Siden opleves bedst med dit device vendt i horizontal position


Slægtsbog for 4 generationer efterkommere
efter
Johan Frederik Hyttel født 1811
og
Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvad af Fædres Saga findes
bør af Efterslægten mindes

G

Forord

Denne “Web” udgave af “Hyttel” familiens slægtsbog, for efterkommere efter Johan Frederik Hyttel født 1811, er lagt på nettet af Henrik Hyttel Eriksen på baggrund af den i slægten værende originale slægtsbog oprindeligt foranlediget udført af Inspektør Carlo Hüttel og Hustru.

Hvor teksten/oplysningerne er skrevet med denne farve, gælder det at det er opdateringer i forhold til den oprindelige slægtsbog.

Er du en Hyttel / Hüttel og kan Du ikke finde dig selv eller dine aner i her i denne “Webbificerede” udgave skyldes det formodentlig at Hyttel slægtens stamfader Frederik Wilhelm Hyttel fik 4 Børn, Johan Frederik Hyttel, Palle Mørk Hyttel, Dorthea Kathrina Hyttel og Carl Severin Hyttel og denne Slægtsbog omfatter udelukkende efterkommere efter Johan Frederik Hyttel og dennes hustru Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvorfor hedder nogen Hüttel og andre Hyttel? jeg ved det ikke, men jeg har den teori, at da det jo var præsten som skrev i kirkebøgerne efter dåben, så mon ikke om det var op til ham, om han ønskede at anvende det tyske eller det mere almindelige y, har du en anden teori eller konkret viden, hører jeg meget gerne fra dig. Jeg begrunder min teori med at jeg har kendskab til 2 søstre, hvor den enes efternavn er Hüttel og den andens er Hyttel og præsten var ikke den samme.

Lidt statistik:

Mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hyttel’, 2022 – 374 & mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hüttel’, 2022 – 129

Kilde, Danmarks Statistik Navnedatabasen indeholder kun oplysninger om første fornavn samt sidste efternavn – altså ikke mellemnavne. Er dit fulde navn fx Dorthe Høst Larsen, vil du være registreret under Dorthe Larsen. 

Billeder:

Slægtsbogens billeder er ligeledes indsat i denne “Web” udgave. Aner hvor billedmateriale er tilgængeligt vil være fremhævet med kursiv blå skrift som et aktivt link til billedet.

Ved Udarbejdelse af den originale Slægtsbog er anvendt Kirkebøger, Folketællingslister, Lægdsruller, Skifteprotokoller, Skøde- og Panteprotokoller, fæsteprotokoller, tingbøger, i nogen grad personalehistorisk litteratur og endvidere, hvor det har været muligt, Statens Avissamlinger. Endelig er der benyttet materiale, som har været i slægtens besiddelse. For Anetavlen gælder det, at hver slægtslinje er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linje standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt – kirkebøger eller andre arkivalier findes ikke – eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er, også alle omliggende sognes kirkebøger.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften. De i ældre kirkebøger anvendte latinske Søn- og Helligdagsbetegnelser er omregnet til kalenderdatoer. Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citat fra arkivalier, anvendt den stavemåde, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets adressebog. I Lister over faddere og forlovere anvendes som regel den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt fadder eller forlover. Da størsteparten af arkivalierne – bl.a. kirkebøgerne – endnu er utilgængelige for rene efter l890, beror bogens oplysninger efter dette er hoved saglig på meddelelser fra slægtens medlemmer og er alts ukontrollable gennem arkivalier.

Efterslægtstavlen er opbygget på følgende måde: børnene af de personer, som efterslægtstavlen går ud fra, er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med stort bogstav, hvert stort bogstavs børn er betegnet med arabertal, og hvert arabertals børn er betegnet med lille bogstav. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes. I Forhold til stamfaderen er romertal altså børn, store bogstaver børnebørn, arabertal oldebørn o.s.v.

Af hensyn til overskueligheden er der lavet indrykninger ved hvert generationsskifte.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der kan derfor forekomme tilfælde, hvor f.eks. søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Hvor oplysninger om nulevende personer er ufuldstændige, skyldes dette almindeligvis ubesvarede forespørgsler eller ukendte adresser, så forespørgsel ikke har været mulig.

For efterslægtstavlen gælder det i øvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter selve fødestedet, hvilket dog ikke gælder købstæder eller større kendte lokaliteter, hovedstaden og udlandet I øvrigt takker vi slægtens medlemmer for den velvilje, man har vist os under bogens udarbejdelse, og udtrykker vort håb om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

Min FARMOR

Anna Charlotte Hyttel

er født d. 5. januar 1897 i Sæby.

Hun blev hjemmedøbt d. 18. Februar 1897 og fremstillet i Kirken d. 19 April samme år. Faddere var Marie Kongsbak og Moderen samt fiskerne Johannes Hyttel, Vilhelm Hyttel og N.P. Kongsbak alle af Sæby. Anna Charlotte Hyttel døde d. 1. maj 1968 i Roskilde.

Anna Charlotte Hyttel blev gift d. 6 januar 1924 i Dronninglund med

Min FARFAR

Erik Laurits Eriksen

 der er født d. 24. August 1892 i Hestehaven, Hellevad Sogn, som føn af murer, Jens Kristian Eriksen og Hustru Bodil Marie Larsen. Ægteskabet blev opløst 1947.

Erik Laurits Eriksen blev døbt d. 16. oktober 1892, og faddere ved dåben var gårdmand Poul Kristensens hustru af Tveden, Husmand Jens Kristian Nielsens Hustru af Hallund Kær, Husmand Lars Nielsen af Kærsigen samt ungkarlene Anton Kristoffersen og Niels Andersen af Hallund Kær.

Anna Charlotte Hyttel gik i Skole i Sæby. Hun blev derefter uddannet ved husgerning og havde bl.a. i 4 år plads hos bankdirektør Carl C. Møller i Sæby samt i 3 år hos rentier Halgreen i Hellerup.

Erik Laurits Eriksen gik i skole i Hellevad. Han aftjente sin værnepligt som dragon i Randers og var iøvrigt beskæftiget som arbejdsmand på Dronninglundegnen.

hyttel

Anna Charlotte Hyttel med Sønnerne (Nytårsaften 1955)  

Anna Charlotte Hyttel med Sønnerne (Nytårsaften 1955)  

Min OLDEFAR

Carl Emil Hyttel

er født d. 12. September 1850 i Sæby, og han døde d, 18. Marts 1934 samme sted.

Han blev døbt d. 20. Oktober 1850, og faddere ved dåben var enken Mette Marie Christensen, pigen Christine Christensdatter, Fiskerne Christian F. Laulund og Niels P. Fynboe samt faderen.

Carl Emil Hüttel blev gift d. 6. Maj 1884 i Sæby med

Min OLDEMOR

Cecilie Olesen

Forlovere ved brylluppet var fiskerne Johan Frederik Hyttel og C. I. Larsen

Cecilie Olesen er født d. 10. Juli 1860 i Bangsbostrand, Flade Sogn, som datter af arbejdsmand Mads Peter Olesen og Hustru Maren Ottesen, og hun døde d. 6. Maj 1939 i Sæby .

Han blev døbt d. 5. August 1860 i Flade Kirke, og faddere ved dåben var pigen Cecilie Ottesen, tjenende i Frederikshavn, pigen Ane Ottesen, tjenende i Nørreknuden, Understed Sogn, fisker Otto Christensen Rønnest, Bangsbostrand indsidder Christen Jensen Wormstrup, Sundbakken, og ungkarl Thomas Christian Ottesen, Bangsbostrand.

Carl Emil Hyttel var fisker og boede i Sæby.

Johan Frederik Hyttel (2)

er født d. 7. Juli 1811 i Sæby, og han døde d. 30. December 1885 samme sted og blev begravet d. 5. Januar 1886.
Han blev hjemmedøbt på fødselsdagen og derpå fremstillet i kirken d. 25. August 1811, båret af Niels Fynboes kone, Christiane; faddere var Ide Jørgensen, Palle Hendriksen, Peder Wilsen junior og Caspar Hyttel.
Johan Frederik Hyttel blev gift d. 27. December 1839 i Sæby med

Johan Frederik Hyttel var fisker og boede i Sæby, hvor han i 1844 overtog moderens hus i Strandgade.

Johanne Maria Christensdatter (Mørk) (3)

Forlovere ved brylluppet var Peder Pallesen Mørk og Palle Chr. Mørk. Johanne Maria Christensdatter (Mørk) er født d. 8. Juli 1816 i Sæby, og hun døde d. 30. Juni 1876 samme sted og blev begravet d. 5. Juli. Hun blev hjemmedøbt d. 10. Juli 1816, men der er ikke i kirkebogen indført nogen fremstillingsdato. Faddere var moderen og Hans Jacobs kone samt Hans Jacob Bødker, Jacob Kongsbak junior og Christian Holt.

Frederik Wilhelm Hyttel (4)

er født ca. 1763 i Sachsen, Tyskland, og han døde d, 31. December 1833 i Sæby og blev begravet d, 7. Januar 1834, han blev trolovet d. 4 Januar 1811 og gift d. 8. Februar samme år i Sæby med

Else Marie Pedersdatter Holm (5)

Forlovere ved Vielsen var Jens Hansen og Christian Hennemann.
Trolovelser kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. Juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulde fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulde der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunde kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulde præsterne “alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede”, men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I ret 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. Januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog – uden at være ægteskabsstiftende – og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede – i hvert fald hvis det var en mere fornem person – en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, “thi vise Mestre og Læger” skriver, at der ganger en åre fra Hjertet op til den fjerde Finger”.

Else Marie Pedersdatter Holm er født 1776 i Sæby, og hun døde d. 10. November 1858 samme sted

Hun blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i kirken d. 21. April 1776, Faddere var Christian Skomagers Svend Andreas Andersen, Niels Pallesen, Mads Gertsens søn Jens, Mette Marie Pallesdatter og skomager Sonnums tjenestepige Johanne Marie.

Else Marie Pedersdatter Holm blev gift første Gang d. 31. Oktober 1800 i Sæby med sin fætter Palle Jensen Mørk, der døde d. 31. Maj 1809, 34 år, 3 måneder og 15 dage gammel.

Frederik Vilhelm Hyttel kom i 1801 til Sæby sammen med 2 andre tyske håndværkersvende, hvoraf den ene fortsatte videre til Norge. I de første år virkede han som tømrer, men han må så efterhånden være begyndt at arbejde på fiskernes fartøjer, for ved vielsen benævnes han “Skibstømmermand” samtidig med denne bestilling har han antagelig drevet en del fiskeri, og ved sin død kaldes han i kirkebogen fisker.

Ved giftemålet overtog Frederik Wilhelm Hyttel et lille hus på den nordlige side af Strandgade (det nuværende nr. 13, daværende nr. 3a). Dette hus, der bestod af 3 fag bindingsværk med stråtag, havde Palle Jensen Mørk været ejer af fra 1803 og indtil sin død. I 1821 ses Frederik Wilhelm Hyttel at have udstedt en panteobligation på 75 Rdlr. sedler mod 1. prioritet i huset i Strandgade. Dette hus afstod enken i 1844 til sønnen Johan Frederik Hyttel.

Efter Frederik Vilhelm Hyttels død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene: Johan Frederik Hyttel – 24 år, Palle Mørk Hyttel – 18 år, Dorthea Kathrine Hyttel – 16 1/2 år, og Carl Severin Hyttel – 15 1/2 år gammel.
Som værge for de umyndige arvinger mødte strandfoged Poul Jørgensen fra Sæby.

Boet blev vurderet og registreret, som følger:

Rdlr. Mk. Sk.
1 Fyrre Bord 0 2 1
1 Stoel 0 1 0
1 Ormspand 0 0 4
1 Trug Bakker (vistnok Bakke med Kroge) 1 3 0
1 Flaske 0 0 8
2 gamle Sengevaar 0 1 0
Nogle meget gamle Sengeklæder 0 2 0
2 Sengeomhæng 0 1 0
1 Fiskekurv 0 1 0
Nogle meget gamle Gangklæder 1 0 0
1 Ballie 0 1 0
1 Jerngryde 0 3 0
1 gammel thekedel 0 3 0
1 Tranlampe 0 1 0
1 Ildtang 0 0 8
3 Tallerkener 0 1 4
5 Leerfade 0 0 10
3 Melkefade 0 1 0
1 Hakkebræt 0 0 8
Nogle gamle Fiskegarn 0 3 0
1 Kurv 0 0 4
Summa 6 Rdlr. 3 Mk. 6 Sk.

Videre løsøre forefandtes ikke og erklærede Enken med Lau Værge, fisker Palle Holm, at hun ei eiede flere effecter.

Det Boet tilhørende Huus på Strandgaden samt en liden Toft mod Sæbye Aae vurderedes for 50 Rdlr. Sedler.

Samtlige de tilstedeværende erklærede sig tilfredse med vurderingen, og enken angav derefter, at boets gæld var 75 Rdlr. til en Justitsraad i Fredericia imod 1. prioritet i huset. Enken lovede at svare renter og afdrag af denne gæld, mod at boet blev tillagt hende til fri rådighed, hvilket skete.

Christen Jensen Mørk (6)

der var Fiskeskipper i Sæby og senere Strandfoged, er født 1780 i Sæby, og han døde d 7. Juni 1833 samme Sted Han blev døbt d 15. Marts 1780, og Faddere var Jens Laurberg smed, Jørgen Pallesen og Jens Madsen Skrødder samt Mette Marie Pallesdatter og Johanne Marie Hansdatter, begge hos Hans Bang.
Christen Jensen Mørk blev trolovet d. 13. Februar 1806 og senere gift med

Johanne Marie Thomasdatter (7)

Hun er født 1781 på Bangsbostrand, Flade Sogn, og hun døde d. 5. Marts 1860 i Sæby.
Hun blev døbt d. 25. Februar 1781, og Faddere var Jens Thomsen fra Lisborg, Jens Markfoged og Sr. Andrup fra Bangsbo. Til Christen Jensen Mørk ses i 1804 udstedt følgende skøde fra faderen: “Underskrevne Jens Pallesen Mørch, boende i Sæbye, keindes og hermed Vitterlig Gjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skjøder og aldeeles afhænder til min Søn Christen Jensen Mørk mit hidtil tilhørende huus beliggende på Synder Siide af Aldgaden eller Strand Gaden med paastaaende Bygninger, som i Brand Cassen er forsikret under Nr. 11 for 30 Rdlr., samt den deri værende Jern Kakkelovn og andre Nagelfaste Ting, en kobber Kidel, 1 Jern Gryde, kort alt hvad der nu findes i Huuset, undtagen min Seng og et lidet Fyrrebord. Item alle de på Byens marker mig tilhørende Jorder, Nemlig:

a. en Ager, strækkende sig fra bemelte Huus ned til den saakaldede Hummelbek.
b. 2de Ditto, løbende i Sønder og Nord, og beliggende på synder Siide af Hummelbækken, samt strækkende sig fra nysmelte Bek med Nordre og til Madam Mollerups – – – mod synder ende og
c. 3de dito, beliggende næst ved Hav Bakken og stødende til Hummelbeken med synder Ende, med i Linie løbende 3de Blokke synden for fornævnte bæk.

Og da bem.te min Søn Christen Jensen Mørk har betalt mig den accorderede og mundtlig aftalte Kjøbe Sum med 106 Rdlr., skriver Et Hundrede og Sex Rigsdaler; Saa Tilsskiøder jeg ham forbenevnte Huus, Inventarium og alle Ejende Markjorder, som foranbenævnt, som Lovlig kjøbt og betalt Eiendeele og for binder mig og Arvinger til Hiemmel efter Loven. – Under denne Afhandling og i Kraft af dette mit Skøde skal det være en uryggeligt bepligtelse for merbenvænte min Søn Christen Jensen Mørk: At saalenge hans Moder lever, skal hun være berettiget til at forblive og have frie bopæl hos ham, samt fornøden Pleie og Underholdning uden billig klage, samt efter hendes død anstændig Jordefred efter hans ævne.
Til Bekræftelse under min Hand og Segl og til Vitterlighed af undertegnede.

Sæby e d. 10’de Aug. 1804.
Jens Pallesen Mørk.

med paaholden Pen.
Til Vitterlighed underskriver og forsegler efter Begjæring.
H. Søbye. Christen Hiring

Samtidig ses Christen Jensen Mørk at have udstedt følgende Panteobligation:

Underskrevne Christen Jensen Mørch, bosiddende her i Sæby, kiendes og hermed Vitterlig Gjør: At have med min Curator, Sr. Christen Lunds Samtykke, til Laans bekommet sidst afvigte Snapsting af Kiøbmand Hr. Jørgen Aabel i bem.te Sæbye, den Summa 130 Rdlr., skriver Et Hundrede og Tredive Rigsdaler; Thi forpligter jeg herved mig og Arvinger at betale fornævnte 130 Rdlr. med sine Renter skadesløs i alle Maader, til hvilket Aars 13de Juni med 1/4, aars Opsigelse fra enten af Siderne, samme vorder opsagt; samt imidlertid at svare Forordningsmæssig Rente. – Og paa det Velbem.te min Creditor Hr. Jørgen Aabel for denne Capital, Renter og alle paagaaende Omkostninger kan være fuldkommen betrygget og skadesløsholden, pantsætter jeg herved med første Prioritets Pandte Rettighed følgende af min Fader Jens Pallesen Mørk mig tilkjøbte og under lode d.M. mig tilskiødet Eiendomme, alt saaledes som samme mig er tilskøidet og endvidere herefter Specificeres, nemlig:

1. Mit tilhørende af min fader forhen iboende Huus, beliggende paa Sønder Siide af Ald eller Strand Gaden, med paastaaende Bygninger, som i Brand Cassen under Nr. 11 er assureret for 30 rdlr., samt tilliggende Grund og Haugeplads med den i Huuset staaende Jern Kakkelovn, 1 kobber Kidel, 1 Jerngryde og andre Nagelfaste Ting. 
2. Alle de på Byens Marker mig tilhørende Jorder, således som min Fader mig samme haver tilskjødet og han forhen ejet haver, Neml.:
a. en Ager, strækkene sig fra benævnte mit Huus og ned til den saakaldede Hommelbæk.
b. 2de do., lbende i Snder og Nord og beliggende p sænder Side af Hommelbekken, samt strækende sig fra nysmelte Bæk med Nordre og til Madam Mollerups – – – mod synder Ende, og
c. 3de dito, beliggende nst ved Havbakken og steder til Hommelbeke med sønder Ende med i Linie løbende 3de Blokker sønden for fornevnte Bek,

Hvilket alt således som foran specificeret skal være og blive Hr. Jørgen Aabel og hans Arvinger et fast og trygt 1ste Prioritets Underpant, for ermelte Capital 130 Rdlr., Renter og alle paagaaende Omkostninger.
Til Bekræftelse under min og Curators Haand og Segl samt 2de Vitterligheds Mænds Underskrifter og Forseglinger.

Datum Sæby d. 15. Aug. 1804.
Chr, Jensen Mørk. Som Curator: C. Lund.
Til Vitterllighed: H. Sæbye. Chr. Hiring “
(Sæby Købstad Skøde- og Panteprotokol 1796-1822 B, Fol. 1036-104)

Efter Christen Jensen Mørks død afholdtes følgende Skifte, som ses indført i Sæby Byfogedarkivs Skifteprotokol 1824-1847, Fol 119b:

“Aar 1833 d. 21 Juni indfandt Skifteforvalteren i Sæby Kjøbstad Heiberg formedelst andre Embedsforretninger sig ved sin constituerede Fuldmægtig Brinch, samt med Vidnerne og Vurderingsmændene Neve og Schou i Stervbostedet efter d. 7.ds. ved Døden afgangne Strandfoged Christen Jensen Mørch af Sæby for at registrere hans og efterlevende Hustrues Johanne Marie Thomasdatters Fællesboes Eiendele til videre påfølgende Skifte og Deling. Enken med antagen LauVærge, Fisker Poul Jørgensen af Sæby vare næværende af hvem Arvingerne bleve opgivne at være følgende i Enkens ægteskab med den Afdøde sammenavlede Børn, nemlig:

1. en Datter Cecilie Christensdatter, 26 aar gl., gift med Fisker Ammond Nielsen i Sæbye.
2. en Søn Palle Christensen, 24 aar gammel.
3. en Søn Thomas Christian, 18 1/2 aar gammel.
4. en datter Johanne Marie, 17 aar gammel
5. en datter Mariane, 14 aar gammel
6. en Søn Jens Christian, 12 aar gammel.
7. en datter Kristine, 8 aar gammel

Flere Livsarvinger ere der ikke. – Som Curator for de mindreaarige og som Værge for de umyndige Arvinger mødte efter Tilsigelse fra Skifteforvalteren Fisker Peder Jensen Lund af Sæby, – Forretningen blev fremmet således:
Stervbohuset på Strandgadens søndre Side, 6 Fag muure og Bindingsværk, Straaetag samt de dertil hørende 3 smaae Agre i Strandtoften og en liden.

  Rdlr. Mk. Sk.
Toft sønder for huset vurderes for 100 0 0
Et gammel Skab 0 3 0
Et Fyr Bord 0 2 0
Et do, 0 2 78
En Bielægger Kakkelovn 8 0 0
Et gammel Sengested 0 2 0
En rød og hvid Olmerdugs Overdyne 0 0 0
Et gammelt Vaar 1 0 4
En do. 0 0 4
Paa et andet Sengested /:Intet:/ et Omhæng 0 0 6
3 Grynbøtter 0 0 4
1 Ormspand 0 0 8
1 Kaffekjedel 0 1 0
1 liden Jerngryde 0 2 0
1 Melkekrukke 0 0 4
1 Melkefad 0 0 3
1 gammel Spindrokke 0 1 8
1 gammelt Stuueuhr 0 1 0
1 Kjedelskee, Ildtang 0 1 8
1 gammel Spade 0 0 2
1 par blaae Buxer 0 3 0
1 do. Trøie 0 3 0
1 gammel Vest 0 0 4
1 rødt uldent Halstørklæde 0 1 0
1 Spølskaal 0 0 4
En deel gamle Klædestykker forefandtes uden Værdie.
En Fiskebaad med 2 aarer, 2 gamle Seil, “Silden” kaldet 16 0 0
  129 Rdlr. 2 Mk. 9 Sk.

Mere forefandtes ikke og kunne hverken Enken eller Værgen anføre videre til Stervboet at beregne. – Samtlige Tilstedeværende erklærede dem tilfredse med den på det Registrerede satte Vurdering.

Enken opgav, at Begravelsesomkostningerne derved ere udredte, at hun har solgt den Fællesboet tilhørende Koe for 10 Rdlr. – Foruden hvad de skylder til Dronninglund Herreds Overformynderi ifølge udstedt første Prioritets Panteobligation, er det hende ei bekjendt, at hendes afdøde Mand er noget henskyldig.

Forretningen hvet.
Brinch. Johanne Marie Thomasdatter.
Fm. m.f,P.
Som LauVærge: Poul Jørgensen.
Peder Jensen Lund. E. Schou. Neve. m.f.P.

Peder Jensen Holm (10)

Der var Fisker og boede i Sæby, er født 1744 på Hirsholmene, og han døde d. 21, November 1821 i Sæby og blev begravet d. 26. November.

Han blev døbt d. 21. Oktober 1744, og Faddere var Anne Kirstine Rasmus datter, Anne Marie Christensdatter, Søren Jensen, Jens Kromand og Søren Timmermand.

Peder Jensen Holm blev trolovet d. 14. Juli 1769 og gift d. 22. September samme aar i Sæby med

Anne Pallesdatter (Mørk) (11)

I Kirkebogen ses ved Trolovelsen indført følgende:

Den 14. Juli 1769 blev Peder Jensen Holm og Anne Pallesdatter trolovede. Deres Forlovere vare Palle Nielsen og Henrich Pallesen.

Vi foranførte Palle Nielsen og Henrich Pallesen, begge heraf Sæbye, som Forlovere for foranførte Peder Jensen Holm og Anne Pallesdatter, der agter at begive sig i ægteskab tilsammen, tilstaar hermed at ovenmeldte personer ikke haver gives ægteskabsløfte fra sig til andre, ikke heller ere de hinanden så nær beslægtede, at de på ny kan ægte hinanden, ey heller er os nogen Slags Ting på nogen af bemeldte 2 Personers Side vitterlig som efter kongelig allernaadigste Lov, Ritual og Forordninger kan hindre deres forehavende Trolovelse og derpaa følgende ægteskab, hvorfor vi også hermed holder Sognepræsten frie for ald Tiltale og Ulempe, i hvad Navn navnes kan som i hvilket fald deraf i Fremtiden kand flyde, om noget lovstridigt skulle i sin Tid opdages og derfor i alle Maader indestaar og caverer.
Dette vi med egne Hænder underskriver og forsikrer.

Sæbye den 14. Juli 1769.
Palle Nielsen.          Henrich Pallesen

Anne Pallesdatter (Mørk) er født 1744 i Sæby, og hun døde d, 30. Juni 1830 samme Sted.
Hendes Daab fandt Sted d. 26. December 1744, og Faddere var Ewert Hattemager, Anders Laursen, Niels Nielsen Urmager, Maren Henrichsdatter og Johanne Henriksdatter.
I 1770 købte Peder Jensen Holm et Hus i Sæby “bestaaende af 4re Fag Bindings Vrk, som er sammenbygget til stre Ende af Jens Nielsen Laurbergs eiende og iboende Huus, beligende ude på Nordre Siide af Ald-Gaden ved Stranden her i Sæby “. Til Huset hørte foruden Grunden et Stykke Jordsmon “liggende ved dend nordre Siide af Huuset og strækker sig 15ten Allen i Norliige fra Hunsets Hirne Stolper som er i sin Breedde 8 1/2 Allen”. For dette Hus skulde Peder Jensen Holm betale 20 Rdlr., som han laante samme Dag af Byfoged Meldahl.

(Sæby Byfogedarkivs Skøde- og Panteprotokol 1758-1796, Fol. 89-90)

Jens Pallesen Mørk (12)

der var Fisker i Sæby, er født 1743 i Sæby, og han døde d. 4. September 1825 samme Sted og blev begravet d. 11. September.
Hans Daab fandt Sted d. 20. December 1743, og Faddere var Niels Joensen Krag, Christen Serup, Otto Mortensen, Mette Henriksdatter og Maren Henriksdatter.
Jens Pallesen Mørk blev gift d. 12. August 1768 i Sæby med

Sidsel Jensdatter (13)

Forlovere ved Vielsen var Brudeparrets Fædre.
Sidsel Jensdatter er født 1742 i Sæby, og hun døde 1814 samme Sted og blev begravet d. 9. Februar.
Hun blev døbt d. 21. December 1742, og Faddere var Jomfruerne Ratenburg, Hr. Christen Svale, Monsr. Otto Sørensen og Sr. Holger Lindum.

Thomas Christian Jensen (14)

der var bosat på Bangsbostrand i Flade Sogn, er født i August 1742 i Lisborg, Flade Sogn, og han døde d. 21. September 1820 p Bangsbostrand og blev begravet d. 29. September.
Hans dåb fandt Sted i August 1742, men Dåbsdatoen er ulæselig i Kirkebogen; Faddere ved Dåben var Maren Christensdatter, Kirsten Thomasdatter, Søren Pedersen, Palle Thomsen og Ole Thomsen.Thomas Christian Jensen blev trolovet i September 1766 og gift d. 30. November samme Aar i Flade med

Johanne Jensdatter (15)

Forlovere ved Vielsen var Jens Thomasen og Jens Markfoged.
Johanne Jensdatter er født 1739 på Bangsbostrand.
Hun blev døbt d. 5. April 1739, og Faddere var Jens Larsen på Vangen, Niels Markfoged, Søren Nørgaard, Mette Pallesdatter og Maren Christensdatter.
Johanne Jensdatter var gift første gang med Christen Lisborg

Jens Sørensen (20)

der boede på Hirtsholmene, er født d. 20 Juli 1722 samme Sted
Han blev døbt d 26. Juli 1722, og faddere var Jens Lauritsen, Niels Jensen, Christen Fix, Apollone Andersdatter og Karen Pedersdatter.
Jens Sørensen blev trolovet d. 5. Juli 1744 og gift d. 9 August samme aar på Hirsholmene med

Else Nielsdatter (21)

Forlovere ved Vielsen var Jens Pedersen og Jens Kromand.
Else Nielsdatter døde 1762 på Hirsholmene og blev begravet d. 17. November, hvorefter Jens Sørensen giftede sig anden gang d. 29. September 1763 på Hirsholmene med Anna Larsdatter.

Palle Nielsen (Mørk) (22)

der var borger i Sæby, er født 1710 i Sæby, og han døde 1771 samme sted og blev begravet d. 6. Maj.
Han blev trolovet d. 15. Januar 1738 og gift d. 14. Februar samme aar i Sæby med

Anne Henrichsdatter Ravn (23)

Hun er født 1705 i Sæby, og hun døde 1789 samme sted og blev begravet d. 13. Juni.
Hendes dåb fandt sted d. 8. Juli 1705, og saddere var Karen Skolemesters og Ann’ Bollers.

Palle Nielsen (Mørk) var ejer af et hus, der laa øst for kirken og på den nordre side af gaden i Sæby . Dette Huus afstod enken i 1782 til sønnen Jørgen, mod at denne gav hende “fornøden og nødtørftig underholdning af klæder og føede” samt sørgede for en anstændig begravelse, når hun var død.

(Sæby Byfogedarkivs Skøde- og Panteprotokol 1758-1796, Fol 151)

Palle Nielsen (Mørk (24)

og hans hustru

Anne Henrichsdatter Ravn (25)

er identiske med ovenstående anepar af samme navn.

Jens Jensen (Ringer) (26)

der var borger og Ringer i Sæby, døde 1776 i Sæby og blev begravet d. 1. August, 77 Aar gammel.
Han blev gift d. 11. Maj 1736 i Sæby med

Johanne Madsdatter (Rafn) (27)

Forlovere ved vielsen var Niels Urmager og Jens Hansen.
Johanne Madsdatter (Rafn) er født 1702 i Sæby, og hun døde 1759 samme sted og blev begravet d 4. Marts
Hendes daab fandt sted d. 13. August 1702, og faddere var Christen Jensen Skrøder, Henrich fra Sandet og Jørgen Farvers dreng.

Jens Thomasen (Nørgaard) (28)

der boede i Lisborg, Flade Sogn, er født ca. 1708, og han døde 1788 i Lisborg
Han var gift med

Kirsten Christensdatter (29)

der døde 1797 i Lisborg og blev begravet d. 22. September, 87 aar gammel.

Jens Nielsen Markfoged (30)

Der boede på Bangsbostrand i Flade Sogn, er født ca., 1708, og han døde 1789 på Bangsbostrand og blev begravet d. 15. Marts
Han blev gift d. 17. Oktober i Flade med

Anne Christensdatter (31)

om hvem intet vides

Søren Jensen (40)

der boede på Hirsholmene, var gift med

Maren Pedersdatter (41)

Deres død er forgæves søgt på Hirsholmene.

Niels Nielsen (Mørk) (44)

der var urmager i Sæby, er født ca. 1677, og han døde 1761 i Sæby og blev begravet d. 19. Marts.

Henrich Jensen Rafn (46)

der boede i Sæby, døde 1744 i Sæby og blev begravet d. 2. April, 71 aar gammel.
Han blev gift d. 26. November 1702 med

Anne Thomasdatter Rafn (47)

Hun er født ca. 1666, og hun døde 1739 i Sæby og blev begravet d. 11. December.

Niels Nielsen (Mørk) (48)

er identisk med ovenstående ane af samme navn.

Henrich Jensen Rafn (50)

og hans hustru

Anne Thomasdatter Rafn (51)

er identiske med omstående, aner af samme navn.

Mads Jensen Rafn (54)

der boede i Sæby, er født ca. 1666, og han døde 1733 i Sæby og blev begravet d. 8. Februar.
Han var gift med

Anne Isachs (55)

der døde 1734 i Sæby og blev begravet d. 8. Marts, 58 aar gammel.

Thomas Rafn (94)

der var borger i Sæby, var gift med

Maren Jensdatter (95)

Hun er født ca. 1626, og hun døde 1708 i Sæby og blev begravet d. 12.Januar.
Thomas Rafn er muligvis søn af den Mads Rafn, der i 1642 ses opført i Stolestaderegistret for Sæby.

Anetavle

Efterkommere efter

Johan Frederik Hyttel
født d. 7. Juli 1811 i Sæby, død d. 30. December 1885 samme sted

og

Johanne Maria Christensdatter (Mørk)
født d. 8. Juli 1816 i Sæby, død d. 30. Juni 1876 samme sted

I. Frederik Wilhelm Hyttel
født d. 14. Januar 1840 i Sæby,
død d. 27. April 1842 samme sted.

II. Christen Pallesen Hyttel
født d. 28. August 1841 i Sæby,
druknet d. 14. Juni 1897

III. Frederik Wilhelm Hyttel
født d. 1. Marts 1844 i Sæby,
død d. 22. Juni 1928 samme sted.

IV. Christine Frederikke Hyttel
født d. 17. Marts 1846 i Sæby,
død d. 8.Juni 1935 i Frederikshavn.

V. Dorthea Kathrine Hyttel
født d. 13. April 1848 i Sæby,
død d. 30. Januar 1857 samme sted.

VI. Carl Emil Hyttel
født d. 12. September 1850 i Sæby,
død d. 18. Marts 1934 samme sted.

VII. Niels Gjestrup Bang Hyttel
født d. 2. December 1853 i Sæby,
død d. 10. Februar 1857 samme sted.

VIII. Otto Julius Hyttel
født d. 9. Januar 1857 i Sæby,
død d. 8. Juni 1904 samme sted.

Billeder fra Sæby

Hyttel

Stamfaderens hus i Strandgade 13, daværende 3a

strandgade 13 I

Samme hus kort før nedrivningen

Strandgade prospekt

Prospekt af Strandgade fra omkring århundredeskiftet

Strandgade 13

Strandgade, August 2023 (Foto: Henrik Hyttel Eriksen)

Sæby Kirke

Sæby Kirke, August 2023, set fra havnen (Foto: Henrik Hyttel Eriksen)

Det gamle Hospital

Det gamle Hospital eller Mogens Juels Hospital, nuværende Strandgade 2
(Hugo Matthiessen fot. 1917)

Mogens Juels Hospital

Mogens Juels Hospital, August 2023 (Foto: Henrik Hyttel Eriksen)

Det gamle Hospital

Min slægtsbog

Efter Gudstjenesten i Sæby

Maleriet “Efter Gudstjenesten i Sæby ” af Sofie Holten 

Den unge malerinde Sofie Holten opholdt sig en sommer først i 90-erne i Sæby, hvor hun bl.a. forevigede ovenstående motiv, der blev betitlet “Efter Gudstjenesten i Sæby “. personerne i forgrunden er alle efter levende model. Manden længst til venstre med front mod Nord er Fisker Christian Lund. De to kvinder, der hilser på hinanden, er maltgærer Christensens enke og fisker Isak Isaksens kone, Stine. Den store fisker i forgrunden med den bredskyggede hat er Lars Kongsbak. Lidt tilbage på gadens midte sypigen “Lange Amalie”. Til højre herfor Christian Lunds kone Minne med sønnen Leonhard ved hånden. Manden til højre herfor med det store skæg og Polka-Haaret er “Niels Apoteker”, der var kirkebetjent og manden på trappen yderst til højre er “Niels Apoteker’s” Søn, Peter Pedersen, der var fiskehandler og efterfulgte sin fader som kirkebetjent.