død d. 23. September 1958, gift med Villy Olsen, Husmand; Ægteskabet opløst 
 a. Jytte Spliid, Kontorist, født d. lo. Februar 1941. Bosat: Kronborggade 16, København
 b. Svend Aage Spliid Olsen. Bosat: Barnets Hus, Munkerup pr. Dronningmølle.
7. Kaj Aage Spliid, Chauffør, født d. 12. November 1917 i København, gift d . 27. Januar 1946 i Valsgaard med Krista Neergaard Olesen, Kontorist, født d. 26. Marts 1927 i Valsgaard, Datter af Landmand Peter Olesen og Hustru Jakobine Hermansen. Bosat: B.S. Ingemanns Vej 28, Viborg.
K.Aa.S. har bl.a. en Tid været beskæftiget på Arresthuset i Viborg, blev senere ansat ved arbejdernes Fællesbageri A/S, Viborg, og virker nu som Chauffør.- K.Aa.S. har besøgt Idrætsskolen i Vejle 8 Gange, er her brevet uddannet som Bokseinstruktør samt Dommer og er nu Formand for Viborg Atletklub
a. Bente Neergaard Spliid, Kontorelev, født d. 15. Juni 1945 i Valsgaard.
B. Johan Frederik Vilhelm Spliid, født d. 18. Oktober 1881 i Frederikshavn, Død d. 28. Oktober 1884 samme Sted
C. Hans Lorentz Spliid, Maler, født d. 25. Januar 1884 i Frederikshavn. Bosat: Kløvervej 2 C, Frederikshavn. H.L.S. blev uddannet som Maler i Frederikshavn, bl.a. hos Marinus Jensen, var derefter beskæftiget hos forskellige Mestre i Frederikshavn og rejste i 1909 til Norge, hvor han arbejdede de følgende Somre indtil 1920, mens han om Vinteren opholdt sig i Danmark; virkede senere en årrække som Maler på Frederikshavns Værft & Flydedok A/S og var 1941-1952 ansat hos Malermester Richard Nielsen i Frederikshavn, hvorefter han en kort tid drev selvstændig Forretning.
D. Johan Frederik Hyttel SpliidBoghandler og Bogbinder, født d. 25. Februar 1886 i Frederikshavn, gift d. 11. Maj 1913 i Fårevejle med Jensine Jensen, født d. 17. April 1891 i Stubberup, Fårevejle, Datter af Smed Jens Peter Jensen og Hustru Ane Margrete Rasmussen. Bosat: Fårevejle pr. Fårevejle St.
1. Ruth Kirstine Hyttel Spliid, Afdelingssygeplejerske, født d. 4. April 1916 i Fårevejle.
Bosat: Statshospitalet, Nykøbing Sjælland.
R.K.H.S. lærte Husgerning og havde bl.a. i 3 1/2 år Plads på statshospitalet i Nykøbing Sjælland, var 1936 Elev på Fårevejle Højskole og blev derpå uddannet som Sygeplejerske på Centralsygehuset i Holbæk, fik supplerende Uddannelse på Statshospitalet i Nykøbing Sjælland samt på Frantz Howitz Fødeklinik i København, var i 2 Aar Aspirant og blev derefter i 1943 fast ansat ved Statshospitalet i Nykøbing Sjælland; udnævntes 1946 til afdelingssygeplejerske, var et halvt Aar på et Hospital i Norge og kom derpå tilbage til Nykøbing Sjælland, gennemgik i 1958 et kursus på Institut for Syge- og Sundhedsplejersker ved, Aarhus Universitet, virkede et Par år som Afdelingssygeplejerske på Statshospitalet i Glostrup og blev derefter genansat ved Statshospitalet i Nykøbing Sjælland
2. Robert Hyttel Spliid, OverLærere, født d. 7. September 1917 i Fårevejle, gift d. 20. Juli 1946 på Nekselø, Føllenslev, med Bodil Kirstine Elisabeth Sørensen, Lærerinde, født d. 11. Januar 1920 på Frederiksberg, Datter af Gårdbestyrer Laurits Heinrich Sørensen og Hustru Nielsine Sofie Nielsen.
Bosat: Holbækvej 108, Jyderup.
 
 a. Anne Birgitte Spliid, født d. 7. Juni 1947 på Frederiksberg
 b. Gunhild Spliid, født d. 24. september 1948 på Frederiksberg.
 c. Niels Henrik Hyttel Spliid, født d. 4. August 1955 i Jyderup
3. Gudrun Hyttel Spliid, Børnehaveleder, født d. 13. April 1920 i Fårevejle. Bosat: Toftebæksvej 15, Kgs. Lyngby.
G.H.S. var beskæftiget ved Husgerning hjemme og i forskellige Pladser indtil 1943, afbrudt af Ophold på Fårevejle Højskole samt på Haslev Håndværkerhøjskole, dimitteredes som Børnehave Lærerinde fra Frøbelseminariet i København 1945 og havde derefter Ansættelse ved forskellige børnehaver, var 1949-1950 på Studieophold i Schweiz og har siden 1953 været Leder af Hellerup MenighedsBørnehave
4. Else Hyttel Spliid, født d. 6. August 1921 i Fårevejle, gift d. 6. November 1948 i Fårevejle med Peter Højmark Christensen, Gårdejer, født d. 19. September 1922 i Kvissel, sted, Søn af Gårdejer Ejner Christensen og Hustru Dagmar Jensen. Bosat: Sandby.
E.H.S. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål og tjente bl.a. i Holbæk samt i Svinninge.
P.H.C. blev uddannet ved Landbruget, var Elev på Vallekilde Højskole Vinteren 1942-1943, havde derefter bl.a. Plads på HovedGården Algestrup i Føllenslev og drev 1950-1959 en Ejendom ved, Asnæs, hvorpå han overtog sin nuværende Gård
 a. Ole Højmark Christensen, født d. 9. Oktober 1950 i Asnæs.
 b. Hanne Højmark Christensen, født d. 1. Maj 1953 i Asnæs.
 c. Peer Højmark Christensen, født d. 22. Maj 1957 i Asnæs.
5. Eva Hyttel Spliid, født d. 12. Juni 1926 i Fårevejle, gift første Gang i Maj 1953 i Fårevejle med Verner Nielsen, Fængselsbetjent, født d. 18. April 1916; Ægteskabet opløst; gift anden Gang d. 26. December 1963 i Viborg med Anders Hellerup, Gårdejer, født d. 24. Maj 1924 i Hellerup, Finderup, Søn af Gårdejer Jakob Hellerup og Hustru Ane Jensen Bosat: Hellerup pr. Ravnstrup.
E.H.S. var hjemme indtil 1945, afbrudt af et Ophold på Fårevejle Efterskole i 1942, lærte 1 aar Barnepleje i Valby og virkede i en årrække som Barneplejerske, hvorefter hun var ansat som Medhjælper i Børnehaver i Rødovre og Viborg. Efter Ægteskabets Opløsning havde hun Plads som Husbestyrerinde i Ringsted samt i Ravnstrup.
A.H. blev uddannet ved landbruget, var Elev på Vestbirk Højskole Vinteren 1943-1944 samt på Asmildkloster Landbrugsskole Vinteren 1944-1945 og overtog i 1954 sin FødeGård, der har været i Slægtens Eje i mange Generationer. 
 a. Søren Spliid Nielsen, født d. 28. April 1954 på Rigshospitalet i København
E. Laurits Martin Spliid, Mineralvandsfabrikant, født d. 4. Marts 1890 i Frederikshavn, Død d. 21. Juni 1962 samme Sted, gift d. 14. Maj 1916 i Frederikshavn med Magdalene Amalie Jensen, født d. 28. Juni 1892 på Lysmose Mark, Hermested, Datter af Husmand Thomas Christian Jensen og Hustru Marie Madsen. Bosat: Frederikshavn.
M.A J. har nu Ophold på Caspers Stiftelse i Frederikshavn.
1. Eva Hyttel Spliid, født d. 8. Maj 1917 i Frederikshavn, gift d. 10. April 1941 i Frederikshavn med Carl Emil Hjorth Petersen, Disponent, født d. 16. December 1916 i Frederikshavn, Søn af Arbejdsmand Carl Valdemar Emil Petersen og Hustru Sofie Hjorth. Bosat: Rudolph Wulffs Gade 11, Aarhus C.
E.H.S. hjalp dels Faderen og var dels på Kontor indtil sit Giftermål.
C.E.H.P. blev uddannet inden for Manufakturbranchen i Frederikshavn, drev 1938-1950 Selvstændig Forretning i Frederikshavn og har siden været ansat som Disponent hos Manufakturhandler P. Houlberg jun. i Aarhus
 a. Per Hjorth Petersen, Kontorelev, født d. 18. Januar 1948 i Frederikshavn
2. Oda Spliid, Damefrisør, født d. 19. September 1919 i Frederikshavn, gift d. 14. Juni 1943 i Frederikshavn med Niels Brunsgaard, Navneændring 1962 fra Niels Brunsgaard Sørensen, KontorFuldmægtig, født d. 13. December 1918 i Thisted, Søn af redaktør Clemmen Brunsgaard og Hustru Kristine Pedersen. Bosat: Østergade 7, Thisted.
O.S. blev uddannet som DameFrisør i Frederikshavn og købte i 1941 sin nuhavende Salon i Thisted.
N.B tog realeksamen i Thisted 1934, blev derefter kontoruddannet og har siden 1941 haft ansættelse på Politikontoret i Thisted, de senere Aar som Fuldmægtig 
 a. Jan Brunsgaard, født d. 15. September 1949 i Thisted.
3. Poul Spliid, Overtjener, født d. 14 Januar 1921 i Frederikshavn, gift d. 3. September 1942 i Sæby med Bodil Helena Pedersen, født d. 27. Januar 1925 i Sæby, Datter af Vognmand Christian Pedersen og Hustru Ane Marie Christensen. Bosat: Brovej 162, Middelfart.
P.S. blev uddannet som Tjener på Hoffmanns Hotel i Frederikshavn og var her indtil 1941, aftjente sin Værnepligt som CB’er, havde en årrkke Ansættelse på Restaurant Ritz i Frederikshavn og har siden 1951 virket som Overtjener på Restaurant Broen i Middelfart.
B.H.P. var beskæftiget ved Husgerning hjemme indtil sit Giftermål. 
 a. Jytte Spliid, Ekspeditrice, født d. 24. September 1942 i Frederikshavn
4. Aase Spliid, født d. 1. Juni 1923 i Frederikshavn, gift d. 14. Maj 1951 i Frederikshavn med Henry Frederiksen, Værkmester, født d. 7. April 1924 i Kolding, Søn af Losseformand Andreas Karl Frederiksen og Hustru Elna Elvira Augenia Rasmussen. Bosat: Nordre Ringvej 65, Kolding.
Aa.S. var en Tid i Huset, blev derefter uddannet som DameFrisør og virkede som sådan indtil sit Giftermål.
H.F. blev udlært som Mekaniker i Kolding 1942, tog senere Maskinisteksamen, aftjente 1946-1947 sin Værnepligt i Frederikshavn, sejlede i 2 Aar som Maskinist, var 1949-1960 Maskinmester og har siden været Værkmester. 
a. John Spliid Frederiksen, født d. 5. December 1954 i Kolding
b. Helle Spliid Frederiksen, født d. 8. Oktober 1958 i Kolding
5. Jytte Spliid, født d. 26. Februar 1932 i Frederikshavn, Død d. 1. Februar 1936 samme Sted
6. Inge Spliid, DameFrisør, født d. 3. April 1937 i Frederikshavn, gift d. 15. August 1959 i Frederikshavn med Svend Jørn Tolsmark, Navneændring 1959 fra Jensen, Radiotekniker, født d. 28. Maj 1936 i København, Søn af Ejvind Jørn Jensen og Hustru Ely Olesen. Bosat: Danmarksgade 17, Frederikshavn.
I.S. kom 1952 i Lære som DameFrisør i Frederikshavn og arbejder stadig ved Faget.
S.J.T. udlærtes som Elektriker i Frederikshavn 1956, indkaldtes 1958 til Militærtjeneste ved Flyvestation Værløse og var senere tjenstgørende i Aalborg, fortsatte efter Hjemsendelsen ved Faget en Tid og virker nu som Radiotekniker.
a. Jeanette Tolsmark, født d. 3. August 1961 i Frederikshavn

 

christine f hytte

(IV)
Christine F. Hyttel
Jens Ericus Spliid

mariane e spliid

(IV A)
Mariane Elisabeth Spliid
Hans C. Christiansen Due

hans l spliid

(IV C)
Hans Lorentz Spliid

johan f hyttel spliid

(IV D)
Johan Frederik Hyttel Spliid
Jensine Jensen

laurits m spliid

(IV E)
Lauritz Martin Spliid
Magdalene Amalie Jensen

V. Dorthea Kathrine Hyttel
født d. 13. April 1848 i Sæby, Død d. 30. Januar 1857 samme Sted.

 

 

VI. Carl Emil Hyttel
Fisker, født d. 12. September 1850 i Sæby, Død d. 18. Marts 1934 samme sted, gift d. 6. Maj 1884 i Sæby med Cecilie Olesen,
født d. 10. Juli 1860 i Bangsbostrand, Flade, Død d. 6. Maj 1939 i Sæby, Datter af arbejdsmand Mads Peter Olesen og Hustru Maren Ottesen. Bosat: Strandgade, Sæby
A. Peder Johannes Hyttel, født d. 7. Januar 1885 i Sæby, Død d. 9. August 1889 i Bangsbostrand, begravet i Sæby
B. Johanne Marie Hyttelfødt d. 29. November 1886 i Sæby, gift d. 28. Maj 1911 i København med Alfred Niels Nikolaj Nielsen, Lagerarbejder, født d. 4. Oktober 1887 i København, Død d. 28. Januar 1936 samme Sted, Søn af typograf Anders Nielsen og Hustru Nielsine Christine Nicolaisen. Bosat: Julius Bloms Gade 45, København N.
J.M.H. havde efter Skolegangen Plads som Barne- og Stuepige i Sæby og Aalborg, rejste 1909 til København og virkede derefter som Stuepige hos Malermester Stensler-Thomsen indtil sit Giftermål.
A.N.N.N. kom som 14-aarig i Lære som Mejerist i København og arbejdede efter endt Læretid et Par Aar på et Mejeri i Uppsala, Sverige, gik fra Faget i 1914 og var i ca. 5 Aar beskæftiget som kusk hos Vognmand Viggo Christensen i Hellerup, hvorefter han virkede som Lagerarbejder ved Det Danske Petroleums Aktieselskab i København indtil sin Død.
1. Agnete Ellen Ingeborg Nielsen, Afdelingschef, født d. 18. Januar 1911 i København, gift d. 6. Oktober 1935 i København med Henry Valdemar Mørkholm, Navneændring ca. 1920 fra Magnussen, Chauffør, født d. 20. April 1905 i København, Søn af N. N. Magnussen og Hustru Anette Mørkholm. Bosat: Krogerupgade 51, København N.
A.E.I.N. stod i 3 Aar i Lære i Fru M. Jørgensens Broderiforretning i København, havde derefter Plads i forskellige Broderiforretninger i København, bl.a. 6 Aar hos Carl J. Permin A/S, var 1950-1960 Førstedame i Broderiafdelingen i Magasin og har siden virket som Afdelingschef i Messen, København.
H.V.M. har siden 1920 været beskæftiget på Glud & Marstrands Fabrikker A/S, København, fra ca. 1927 som Chauffør; aftjente sin Værnepligt i København.
  a. Jørgen Mørkholm, Ingeniør, født d. 24. December 1939 i København, gift d. 24. August 1963 i København med Ellen Schübeler, Kontorassistent, født d. 24. August 1943 i København, Datter af Forretningsfører Erik Schübeler og Hustru Sigrid Marie Andreasen. Bosat: Kirunagatan 42, Vällingby, Stockholm, Sverige.
J.M. blev efter at have taget Realeksamen uddannet som Maskinarbejder på Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S, København, studerede derpaa ved Københavns Maskinteknikum og dimitteredes herfra som Maskiningeniør 1963, hvorefter han tiltrådte en Stilling hos SAS i Stockholm inden for Afdelingen “Inventory Control”.
E.S. blev efter Skolegangen uddannet inden for Modehandel en Detail hos A/S Th. Vessel & Vett, København, virkede derpaa som Kontorassistent ved Østerbros Trælasthandel A/S, København, og er nu ansat hos SAS i Stockholm
  b. Per Mørkholm, stud. techn., født d. 26. Februar 1942 i København.
P.M. kom efter endt Skolegang i Lære som Elektromekaniker på Maskinfabrikken Titan A/S, København, og udlærtes 1962, hvorefter han begyndte at studere ved Teknikum i København.
2. Kaj Alfred Nielsen, Afdelingsleder, født d. 10. Maj 1912 i Hellerup, gift d. 21. August 1937 i Hellerup med Stella Würnfeldt Bergh, født d 6. Juli 1912 på Frederiksberg, Datter af Snedker Arnold Georg Bergh og Hustru Anna Dorthea Vilhelmine Nielsen.
Bosat: Webersgade 21, København .
K.A.N. blev uddannet inden for Manufakturbranchen i Ordrup, virkede bl.a. en tid som Salgschauffør ved N.L. Dehn’s Ritteldepot i Søborg, blev derefter ansat som Repræsentant ved Fa. Louis Poulsen & Co. A/S, Elektriske Artikler og Belysning, København, og har siden 1960 været Salgschef samme Sted.
S.W.B. uddannedes som Håndsyerske på E. Jensen & Søns Handske fabrik i København, blev senere Direktrice her og virkede som sådan indtil 1942. 
  a. Erik Würnfeldt Nielsen, Elektriker, født d. 8. Juni 1942 i København, gift d. 25. Juli 1964 med Bente Olsen, født d.30. Maj 1943. Bosat: Webersgade 21, København 
  b. Leif Würnfeldt Nielsen, Metalarbejder, født d. 16. Februar 1946 i København
C. Christian Frederik Hyttel, født d. 10. Oktober 1888 i Sæby, Død d. 23. August 1889 samme Sted.
D. Peter Christian Hyttel, Fiskeskipper, senere Opsynsmand, Ridder af Dannebrog, født d. 20. Februar 1891 i Sæby, Død d. 14. Marts 1959 på Frederikshavn Sygehus, gift d. 20. Maj 1914 i Sæby med Emma Marie Christensen, født d 10. Juni 1889 i Tamstrup Mølle, Torslev, Datter af Møllerkarl Christian Peter Nielsen og Else Marie Christensen. Bosat: Sæby .
P.C.H. fiskede i en årrække med forskellige Sæby kuttere og var derefter selv Skipper, først på Kutteren, “Dagny” og senere på “Saron”, fiskede med denne indtil 1934, gik da i Land og virkede derpaa som Fiskehandler. P.C.H. gjorde i 38 Aar aktiv Tjeneste ved Sæby Redningsvæsen, først som Bådsmand, derefter som Motorpasser og fra 1949 til 1958 som Opsynsmand ved Redningsstationen; var som redningsmand med til at bjerge 39 Menneskeliv fra Døden og fik for sine Fortjenester tildelt Redningsvæsnets Jubilæums medalje, ligesom han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Han virkede i 25 Aar som Formand for Fiskeriforeningen og var 1946-1950 Medlem af Sæby Byråd.
E.M.C. havde Plads i Huset forskellige Steder i Sæby indtil sit Giftermål.- Hun har nu Ophold på Alderdomshjemmet i Sæby
1. Ellen Margrethe Hyttel, født d. 28. November 1916 i Sæby, gift d. 6. Juni 1943 i Sæby med Tage Mariager Andersen, Kabelmester, født d. 17. Februar 1918 i Sæby, Søn af Mekaniker Carl Marinus Andersen og Hustru Mette Marie Cathrine Mariager. Bosat: Dybdalsvej 1, Varde.
E.M.H. havde Plads i Huset i Aarhus samt i Sæby og virkede senere som Ekspeditrice i en Palma-Forretning.
T.M.A. blev udlært som elektriker i 1937, aftjente sin Værnepligt ved Søværnet 1938 og arbejdede derefter i en årrække som Svend, tog Eksamen som Højspændingsinstallatør 1948 og har siden været ansat ved Varde Elværk, fra 1955 som Kabelmester.
  a. Karin Hyttel Andersen, født d. 18. Februar 1946 i Sæby
2. Karla Emilia Hyttel, født d. 6. December 1918 i Sæby, gift d. 4. April 1942 i Sæby med Christian Bøgeskov, Emballagearbejder, født d. 28. Januar 1917 i Sæby, Søn af Cigarhandler Jacob Julius Jensen Bøgeskov og Hustru Emma Johanne Elisabeth Pedersen Barlsøe. Bosat: Skovvangsvej 11, Aarhus N.
K.E.H. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 2 Aar hos Skødermester Jensen i Sæby samt 1 aar hos Arkitekt Axel Schou i Aarhus, virkede 1940-1942 som Ekspeditrice hos Bagermester Hjortholm i Aarhus og har senere lejlighedsvis hjulpet til her.
C.B. har siden 1931 arbejdet på Aarhus Emballagefabrik A/S, Aarhus, og gjorde under anden Verdenskrig tjeneste ved Civilbeskyttelsestjenesten
  a. Bente Hyttel Bøgeskov, født d. 14. Juni 1944 i Aarhus
  b. Torben Hyttel Bøgeskov, født d. 15. Januar 1955 i Aarhus
3. Agnete Cecilie Hyttel, født d. 24. Februar 1920 i Sæby, gift d. 15. Maj 1948 i, Sæby med Knud Jensen, Salgskusk, født d. 3. Januar 1923 i Gandrup, . Hassing, Søn af Togbetjent Søren Peter Jensen og Hustru Thomine Kathrine Marie Christensen.
Bosat: Falstersgade 1, Aalborg.
A.C.H. virkede som Husassistent indtil sit Giftermål.
K.J. var bl.a. en Tid beskæftiget som Pakhusarbejder ved Privatbanerne i Aalborg, blev 1944 Medhjælper på Tuborg Depotet i Aalborg, aftjente 1945-1946 sin Værnepligt ved Livgarden og blev derpaa genansat ved Tuborg Depotet, hvor han siden 1952 har virket som Salgskusk.
  a. Ib Hyttel Jensen, født d. 15. Oktober 1951 i Aalborg
4. Dagny Martine Hyttel, født d. 6. April 1921 i Sæby, gift d. 5. Juni 1945 i Sæby med Kaj Erik Isaksen, Maskinarbejder, født d. 27. September 1921 i Sæby, Søn af Tømrermester Aage Antonius Isaksen og Hustru Inger Johanne Marie Andersen. Bosat: Paludan-Møllers Vej 61, Aarhus V.
D.M.H. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål.
K.E.I. stod i Lære som Klejnsmed i Sæby, aftjente 1942 sin Værnepligt ved Søværnet og blev efter Hjemsendelsen ansat som Maskinarbejder ved DSB i Aarhus.
  a. Jette Hyttel Isaksen, født d. 5. November 1945 i Aarhus
5. Inga Hyttel, født d. 31. Januar 1923 i Sæby , gift d. 15. December 1945 i Aarhus med Franz Erik Jensen, Tjener, født d. 16 Januar 1926 i Aarhus, Søn af Maler Christian Gudmund Jensen og Hustru Kate Eleonora Kejser. Bosat: Poppelvej 3, Rødby.
I.H. var i nogle Aar beskæftiget som Telefonist på Sæby Central og havde inden sit Giftermål en Tid Plads i huset i Aalborg.
F.E.J. blev uddannet som tjener på Hotel Harmonien i Sæby 1942-1945, havde Plads i Aarhus, Aalborg samt Middelfart og kom derpaa i 1950 til Rødby
  a. Jan Hyttel Jensen, født d. 18. December 1945 på Fødselsanstalten i Aarhus
  b. René Franz Hyttel Jensen, født d. 26. Maj 1949 på Sæby Sygehus
6. Kaj Erik Hyttel, Fisker, født d. 4. September 1927 i Sæby, forulykket på Havet d. 5. Januar 1954.
K.E.H. fiskede med Sæby -kutteren “Siam” og blev herunder revet over bord med Vodtovet og druknede i Læsø Rende; han var ligesom Faderen ansat ved Sæby Redningsbåd.
7. Erik Harry Hyttel, Fisker, født d. 12. April 1931 i Sæby, gift d. 3. December 1955 i København med Inger Pedersen, født d. 20. Juli 1929 i København, Datter af Bager Hans Peder Pedersen og Hustru Christiane Nielsen. Bosat: Frederikshavnsvej 11, Sæby. E.H.H. var i 2 Aar Bud hos Fiskehandler Sulbæk i Sæby og har siden arbejdet ved Fiskeriet, aftjente 1952-1953 sin Værnepligt ved Søværnet i København og har fra 1954 fisket med Sæby -Kutteren “Siam”, tilhørende Fiskeskipper Peder Rasmussen; har desuden siden 1954 været ansat i Redningsvæsenet og udnævntes 1958 til Bådformand. -E.H.H. er bl.a. Formand for Sæby Fiskeriforening. I.P. var efter Skolegangen beskæftiget som Bogbinderske hos J. Jørgensen & Co. i København ca. 10 Aar
  a. Vivi Hyttel, født d. 14. Marts 1957 i Sæby
  b. Birgit Hyttel, født d. 3. Juni 1961 i Sæby
E. Caroline Emilie Hyttel, født d. 7. Marts 1893 i Sæby, gift første Gang d. 4. December 1914 i København med Albert Vilhelm Hansen, Fabriksarbejder, født d. 30. September 1887 i København, Død d. 4. December 1918 samme Sted, Søn af Politibetjent Vilhelm Henrik Hansen og Hustru Dorthea Marie Jensen, gift anden Gang d. 14. December 1925 i København med Hans Peter Jacobsen, Fiskehandler, født d. 6. Marts 1892 i København, Søn af Murer Christian Jacobsen og Hustru Ane Cathrine Christensen. Bosat: Landskronagade 19 A, København .
C.E.H. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 1 aar hos Lærer Ottesen i Sæby, 2 Aar hos Guldsmed Helsted i København samt 1 har hos Direktør Valeur i Charlottenlund.
A.V.H. arbejdede frst på Glasværket og derefter i en årrække på Glud & Marstrands Fabrikker A/S, København.
H.P.J. arbejdede forskellige Steder i København, aftjente 1914-1915 sin Værnepligt ved 4. Bataljons 1. Kompagni i København, var bl.a. i 23 Aar på Maskinfabrikken Vølund A/S og drev senere i 13 Aar Fiskehandel på Bisiddervej 4 i København.
1. Erik Albert Hansen, Sporvejsfunktionær, født d . 30. Juni 1914 i København, gift d. 22. Oktober 1939 i København med Agnes Elisabeth Sofie Hansen, Telefonist, født d. 10. Oktober 1914 i København, Datter af Sporvejsfunktionær Alfred Hansen og Hustru Ane Sofie Martine Pedersen
Bosat: Emdrup Banke 37, København .
E.A.H. stod 1 Aar i Lære som Modelsnedker, blev derefter Arbejdsdreng og gennemgik senere Uddannelse som Vulkanisør hos Fa. Schinning & Arve A/S, København, aftjente 1935-1936 sin Værnepligt i Tønder og har siden 1938 været ansat ved Københavns Sporveje, fra 1955 som Vognstyrer.
A.E.S.H. var en tid i Huset, havde derpaa bl.a.1 Aar Plads i en Radioforretning samt 4 Aar hos Joachim Schermeister, København, og har siden 1948 været ansat som Telefonist ved De samvirkende Telefonselskaber, København
  a.  Arne Hansen, Telefonmontør, født d. 8. September 1940 i København. Bosat: Emdrup Banke 37, København .
A.H. tog Realeksamen i København 1957, var 1 Aar Kontorelev ved Fa. Sadolin & Holmblad A/S, sejlede et halvt Aar og blev derpaa indkaldt til Militærtjeneste ved 5. Regiment i Vordingborg, kom på Befalingsmandsskole på Kronborg og udnævntes til Sergent, hjemsendt 1961 og blev derefter antaget som Montør ved KTAS
  b. Flemming Hansen, Kopist, født d. 22. December 1942 i København, gift d. 12. Januar 1963 i Melby med Birte Lis Larsen, født d. 27. Februar 1942 i København, datter af Fuldmægtig Mogens Thorkild Larsen og hustru Grethe. Bosat: Frederiksdalsvej 42, Virum.
F.H. var en Tid Arbejdsdreng, blev derefter uddannet som Kopist og var en tid ansat hos Fa. Schur & Co. A/S, København, hvorefter han blev indkaldt til Militærtjeneste i København.
B.L.L. blev uddannet som Skotøjsekspeditrice hos J.S. Falck & Co. og var derefter et Aars tid ansat ved Royal Sko i København.
    1) Janne Hansen, født d. 16. Juni 1963 i København
  c. John Hansen, født d. 28. Marts 1945 i København
F. Kristine Frederikke Hyttel, født d. 9. August 1894 i Sæby, Død d. 13. April 1939 i Kgs. Lyngby, gift 1919 i København med Lars Johannes Larsen Chauffør, født d. 7. Oktober 1894 i Fredericia, Død d. 30. Januar 1944 i København, Søn af Pladeformand Christian Larsen og hustru Ane Kirstine Nielsen. Bosat: København. L.J.L. tog i 1909 ud at sejle i Udenrigsfart, opholdt sig senere et Aars Tid i Sidney i Australien og var her beskæftiget ved Fiskeri, kom 1915 tilbage til Fredericia og aftjente derpaa sin Værnepligt ved Marinen, forfremmedes til Sergent og gjorde Tjeneste der indtil 1920, sejlede så atter i nogle Aar og arbejdede fra ca. 1926 til 1942 som Chauffør på Tårnby Benmelsfabrik.
  Karen Cecilie Hyttel, Servitrice, født d. 31. December 1914 i Sæby, gift d. 29. December 1939 i København med Carlo Johannes Marius Holm, Chauffør, født d. 7. Januar 1907 i København, Søn af Arbejdsmand Frederik Holm og Hustru Agnes Nielsen; Ægteskabet opløst i 1953. Bosat: Pommernsgade 11, København S.
K.C.H. virkede 2 har som husassistent i Charlottenlund samt 11/2 Aar i København, var s hjemme et Par Aar og havde derefter i 2 Aar Plads på Havne caféen i Kastrup; siden Ægteskabets Opløsning har hun virket som Servitrice på Cafe’ 44 i København.
C.J.M.H. var bl.a. i en årrække Chauffør ved Fa. Lemvigh-Møller & Munck A/S og har siden ca. 1953 været beskæftiget ved Fa.Sadolin & Holmblad A/S, København.
  Grete Inger Larsen, Syerske, født d. 25. november 1917 i København, gift d. 20. Marts 1940 i Fredericia med Poul Emil Jacques Honoré, Varmemester, født d. 19. September 1913 i Fredericia, Søn af Chauffør Emil Jacques Honor og Hustru Eleonora Kirstine Marie Sophie Katrine Hansen. Bosat: Jens Baggesens Vej 4 A, Fredericia.
G.I.L. havde en Tid Plads i Huset i Fredericia, bl.a. i 1 1/2 Aar hos Fru Anna Hansen, virkede derefter i ca. 8 Aar som Kjolesyerske hos Marie Nielsen samt i ca. 3 Aar hos Fabrikant Jacob Christensen i Fredericia og har siden 1957 arbejdet på Kjolefabrikken Dranella, der nu er beliggende i Hejse.
P.E.J.H. blev udlrt som Maskinarbejder på Ernst Voss Fabrik A/S i Fredericia 1935, aftjente derefter sin Værnepligt ved Livgarden, var bl.a. i ca. 6 Aar beskæftiget som Fyrboder ved DSB og har siden 1955 været ansat som Varmemester ved “Selvbyggerbo”, Fredericia.
  a. Jytte Honoré, Strygerske, født d. 17. September 1940 i Fredericia. Bosat: Prinsessegade 39, Fredericia
  b. Hanne Honoré, Syerske, født d. 23. December 1941 i Fredericia. Bosat: Prinsessegade 39, Fredericia
   c. Inge Honoré, født d. 1. Februar 1943 i Fredericia
   d. Birthe Eleonora Honoré, født d. 24. April 1944 i Fredericia
   e. Pierre Jacques Honoré, født d. 4. Maj 1950 i Fredericia
 3. Carl Emil Christian Larsen, Arbejdsmand, født d. 4. November 1920 i Tårnby, Død ca. 1944, gift med Inge Sørensen. Bosat: Kessel Allé 33, St. Magleby
 4. Johannes Larsen, Arbejdsmand, født d. 27. November 1921 i Tårnby, gift d. 22. Maj 1943 i Roskilde med Ketty Dorthea Nielsen, Rengøringsassistent, født d. 25. November 1925 i Gundsømagle, Datter af Arbejdsmand Hans Nielsen og Hustru Valborg Hansen. Bosat: Nordvænget 22, Farum.
J.L. er beskæftiget som murerarbejdsmand hos Murermester Viggo Olsen i Farum.
E.D.N. er ansat ved Det Danske Rengørings Selskab A/S, København.
   a. Jonna Birthe Larsen, født d. 4. August 1943 i Gundsømagle, gift med Per Hansen, Arbejdsmand.
Bosat: Gernersgade 7, København K.
   b. Hanne Valborg Larsen, født d. 8. Oktober 1944 i Jyllinge, gift d. 10. November 1962 i Farum med Leif Henry Jensen, Murer, født d. 7. Juni 1942 i København, Søn af Mekaniker Poul Olsen og Hustru Eva.
Bosat: Farum Hovedgade 72, Farum
     1) Leif Poul Jensen, født d. 16. Februar 1963 i Farum
  c. Bente Inge Larsen, Fabriksarbejder, født d. 9. Oktober 1946 i Farum. Bosat: Nordvænget 22, Farum
    1) Tine Larsen, født d. 26. Januar 1964
   d. Jette Lis Larsen, født d. 9. August 1948 i Farum
   e. Marianne Pia Larsen, født d. 22. Maj 1951 i Farum
   f. Maj-Britt Joan Larsen, født d. 1. April 1954 i Farum
   g. Hans Henrik Johannes Larsen, født d. 6. November 1956 i Farum
5. Børge Søren Larsen, Overpolitibetjent, født d. 24. Marts 1923 i Tårnby, gift d. 12. September 1948 i Tårnby med Svea Edel Ruth Lindberg, født d. 11. August 1923 i Kastrup, Datter af Arbejdsmand Ernst Agaton Lindberg og Hustru Anny Knutså Dorthea Knudsen. Bosat: Vintergækvej 24, Kastrup.
B.S.L. var først Bud og fra 1938 til 1943 Lagerekspedient i Skindhuset, København, måtte derpaa gå under Jorden og opholdt sig i 1 1/2 Aar i Sverige, havde 1945-1947 Ansættelse ved Rigspolitiet som Reservebetjent, arbejdede i 3 Aar ved Mekanikerfirmaet Axel Jacobsen og har siden 1951 igen været ansat ved Politiet, fra 1962 som Overpolitibetjent ved Kastrup Politistation.
S.E.R.L. blev uddannet som Ekspeditrice inden for Viktualiebranchen, havde Sommeren 1946 Plads på Hovedgården GieseGård ved Kværkeby og virkede derpaa i 4 Aar som Servitrice i Restaurant Taverna i Tivoli
   a. Anni Larsen, født d. 7. Oktober 1951 i København
  b. Bente Larsen, født d. 22. Juli 1954 i København
 6. Helga Irene Larsen, født d. 5. November 1924 i Tårnby, gift med Jørgen Heje Jørgensen, Stålværksarbejder. Bosat: Meløsevej, Skævinge.
 a. Kirsten Irene Jørgensen, Husassistent, født d. 3. Juli 1946
b. Jørgen Helge Jørgensen, Lærling, født d. 26. September 1948
c. Ina Lis Jørgensen, født d. 22. November 1952
d. Mogens Peter Jørgensen, født d. 16. Juni 1962.
7. Tove Elisabeth Larsen, født d. 16. Oktober 1926 i Tårnby, gift d. 27. April 1946 i St. Magleby med Henning Albert Olsen, Maler, født d. 18. Juni 1921 i St. Magleby, Søn af Arbejdsmand Julius Thorvald Olsen og Hustru Anna Helene Jensen. Bosat: Strandagervej 137, Dragør. T.E.L. havde i 3 Aar Plads i Huset i Gentofte og var inden Giftermålet en tid hos sine tilkommende Svigerforældre i St. Magleby.
H.A.O. lærte Malerfaget i Kastrup, aftjente sin Værnepligt som CB’er og har fra ca. 1945 arbejdet hos Malermester Leth i Dragør. 
a. Freddy Henning Olsen, Handelslærling, født d. 6. Marts 1947 i København.
b. Tommy Julius Olsen, født d. 17. Marts 1949 i St. Magleby
c. Karin Ulla Olsen, født d. 3. Juni 1950 i St. Magleby    
8. Jytta Mimmi Larsen, født d. 1. August 1929 i Tårnby, gift d. 27. Marts 1948 i St. Magleby med Svend Børge Rasmussen, Bestyrer, født d. 17. December 1923 i Kastrup; Ægteskabet opløst ca. 1955. Bosat: Tårnbypark All 21, Kastrup.
J.M.L. havde forskellige Pladser i Huset indtil sit Giftermål            
a. Annette Kristine Rasmussen, født d. 3. Oktober 1948 i København
b.  Svend Kim Rasmussen, født d. 27. December 1949 i København.
c. Käthe Birgitte Rasmussen, født d. 30. Oktober 1952 i St. Magleby
9. Arne Frede Larsen, Formand, født d. 25. Marts 1931 i Maglebylille, Tårnby, gift d. 5. Februar 1955 i Tårnby med Alice Birgit Dyrlund Hansen, født d. 16. April 1933 i Kalundborg, Datter af Brødkusk Oskar Louis Dyrlund Hansen og Hustru Agnes Margrethe Ingeborg Jensen. Bosat: Sirgridsvej 114, Kastrup.
A.F.L. havde i 4 Aar Plads som Landbrugsmedhjælper i Errits, var Vinteren 1948-1949
Elev på Tommerup Højskole og aftjente 1950-1951 sin Værnepligt ved Livgarden; arbejdede i 4 Aar ved Amagerbanen A/S og har siden 1955 været ansat på den kemiske Fabrik Orthana A/S, Kastrup, fra 1964 som Formand; er desuden hver lørdag-søndag beskæftiget ved Vagtværnet.
A.B.D.H. virkede 1949-1957 som Telefonist i KTAS og var derefter 1 aar ansat på Rigstelefonen
a. Søren Dyrlund Larsen, født d. 25. Juli 1955 i København. 
b. Mette Dyrlund Larsen, født d. 22. August 1957 i Kastrup
c. Anne Dyrlund Larsen, født d. 20. Marts 1960 i Kastrup
d. Jens Dyrlund Larsen, født d. 3. April 1961 i Kastrup
10. Birthe Mona Hyttel Larsen, Sygeplejerske, født d.19.Juni 1933 i Tårnby, gift d. 27. September 1952 i København med Aage Chresten Egon Andersen, Arbejdsmand, født d. 18. Februar 1924 i Lynge, Søn af Smed Jørgen Andersen og hustru Andersine Olivia Petrea Christensen. Bosat: Rådhusvænget 29, Kastrup.
B.M.H.L. havde i ca. 3 Aar Plads i Huset i Fredericia, bl.a. en tid hos Læge Wichmann Matthiessen, virkede et halvt Aar som Sygemedhjælper på Sct. Josephs Hospital i Fredericia samt i 9 Måneder på Diakonissestiftelsen i København og var derefter et halvt Aar Sygeplejeelev på Kommunehospitalet i København; blev 1954 genansat på Kommunehospitalet og arbejder stadig som Sygeplejerske her.
Aa.C.E.A. havde Plads ved Landbruget til sit 18. aar, arbejdede derefter bl.a. i ca. 9 Aar på Allerød Teglværk samt i 7 Aar på Kastrup Maskinfabrik A/S og blev i 1964 ansat som Sprøjtemaler og Sandblæser ved A/S Anti-Rust i Tårnby.
a. Frede Jørgen Andersen, født d. 10. April 1953 i København.
b. Egon Einar Andersen, født d. 30. November 1962 i Tårnby
G. Anna Charlotte Hüttel,  (F) født d. 5. Januar 1897 i Sæby, død d. 1. maj 1968 i Roskilde  gift d. 6. Januar 1924 i Dronninglund med Erik Laurits Eriksen, Arbejdsmand, født d. 24. August 1892 i Hestehaven, Hellevad, Søn af, Murer Jens Kristian Eriksen Hustru Bodil Marie Larsen; Ægteskabet opløst 1947. Bosat: Borgediget 37, Roskilde. A.C.H. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 4 Aar hos Bankdirektør Carl C. Møller i Sæby samt 3 Aar hos Rentier Halgreen i Hellerup.E.L.E. aftjente sin Værnepligt som Dragon i Randers og var I øvrigt beskæftiget som Arbejdsmand på Dronninglundegnen
1. Johanne Marie Hüttel, født d. 20. Maj 1920 i Sæby, Død d. 16. Juli samme aar
2. Magda Cecilie Hüttel, født d. 20. Maj 1920 i Sæby, Død d. 5. Juni samme aar
3. Jens Hüttel, Navneændring 1958 fra Jens Hüttel Eriksen, Inspektør, født d. 16. December 1923 i Dronninglund, Død 9. Januar 1986 Bosat: Borgediget 37, Roskilde.
J.H. stod i 2 aar i Lære som Snedker hos Aksel Poulsen i Dronninglund, blev derefter uddannet som Mejerist på Holtet Andelsmejeri ved Gandrup og virkede bl.a. i 8 1/2 Aar som som mejerist på Stenstrup Mejeri, arbejdede et Aars tid på Haribo Lakridsfabrik A/S, København, rejste i 3 Somre med Skandinavisk Tivoli og har siden 1960 været ansat ved Murer- og Entreprenørfirmaet Brdr. Teichert, København, som Inspektør ved Gladsakse Skøjtehal.
4. Martin Hüttel Eriksen, Gartner, født d. 18. Januar 1925 i Dronninglund, Død 2005, gift d. 19. Juli 1953 i Horsens-Hammer med Rigmor Hansen, Hjemmesyerske, født d. 24. December 1930 i Vebbestrup, Datter af Gårdejer Christian Hansen og Hustru Mette Kirstine Eriksen. Bosat: Fredensborg.
M.H.E. havde Plads ved Landbruget indtil 1947 og har siden arbejdet på Gartnerier og i Frugtplantager, var bl.a. en tid i Sjælsmark og blev 1963 ansat på Gartneriet Pedersholm ved Fredensborg.
R.H. var i ca. 3 aar hjemme og hjalp sin Mor med at passe Centralen, havde derefter Plads i Huset hos en Frugtplantageejer i Tikøb til sit Giftermål og har siden 1964 virket som Hjemmesyerske for Messen i København.
a. Annamette Hüttel Eriksen, født d. 20. Marts 1953 i Espergærde, Egebæksvang
b. Inge-Merete Hyttel Jensen, født d. 12. November 1955 i Tikøb, gift den 18. juli 1981 i Everdrup Kirke med Henrik Jensen, Chauffør født den 28. juli 1951 i Everdrup
  1) Margit Oreby Hansen, født den 12. maj 1978 i Snesere, virker som Assistent indenfor det offentlige, gift med Jesper Oreby Hansen, født 27. februar 1975, Bankansat 
  1a) Sofia Oreby Hansen, født 3. august 2007 i Næstved
  2) Linda Jensen, født 18. juli 1982 i Snesere, virker som overassistent inden for Staten
    2a) Methea Sigrid Stausholm, født 12. september 2007 i Timotheus København 
5. Carlo Hüttel, navneændring 1958 fra Carlo Hüttel Eriksen, Inspektør, født d. 26 Maj 1926 i Dronninglund, Død 2007 gift d. 10. Oktober 1963 i Roskilde med Eva Lykke Jørgensen, født d. 12. Maj 1937 i Sneslev, Datter af Chauffør Viggo Olaf Jørgensen og Hustru Else Christine Hansen, Død 29. januar 2004 Bosat: Landskronagade 19 A, København.
C.H. tjente bl.a. 1 Aar hos Gårdejer Hans Christensen på Kyllingeborg i Dronninglund og havde i 2 Aar Plads hos Gartner Aug. Olsen i Hals, aftjente 1947 sin Værnepligt ved Kystmarinen på Flakfortet og har siden 1951 hver Sommer rejst med Skandinavisk Tivoli, mens han om Vinteren har været beskæftiget som Arbejdsmand og fra 1962 som Inspektør på Rødovre Skøjtestadion, ansat af Brdr. Teichert, København; kørte indtil 1963 Lykkehjulet for Direktør Mortensen, men har nu selv erhvervet to Lykkehjul, hvoraf Hustruen passer det ene og han selv det andet. E.L.J. har bl.a. virket som Servitrice på Rørvig Færgekro
a. Carina
6. Svend Hüttel, navneændring 1958 fra Svend Hüttel Eriksen, Mælkeforhandler, født d. 12. September 1927 i Dronninglund, Død 1973 gift d. 23. Maj 1953 i Veggerby med Herdis Marie Knudsen, født d. 19. April 1934 i Veggerby, Datter af Murerarbejdsmand Laurits Nielsen Knudsen og Hustru. Bosat: Borgediget 20, Roskilde.
S.H. tjente bl.a. et Aar hos Gårdejer Janus Als i Hals og var i 2 Aar hos Gartner Alex Jensen i Løgstør, aftjente 1949-1950 sin Værnepligt ved Luftmarinen, opholdt sig 2 Aar i Sverige, arbejdede senere i 6 Aar på Roskilde Andels Svineslagteri og har siden 1962 virket som Mælkeforhandler i Roskilde.
H.M.E. lærte Husgerning og tjente bl.a. 1 aar hos Damefrisør Fru Simonsen i Skørping samt 8 Måneder i Värmland, Sverige
a. Jan Hüttel, født d. 2. September 1957 i Roskilde.
b. Per Hüttel, født d. 17. August 1961 i Roskilde.
7. Kaj Hüttel, Navneændring 1958 fra Kaj Hüttel Eriksen, Kontrollør, født d. 14. April 1929 i Dronninglund. Bosat: Helligkorsvej 41, Roskilde. K.H. virker som Kontrollør ved Gladsakse Skøjtehal.
8. Johannes Hyttel, Navneændring 1958 fra Johannes Hyttel Eriksen, Murerarbejdsmand, født d. 17. Januar 1931 i Dronninglund, Død 2008, gift d. 30. Januar 1960 i ,Roskilde med Lene Jørga Frandsen, født d. 13. August 1941 i Roskilde, Datter af Arbejdsmand Søren Christian Orla Frandsen og Hustru Anna Kristine Christensen. Bosat: Københavnsvej 263, Roskilde.
J.H. blev efter Skolegangen uddannet som Mejerist, aftjente sin Værnepligt ved Søværnet i Frederikshavn og har siden 1961 været beskæftiget som Murerarbejdsmand hos Brdr. Teichert, København.
L.J.F. var en Tid i Huset og virkede derefter som Ekspeditrice i Udstyrsmagasinet samt i Roskilde Materialhandel.
a.  Conni Birgitte Hyttel, født d. 22. Juli 1961 i Roskilde. Nu Conni Hyttel-Beck gift d. 6. maj 2008 med Jeppe Beck nu Hyttel-Beck
  1) Maria Anna Hyttel født d. 1. april 1980 i Roskilde
    1a) Marika Hyttel født d. 31.oktober 2000 i Roskilde
    1b) Cecilie Hyttel født den 31. oktober 2000 i Roskilde
    1c) Oliver Hyttel Bjerring født d. 29. januar 2006 i Silkeborg
   2) David Gene Hyttel født d. 18 september 1984 i Roskilde
    2a) Enya Melizza Hyttel født d. 9 Juni 2010 i Roskilde
   3) Jennifer Louise Hyttel født d. 20 december 1986 i Roskilde 
    3a) Thea Jasmin Hyttel født d. 23 juli 2006 i Roskilde
b.  John Hyttel, født d. 25. april 1963 i Roskilde. Gift den 24. juli 1999 i Roskilde med Helle Ipsen, (nu Helle Hyttel) født d. 8. november 1968, i Nykøbing Falster, John virker som Taxavognmand og Helle er Kontorassistent.
  1) Nicklas Hyttel, født den 27.juli 1998 i Roskilde.
9. Imanuel Hyttel Eriksen, Lagerekspedient, født d. 24. April 1933 i Dronninglund, død 10. maj 2016, gift d. 11. December 1963 på Frederiksberg med Tove Hansen, Syerske, født d. 12. Marts 1937 i Randbøl, Datter af Arbejdsmand Viggo Hansen og Hustru Esther Marie Hansen. Bosat: Kærvej 1, Skibby.
I.H.E. blev uddannet som Gartner i Hald 1947-1952, aftjente sin Værnepligt ved Flyvevåbnet i Karup, Skrydstrup og Aalborg, fortsatte ved Gartnerfaget indtil 1960. Virket som Lagerekspedient i en Møbelvirksomhed. Virkede  som driftsleder i Høje-Taastrup Kommunes Gartnerafdeling til sin pension.
T.H. lærte Husgerning, var i 4 Aar ansat i Daells Varehus A/S, København, og begyndte senere som Syerske, nu pensioneret
a. Henrik Hyttel Eriksen, født d. 7. Maj 1960 på Frederiksberg
  1) Sandra Hyttel Pedersen, født d. 19. Marts 1984 i Køge, gift d. 6. August 2016 i Terslev med Kasper Hyttel Pedersen født d. 2. maj 1977. Bosat i Spjellerup, Karise
    1a) Oliver Hyttel Cappelen, født 26. januar 2009 i Næstved, døbt d. 31. maj 2009 i Kongsted Kirke 
    2a) William Hyttel Pedersen, født d. 30. november 2015 i Næstved
    3a) Mollie Hyttel Pedersen, født d. 30. november 2015 i Næstved
  2) Lauralouisa Kortegaard Eriksen, født 10. September 1988 i Køge. gift d. 21. august 2021 i Haarlev med med Mikkel Bauer Kortegaard Eriksen, født d. 27. januar 1979
    2a) Noah Briting Eriksen, født d. 16. oktober 2010
    2b) Loui Storm Kortegaard Eriksen, født d. 30. april 2021
 b. Charlotte Hyttel Eriksen, født d. 24. april 1968 
10. Peter Hüttel, Navneændring 1958 fra Peter Hüttel Eriksen, født d. 12. Maj 1936 i Dronninglund, Død 2006 Bosat: Vinkelvej 10, Tåstrup.
P.H. arbejdede i et Aars Tid hos en Gartner i Hals, tjente i 3 1/2 Aar hos Gårdejer And. Thomsen i Gaaser ved Gandrup og fik 1957 Plads hos Gårdejer Christoffer Rasmussen i Svogerslev
H.  Margrethe Magdalene Hüttel, født d. 5. Januar 1903 i Sæby, Død i Februar 1945 i København, gift med Lauritz Frederik Bürger, Skibsbygger, født d. 20. September 1895 i Schwerin, Tyskland; Ægteskabet opløst. Bosat: Pagteroldvej 27, Hvidovre
1. Kaj Bürger.
2. Inger Bürger
3.  Tove Bürger
carl emil hyttel

(VI)
Carl Emil Hyttel
Cecilie Olesen

johanne m hyttel

(VI B)
Johanne Marie Hyttel
Alfred Niels Nikolaj Nielsen

peter c hyttel

(VI D)
Peter Christian Hyttel
Emma Marie Christensen

albert v hansen

(VI E)
Albert V Hansen

caroline e hyttel

(VI E)
Caroline Emilie Hyttel
Hans Peter Jacobsen

kristine f hyttel

(VI F)
Kristine Frederikke Hyttel
Lars Johannes Larsen

anna c hyttel

(VI G)
Anna Charlotte Hüttel

magrethe m hyttel

(VI H)
Magrethe M. Hüttel

VII. Niels Gjestrup Bang Hyttel
er født d. 2. December 1853 i Sæby, Død d. 10. Februar samme sted

 

 

VIII. Otto Julius Hyttel
Fisker, født d. 9. Januar 1857 i Sæby, Død d. 8. Juni 1904 samme Sted, gift d. 30. November 1856 i Volstrup med Kirstine Marie Nielsen, født d. 1. december 1852 i Kraglund, Volstrup, Død d. 29. Oktober 1327 i Sæby, Datter af Gårdejer Niels Christensen og hustru Anne Cathrine Christiansdatter.
Bosat: Sæby .
O.J.H. var Fisker i Sæby og havde Bd sammen med 3 andre, bl.a. Broderen Frederik Vilhelm Hyttel
A. Anna Marie Hyttel, født d. 8. August 1887 i Sæby, gift d. 25. September 1911 i Sæby med Poul Andreas Christensen, Restauratør, født d. 3. Oktober 1882 i Sæby, Død d. 30 August1956 samme Sted, Søn af Husmand Poul Christensen Fuglsang og Hustru Johanne Marie Knudsen. Bosat: Søndergade 26, Sæby 
A.M.H. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål, bl.a. i nogle Aar hos en Tante. P.A.C. tog efter Skolegangen ud at sejle og var først Messedreng om bord på en af Det Forenede Dampskibs Selskabs Både, blev senere uddannet som Kok og sejlede i en del aar som Hovmester; gik 1910 i Land og købte Restaurant Skovlyst i Sæby, drev denne indtil 1947, havde samtidig i en årrække Hotel Dania og var desuden Biografejer i Sæby
1. Ellen Julia Christensen, født d. 21. Marts 1912 i Skovlyst, Volstrup, gift d. 14. Februar 1937 i Sæby med Poul Emil Andersen Frost, Forvalter, født d. 29. Maj 1910 i Hjørring, Søn af Slagtermester Christian Andersen Frost og Hustru Anna Marie Emilie Rasmussen. Bosat: Hanstholm pr. Thisted.
E.J.C. var en tid hjemme og hjalp Forældrene, blev derefter uddannet som DameFrisør og virkede som sådan indtil sit Giftermål.
P.E.A.F. blev uddannet som Kommis og var beskæftiget inden for Kolonialbranchen indtil 1937, drev i 2 Aar selvstændig Forretning i Sæby og blev 1941 ansat som Magasinforvalter ved Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Monberg & Thorsen A/S, var med ved Bygningen af Rømødæmningen og boede indtil 1949 i Skærbæk, hvorpå han flyttede til Hanstholm
a. Anne Marie Frost, Kontorassistent, født d. 27. December 1938 i Sæby, gift d. 30. December 1958 i Hanstholm med Frank Nordentoft, Arbejdsmand, født d. 15. September 1939 i Hanstholm, Søn af Arbejdsmand Viggo Nordentoft og Hustru Johanne Hansen. Bosat: Hanstholm pr. Thisted.
A.M.F. blev handelsuddannet i Hanstholm Brugsforening og virker nu som Kontorassistent ved Vandbygningsvæsenet i Hansted.
F.N. stod i Lære som Slagter i Thisted, aftjente sin Værnepligt ved Flyvevåbnet i Karup samt i Aalborg og arbejder nu ved Hanstholm Havn.
1) Gitte Nordentoft, født d. 27. Marts 1958 i Hanstholm
2) Poul Nordentoft, født d. 18. Maj 1959 i Hanstholm
b. Inger Lise Frost, født d. 28. Maj 1947 i Skærbæk
2. Kamma Kristine Christensen, født d. 11. Juni 1913 i Skovlyst, Volstrup, Død d. 14. April 1963 i Skærbæk, gift d. 8. August 1940 i Sæby med Karl Heinrich Nielsen, Disponent, født d. 5. Marts 1913 i Gram, Søn af Gårdejer Niels Johansen Nielsen og Hustru Maren. Bosat: Søndergade 5, Skærbæk 
a. Bent Nielsen, HD-studerende, født d. 2. August 1943 i Skærbæk
b. Preben Nielsen, Boghandlerlærling, født d. 18. Oktober 1945 i Skærbæk
c. Bjarne Nielsen, født d. 12. April 1950 i Skærbæk
3. Oda Marie Christensen, født d. 11. Juli 1915 i Skovlyst, Volstrup, gift d. 1. Oktober 1938 i Hjørring med Niels Christensen, Maskinmester, født d. 22. Marts 1914 på Vittrupgaardens Mark, Hjørring Hede, Søn af Gårdejer Lars Ove Poulsen Christensen og Hustru Dagmar Christine Pedersen. Bosat: Solsbækvej 32, Sæby .
O.M.C. var en tid hjemme og hjalp Forældrene, havde derefter Plads i huset og virkede desuden i 2 Aar som Klinikassistent hos en Tandlæge.
N.C. tog Realeksamen i Hjørring 1929, blev uddannet som Mejerist i Sæby og var Vinteren 1934-1935 elev på Ladelund Mejeriskole, bestod kedelpasserprøve i Esbjerg og virkede derefter som Mejerist indtil 1938, arbejdede 1940-1944 ved DSB i Hjørring og har siden været ansat som Maskinmester på Sæby Fiske-Industri A/S
a.  Poul Christensen, Kontorassistent, født d. 3. April 1940 i Hjørring, gift d. 13. Juni 1964 i Sæby med Karen Margrethe Petersen, Kontorassistent, født d. 11. April 1944 i Sæby, Datter af Arbejdsmand Frederik Petersen og Hustru Margrethe Olesen. Bosat: Støvring.
P.C. tog Realeksamen i Sæby 1956 og blev derefter kontoruddannet på Østvendsyssel Andelssvineslagteri, Sæby, indkaldtes 1953 til Militærtjeneste ved Forsvarets Intendanturkorps i Hvorup, var i 4 Måneder på Korporal skole i København og gjorde så atter tjeneste i Hvorup indtil Hjemsendelsen i 1961, var i 1 1/2 Aar genansat på slagteriet i Sæby og har siden virket som Kontorassistent på Eksport-Slagteriet Aalborg A/S.
K.M.P. var efter at have taget Realeksamen i 2 Aar beskæftiget i Engelsk Beklædnings Magasin i Sæby og blev derefter ansat som Kontorassistent på Aalborg Dampvaskeri
b. Christian Christensen, Overassistent, født d. 3. April 1940 i Hjørring, gift d.8. August 1964 i Frederikshavn med Hanne Vivian Barrit, Ekspeditrice, født d. 5. Marts 1944 i Helsingør, datter af Riggermester Mogens Erling Leonhard Barrit og Hustru Dorthea Christiansen. Bosat: Støvring.
C.C. tog Realeksamen i Sæby 1956, var i 3 Aar Elev på Volstrup Kommunekontor og indkaldtes 1959 til Militærtjeneste, hjemsendt som Korporal 1961, blev derefter ansat på Kommunekontoret i Støvring og udnævntes til Overassistent her 1964.
H.V.B. tog Realeksamen i Frederikshavn 1961 og blev derefter uddannet som Ekspeditrice i en Manufakturforretning.
c. Jens Christensen, født d. 29. August 1945 i Sæby, Død d. 8. April 1946
d. Erik Christensen, født d. 7. Juni 1947 i Sæby
4. Aase Mary Christensen, født d. 18. Oktober 1917 i Sæby, gift d. 24. April 1943 i Volstrup med Egon Emilius Kristian Kristiansen, Købmand, født d. 5. Maj 1916 i Neruphus, Suldrup, Søn af Forvalter Rasmus Jakob Mikkelsen Christiansen og Hustru Mariane Kirstine Nielsen. Bosat: Vestergade 12, Sæby .
Aa.M.C. virkede i 21/2 Aar som Ekspeditrice hos Boghandler Krogh i Sæby og var derefter i 7 Aar ansat på Kontoret ved Maskinfabrikken Pluto i Sæby .
E.E.K.K. tog Realeksamen i Sæby, havde Ansættelse på Kontoret ved Sagførerfirmaet Nielsen & Lønager, Sæby, i 2 1/2 Aar samt i Sæby Bank A/S i 10 Aar og overtog derpaa i 1944 sin nuhavende Købmandsforretning i Sæby
a. Jørgen Kristiansen, født d. 3. Maj 1945 i Sæby, Død d. 29. Maj samme Aar.
b. Inger Kristiansen, Kontorelev, født d. 2. April 1946 i Sæby. Bosat: Vestergade 12, Sæby .
I.E. tog Realeksamen i Sæby 1962, var i 8 Måneder i Huset i Norge og blev 1963 ansat som Kontorelev på Østvendsyssel Andelssvineslagteri i Sæby
c. Lone Kristiansen, født d. 26. April 1950 i Sæby
5. Poula Fuglsang Christensen, Rengøringsassistent, født d. 21. Juni 1919 i Volstrup. Bosat: Søndergade 32, Sæby .
P.F.C. var hjemme og hjalp Forældrene i ca. 10 Aar, havde i 4 Aar Plads i Huset hos en Bagermester i Sæby, virkede i 4 Aar som Ekspeditrice hos Svogeren og arbejdede i ca. 4 Aar på hermetikfabrikken i Sæby, hvorefter hun i 1958 blev ansat som Rengøringsassistent ved Sæby Kommuneskole
a. Jytte Fuglsang Christensen, født d. 23. Januar 1938 i Volstrup, gift d. 28. Juni 1958 i Sæby med Kristian Vagner Pedersen, Kontorassistent, født d. 7. Januar 1931 i Tolne, Søn af Skovarbejder Valdemar Peter Pedersen og Hustru Karoline Kirstine Marie Jørgensen. Bosat: Chr. Petersens Vej 54, Sæby .
J.F.C. blev uddannet som Ekspeditrice i en Slagterforretning og virkede som sådan i nogle Aar.
K.V.P. blev uddannet inden for Kolonialbranchen i Sæby, sejlede senere en tid som Kok og blev ved Giftermålet ansat som Kontorassistent ved Signaltjenesten i Sæby
  1)  Kim Vagner Pedersen, født d. 10. November 1961 i Sæby
B. Niels Christian Hyttel, Fisker, født d. 12. December 1888 i Sæby, gift d. 8. April 1913 i Sæby med Klara Johanne Larsen, født d. 27. Juli 1895 i Pulshusene, Voer, Død d. 16. Juni 1944 på Frederikshavn Sygehus, Datter af Arbejdsmand Niels Kristian Larsen og Hustru Larsine Kristensen. Bosat: Algade 26, Sæby .
N.C.H. blev efter at have været et Par Aar på Sæby Farveri og Uldspinderi uddannet som Sadelmager hos Chr. Madsen, frst i Sæby og senere i Aalborg, var i en lang rrkke beskæftiget ved Fiskeri fra Sæby og virkede derpaa i nogle Aar som Arbejdsmand.
K.J.L. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål og tjente bl.a. et Par Aar hos Toldforvalter Møller i Sæby
1. Lilli Julie Christine Hyttel, født d. 11. Februar 1913 i Sæby, gift d. 2. September 1934 i Sæby med Ejnar Pemann Jensen, Forretningsfører, født d. 23. August 1913 i Ulsted, Søn af Arbejdsmand Jens Martinus Jensen og Hustru Johanne Margrethe Andersen. Bosat: Kalkager 22, Hvidovre.
L.J.C.H. virkede som husassistent i Sæby indtil sit Giftermål og havde bl.a. 1 Aar Plads hos Sparekassedirektør Kragelund samt 3 Aar hos Købmand Vald. Olsen.
E.P.J. blev uddannet som Slagter og Pølsemager på Østvendsyssel Andelssvineslagteri i Sæby og var ansat her indtil 1950, blev derpaa Sekretær i Dansk Slagteriarbejderforbund og har siden 1957 virket som Forretningsfører for samme. – E.P.J. var en kort Tid Medlem af Byrådet i Sæby samt nogle Aar Formand for A.O.F. og Socialdemokratiet, blev 1959 medlem af Forretningsudvalget for Landsorganisationen (LO) og er endvidere Medlem af bl.a. Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget for D.A. samt i Bestyrelsen for Slagterfagskolen og for Slagterkonsultationen på Teknologisk Institut.
  a. Else Margrethe Jensen, Kontorassistent, født d. 31. Marts 1934 i Volstrup, gift d. 22. Maj 1954 i Hvidovre med Tonny Rasmussen, Direktionschauffør, født d. 15. Januar 1929 i København, Søn af Kok Hjalmar Christian Carlo Rasmussen og Hustru Olga Irena Margrethe Sørensen. Bosat: Bærhaven 12, Valby.
E.M.J. tog Mellemskoleeksamen i Sæby 1949, var et Aars Tid i Huset hos en Kaptajn i Sæby og blev derefter kontoruddannet ved Fa. M.O. Andersen A/S, Herlev, hvor hun stadig er ansat; tog 1954 Eksamen som Stenograf.
T.R. blev uddannet som Laborant på Chokolade fabrikken Galle & Jessen A/S, København, og virkede derefter som sådan forskellige Steder i København, aftjente 1949-1950 sin Værnepligt ved Civilforsvaret i Sæby og har siden 1951 været ansat som Direktionschauffør på Maskinfabrikken Titan A/S, København
    1) Pia Rasmussen, født d. 27. Juli 1961 i København
  b. Hanne Jensen, født d. 31. December 1941 i Sæby, gift første Gang med Kaj Christensen, født d. 6. September 1936, Død d. 14. Oktober 1960, gift anden Gang d. 29. April 1962 i Hvidovre med Finn Larsen, Chauffør, født d. 31. Marts 1935 på Frederiksberg, Søn af Vognmand Willy kaj Emanuel Larsen og Hustru Mary Isabella Lassen. Bosat: Hvidovrevej 504, Hvidovre.
H.J. tog Mellemskoleeksamen 1959, havde ca. et halvt Aar Plads på Kontoret ved forsikringsaktieselskabet Alka og var senere i 2 Aar ansat på Købmagergades Postkontor i København.
F.L. stod i 4 Aar i Lære som Tømrer, sejlede et Aars Tid med D.F.D.S.’s Norgesbåde og aftjente derpaa sin Værnepligt ved Bornholms Værn, virkede senere som Chauffør ved Grossistfirmaet Winther & Heide, København, var en tid Falckredder og er nu beskæftiget som Chauffør hos Vognmand Erik G. Andersen i Hvidovre.
    1) Jan Larsen, født d. 7. Januar 1960 på Frederiksberg
    2) Tina Larsen, født d. 2. December 1962 i Glostrup
    3) Tom Larsen, født d. 2. December 1962 i Glostrup.
  c. Åse Jensen, gift med Kurt Bennekou, Mælkechauffør; Ægteskabet opløst. Bosat: Lillekær 4, Rødovre pr. Valby
2. Esther Hyttel, født d. 21. Juli 1914 i Sæby , gift d. 25. November 1934 i Sæby med Peter Lauritz Olesen, Svejsemester, født d. 9. Januar 1911 i Bangsbostrand, Flade, Søn af Havnearbejder Ole Christian Olesen og Hustru Ane Marthine Andersen. Bosat: Møllebakken 30, Nykøbing F.
E.H. arbejdede på Sæby Skotøjsfabrik A/S indtil sit Giftermål.
P.L.O. stod i Lære som Skibsbygger på Frederikshavns Værft A/S og virkede derefter som Svend her i nogle aar; aftjente sin Værnepligt i Aalborg, arbejdede senere i ca. 16 Aar på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, hovedsagelig i Svejseriet, og blev 1953 ansat som Svejsemester på A. Schillers Maskinfabrik A/S, Nykøbing F.
  a. Ole Niels Olesen, Montør, født d. 28. September 1935 i Sæby, gift d. 29. December 1956 i Torkilstrup med Gurli Agnete Bruhn, født d. 14. Juli 1934 i Sullerup, Torkilstrup, Datter af Viktor Magnus Hansen Bruhn og Hustru Alma Hansine Jensen. Bosat: Ejegodvej 2S, Nykøbing F. O.N.O. blev udlært som maskinarbejder i Nykøbing F. 1953, aftjente derefter sin Værnepligt ved Søværnet, bl.a. på Færøerne, og har siden været ansat som Kedelmontør ved Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S, København.
G.A B. havde bl.a. Plads i Huset hos en Faster og var fra 1952 til sit Giftermål beskæftiget i en Isenkramforretning i Nykøbing F
    1) Jane Bruhn Olesen, født d. 17. April 1957 i Nykøbing F.
    2) Per Bruhn Olesen, født d. 20. Februar 1959 i Nykøbing F.
    3) Lone Bruhn Olesen, født d. 12. April 1962 i Nykøbing F.
    4) Lars Bruhn Olesen, født d. 28. Februar 1964 i Nykøbing F
   b. Leif Bjarne Olesen, Klejnsmed, født d. 21. April 1944 i Helsingør.
  c. Annette Clara Olesen, født d. 14. Marts 1950 i Helsingør
3. Laura Ruth Hyttel, født d . 2. Juli 1916 i Sæby, gift d. 14. Maj 1938 i Sæby med Vilhelm Bertel Jensen, Handelsgartner, født d. 28. Maj 1912 i Hugdrup, Skve, Søn af murer Niels Peter Jensen og Hustru Emma Sofie Jensen. Bosat: Boelsminde, Sæby .
L.R.H. var 2 aar i Huset hos Fru Pallesen i Sæby og arbejdede derefter i 3 Aar på Sæby Skotøjsfabrik A/S.
V.B.J. blev uddannet som Gartner i Dronninglund, i Brendstrup samt i Højbjerg ved Aarhus og etablerede i 1932 Handelsgartneriet Boelsminde i Sæby ; ejer desuden en Frugtplantage på 30 Tdr. Land ved Skæve og har tillige købt en Ejendom på 40 Tdr. land ved Siden af Gartneriet. Har siden 1945 udelukkende dyrket grønne Planter, som hovedsagelig går til Eksport. – V.B.J. var 1957-1961 Medlem af Bestyrelsen for Gartnernes Salgsforening.
  a. Niels Hyttel Jensen, Gårdejer, født d. 12. Marts 1939 i Sæby, gift d. 20. Oktober 1962 i Volstrup med Ingrid Marie Beck, født d.26. Maj 1939 i Sæby, Datter af Slagteriarbejder Karl Kristian Beck og Hustru Marie Sørensen. Bosat: Langtved, Volstrup pr. Sæby .
N.H.J. var i nogle Aar Medhjælper i Faderens Gartneri og har siden 1962 sammen med Broderen Poul drevet den 90 Tdr. Land store Gård Langtved i Volstrup.
I.M.B. var en tid i Huset, arbejdede i 4 Aar på Sæby Skotøjsfabrik, var i 5 Måneder Elev på århusegnens Husholdningsskole i Risskov og virkede 1961-1962 som Sygemedhjælper på Frederikshavn Sygehus
    1) Susanne Beck Jensen, født d. 19. Maj 1963 på Sæby Sygehus.
  b. Poul Hyttel Jensen, Gartnermedhjælper, født d. 7. Februar 1941 i Sæby. Bosat: Langtved, Volstrup pr. Sæby .
P.H.J. er Gartnermedhjælper hos Faderen og har siden 1962 været medejer af Gården Langtved i Volstrup.
  c. Inge Hyttel Jensen, født d. 13. Februar 1946 i Sæby
   d. Erik Boel Hyttel Jensen, født d. 28. August 1956 i Sæby
4. Erik Frederik Hyttel, Postbud, født d. 30. November 1918 i Sæby, gift d. 25. Juni 1943 i Frederikshavn med Marie Pedersen, Fabriksarbejder, født d. 30. November 1913 i Hundelev, Jelstrup, Datter af Husmand Emil Magnus Pedersen og Hustru Else Marie Nielsen. Bosat: Rosenvænget 29, Sæby .
E.F.H. blev udlært som Barber og Frisør hos Alfred Christensen i Sæby 1938, arbejdede bl.a. et halvt Aar som Svend i København samt et halvt Aar i Dybvad, begyndte 1941 som Postbud og blev 1943 fast ansat ved Postvæsnet, overtog 1945 Sæby ruten: Grønheden og blev 1962 motoriseret.
M.P. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 1 Aar på Afholdshotellet i Sæby samt 2 Aar hos Købmand Valdemar Olsen i Sæby ; har fra ca. 1952 arbejdet ved Sæby ægeksport A/S, Sæby
  a. Frank Emil Hyttel, Gartner, født d. 19. Oktober 1943 i Albæk
  b. Kamma Johanne Hyttel, Kontorassistent, født d. 30. August 1945 i Albæk
  c. Jytte Hyttel, født d. 6. Januar 1950 i Sæby
5. Meta Hyttel, født d. 16. Januar 1924 i Sæby,  gift d. 29. Juli 1945 i Sæby med Olav Kristian Jensen, Arbejdsmand, født d. 3. Juni 1919 i Havens Hus, Hørby, Søn af Slagteriarbejder Kristian Oscar Jensen og Hustru Juliane Kristiane Jensen. Bosat: Algade 26, Sæby .
M.H. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål, hovedsagelig hjemme.
O.K.J. har i ca. 20 Aar virket som Lagerarbejder, var i nogle Aar beskæftiget som Jernbinder, opholdt sig en tid på Grønland og var også på Kontoret ved Hjørring Amts Vejvæsen. – O.E.J. har været Formand og Kasserer for den lokale Afdeling af Dansk Arbejdsmands Forbund 
  a. Jørgen Hyttel Jensen, Bager, født d. 9. Marts 1946 i Sæby
  b. Kristian Hyttel Jensen, født d. 15. Juli 1951 i Sæby
C. Dagmar Frederikke Hyttel, født d. 22. Juli 1890 i Sæby
D. Valdemar Hyttel, Fisker, født d. 17. Maj 1892 i Sæby, gift d. 28. Maj 1915 i Sæby med Agnes Christine Jensen, født d. 10. December 1893 i Pilværn, Albæk, Datter af Arbejdsmand Niels Peter Jensen og Hustru Maren Kristensen. Bosat: Strandgade 34, Sæby
1. Otto Julius Hyttel, Minkfarmer, født d. 25. November 1915 i Sæby, gift d. 7. November 1937 i Skæve med Betty Oda Christensen, født d. 12. November 1917 i Frederikshavn, Datter af Arbejdsmand Alfred Christensen og Hustru Ane Kirstine Hansen. Bosat: Rosenvænget 9, Sæby .
O.J.H. var beskæftiget som Fisker indtil 1960, måtte da lægge op på Grund af dårligt Helbred og startede derpaa i 1961 en Minkfarm.
B.O.C. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 1 Aar hos Kulgrosserer, Konsul Mar. Jensen i Frederikshavn samt 1 Aar hos Slagtermester Sv. Poulsen i Sæby
  a. Aase Hyttel, født d. 18. Marts 1938 i Sæby, gift med Per Pagh Simonsen, Elmontør. Bosat: Østerbakken, Vodskov.
  b. Grethe Hyttel, født d. 28. Juni 1939 i Sæby, gift d. 1. Marts 1958 i Aalborg med Børge Andersen, Dekoratør, født d. 4. September 1936 i Åbybro, by, Søn af Købmand Otto Andersen og Hustru Mary Irene Søndergård Hansen. Bosat: Sportsvej 3, Mølholm pr. Aalborg.
G.H. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål.
B.A. blev uddannet som Dekoratør hos Th. Springborg A/S, Manufaktur En Gros & Detail, Aalborg, og har siden 1963 virket som Ekspedient i Faderens Forretning
    1) Gitte Andersen, født d. 2. Februar 1960 i Aalborg
    2) Barn, født d. 27. September 1963 i Aalborg
  c. Anna Hyttel, født d. 15. August 1940 i Sæby, gift d. 3. Juni 1961 i Sæby med Hans Mortensen, Basemekaniker, født d. 30. ,august 1934 i Frederikshavn, Søn af Mælkehandler Albert Mortensen og Hustru Emma Jensine Jensen. Bosat: Provst Dreslers Vej 59, Frederikshavn.
A.H. var et Par Aar i Huset og virkede derefter som Ekspeditrice i en Boghandel i Frederikshavn indtil sit Giftermål.
H.M. blev uddannet inden for Kolonialbranchen, aftjente 1954-1955 sin Værnepligt på Flyvestation Karup, kørte i 7 Aar en Mælkerute i Frederikshavn og blev i 1962 ansat som Basemekaniker i Frederikshavn
    1) Helle Mortensen, født d. 14. Januar 1962 i Frederikshavn.
  d. Leif Valdemar Hyttel, født d. 4. Oktober 1942 i Sæby, Død d. 12. December samme Aar
  e. Else Hyttel, Husassistent, født d. 3. Februar 1944 i Sæby
  f. Valdemar Hyttel, født d. 13. December 1945 i Sæby
2. Edith Kristine Hyttel, født d. 12. December 1916 i Sæby, gift d. 27. Maj 1939 i Frederikshavn med Halvor Søndergård, bagermester, født d. 23. Januar 1912 i Sjørring, Lindum, Søn af Arbejdsmand Hans Chr. Søndergård og Hustru Marie Kirstine Christensen. Bosat: Søndergade 5, Sæby  
3. Anna Sofie Hyttel, Ekspeditrice, født d. 4. Juni 1918 i Sæby, gift d. 2. December 1939 i Sæby med Poul Rostrup-Forup, Isenkræmmer, født d. 12. Marts 1914 i Kjellerup, Hrup, Søn af Isenkræmmer Peter Rostrup-Forup og Hustru Anna Georgine Hansen Hammer. Bosat: Resendal pr. Resenbro
  a. Alice Rostrup-Forup, Laborant, født d. 24. September 1945 i Nibe
  b. Conni Rostrup-Forup, født d. 25. Februar 1950 i Nibe
4. Erling Hyttel, Maskinarbejder, født d. 28. Marts 1927 i Sæby, gift d. 1. Juli 1950 i Sæby med Asta Elisabeth Knudsen, født d. 11. Februar 1930 i Rødding, Datter af Slagter Peter Michael Knudsen og Hustru Elsebeth Kristine Jensen. Bosat: Strandgade 34, Sæby
  a. Jørgen Hyttel, født d. 27. Januar 1951 i Sæby
  b. Poul Hyttel, født d. 5. Oktober 1954 i Sæby
E. Frederik Johan Hyttel, født d. 6. Juni 1894 i Sæby, Død samme Sted d. 11. Marts 1899 
F. Agnes Cathrine Hyttel, Husbestyrerinde, født d. 1. November 1896 i Sæby. Bosat: Strandgade 28, Sæby .
A.C.H. blev uddannet ved Husgerning, virkede senere som Husbestyrerinde og arbejde desuden en tid på Sæby Hermetikfabrik