Siden opleves bedst med dit device vendt i horizontal position


Slægtsbog for efterkommere
efter
Johan Frederik Hyttel født 1811
og
Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvad af Fædres Saga findes
bør af Efterslægten mindes

G

Forord

Denne “Web” udgave af “Hyttel” familiens slægtsbog, for efterkommere efter Johan Frederik Hyttel født 1811, er lagt på nettet af Henrik Hyttel Eriksen på baggrund af den i slægten værende originale slægtsbog oprindeligt foranlediget udført af Inspektør Carlo Hüttel og Hustru.

Hvor teksten/oplysningerne er skrevet med denne farve, gælder det at det er opdateringer i forhold til den oprindelige slægtsbog.

Er du en Hyttel / Hüttel og kan Du ikke finde dig selv eller dine aner i her i denne “Webbificerede” udgave skyldes det formodentlig at Hyttel slægtens stamfader Frederik Wilhelm Hyttel fik 4 Børn, Johan Frederik Hyttel, Palle Mørk Hyttel, Dorthea Kathrina Hyttel og Carl Severin Hyttel og denne Slægtsbog omfatter udelukkende efterkommere efter Johan Frederik Hyttel og dennes hustru Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvorfor hedder nogen Hüttel og andre Hyttel? jeg ved det ikke, men jeg har den teori, at da det jo var præsten som skrev i kirkebøgerne efter dåben, så mon ikke om det var op til ham, om han ønskede at anvende det tyske eller det mere almindelige y, har du en anden teori eller konkret viden, hører jeg meget gerne fra dig. Jeg begrunder min teori med at jeg har kendskab til 2 søstre, hvor den enes efternavn er Hüttel og den andens er Hyttel og præsten var ikke den samme.

Lidt statistik:

Mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hyttel’, 2022 – 374 & mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hüttel’, 2022 – 129

Kilde, Danmarks Statistik Navnedatabasen indeholder kun oplysninger om første fornavn samt sidste efternavn – altså ikke mellemnavne. Er dit fulde navn fx Dorthe Høst Larsen, vil du være registreret under Dorthe Larsen. 

Billeder:

Slægtsbogens billeder er ligeledes indsat i denne “Web” udgave. Aner hvor billedmateriale er tilgængeligt vil være fremhævet med kursiv blå skrift som et aktivt link til billedet.

Ved Udarbejdelse af den originale Slægtsbog er anvendt Kirkebøger, Folketællingslister, Lægdsruller, Skifteprotokoller, Skøde- og Panteprotokoller, fæsteprotokoller, tingbøger, i nogen grad personalehistorisk litteratur og endvidere, hvor det har været muligt, Statens Avissamlinger. Endelig er der benyttet materiale, som har været i slægtens besiddelse. For Anetavlen gælder det, at hver slægtslinje er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linje standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt – kirkebøger eller andre arkivalier findes ikke – eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er, også alle omliggende sognes kirkebøger.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften. De i ældre kirkebøger anvendte latinske Søn- og Helligdagsbetegnelser er omregnet til kalenderdatoer. Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citat fra arkivalier, anvendt den stavemåde, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets adressebog. I Lister over faddere og forlovere anvendes som regel den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt fadder eller forlover. Da størsteparten af arkivalierne – bl.a. kirkebøgerne – endnu er utilgængelige for rene efter l890, beror bogens oplysninger efter dette er hoved saglig på meddelelser fra slægtens medlemmer og er alts ukontrollable gennem arkivalier.

Efterslægtstavlen er opbygget på følgende måde: børnene af de personer, som efterslægtstavlen går ud fra, er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med stort bogstav, hvert stort bogstavs børn er betegnet med arabertal, og hvert arabertals børn er betegnet med lille bogstav. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes. I Forhold til stamfaderen er romertal altså børn, store bogstaver børnebørn, arabertal oldebørn o.s.v.

Af Hensyn til overskueligheden er der lavet indrykninger ved hvert generationsskifte.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der kan derfor forekomme tilfælde, hvor f.eks. søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Hvor oplysninger om nulevende personer er ufuldstændige, skyldes dette almindeligvis ubesvarede forespørgsler eller ukendte adresser, så forespørgsel ikke har været mulig.

For efterslægtstavlen gælder det i øvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter selve fødestedet, hvilket dog ikke gælder købstæder eller større kendte lokaliteter, hovedstaden og udlandet I øvrigt takker vi slægtens medlemmer for den velvilje, man har vist os under bogens udarbejdelse, og udtrykker vort håb om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

VIII. Otto Julius Hyttel
Fisker, født d. 9. Januar 1857 i Sæby, Død d. 8. Juni 1904 samme Sted, gift d. 30. November 1886 i Volstrup med Kirstine Marie Nielsen, født d. 1. december 1852 i Kraglund, Volstrup, Død d. 29. Oktober 1927 i Sæby, Datter af Gårdejer Niels Christensen og hustru Anne Cathrine Christiansdatter.
Bosat: Sæby .O.J.H. var Fisker i Sæby og havde båd sammen med 3 andre, bl.a. broderen Frederik Vilhelm Hyttel
A. Anna Marie Hyttel, født d. 8. August 1887 i Sæby, gift d. 25. September 1911 i Sæby med Poul Andreas Christensen, Restauratør, født d. 3. Oktober 1882 i Sæby, Død d. 30 August1956 samme Sted, Søn af Husmand Poul Christensen Fuglsang og Hustru Johanne Marie Knudsen. Bosat: Søndergade 26, Sæby 
A.M.H. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål, bl.a. i nogle Aar hos en Tante. P.A.C. tog efter Skolegangen ud at sejle og var først Messedreng om bord på en af Det Forenede Dampskibs Selskabs Både, blev senere uddannet som Kok og sejlede i en del aar som Hovmester; gik 1910 i Land og købte Restaurant Skovlyst i Sæby, drev denne indtil 1947, havde samtidig i en årrække Hotel Dania og var desuden Biografejer i Sæby
1. Ellen Julia Christensen, født d. 21. Marts 1912 i Skovlyst, Volstrup, gift d. 14. Februar 1937 i Sæby med Poul Emil Andersen Frost, Forvalter, født d. 29. Maj 1910 i Hjørring, Søn af Slagtermester Christian Andersen Frost og Hustru Anna Marie Emilie Rasmussen. Bosat: Hanstholm pr. Thisted.
E.J.C. var en tid hjemme og hjalp Forældrene, blev derefter uddannet som DameFrisør og virkede som sådan indtil sit Giftermål.
P.E.A.F. blev uddannet som Kommis og var beskæftiget inden for Kolonialbranchen indtil 1937, drev i 2 Aar selvstændig Forretning i Sæby og blev 1941 ansat som Magasinforvalter ved Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Monberg & Thorsen A/S, var med ved Bygningen af Rømødæmningen og boede indtil 1949 i Skærbæk, hvorpå han flyttede til Hanstholm
  a. Anne Marie Frost, Kontorassistent, født d. 27. December 1938 i Sæby, gift d. 30. December 1958 i Hanstholm med Frank Nordentoft, Arbejdsmand, født d. 15. September 1939 i Hanstholm, Søn af Arbejdsmand Viggo Nordentoft og Hustru Johanne Hansen. Bosat: Hanstholm pr. Thisted.
A.M.F. blev handelsuddannet i Hanstholm Brugsforening og virker nu som Kontorassistent ved Vandbygningsvæsenet i Hansted.
F.N. stod i Lære som Slagter i Thisted, aftjente sin Værnepligt ved Flyvevåbnet i Karup samt i Aalborg og arbejder nu ved Hanstholm Havn.
    1) Gitte Nordentoft, født d. 27. Marts 1958 i Hanstholm
    2) Poul Nordentoft, født d. 18. Maj 1959 i Hanstholm
  b. Inger Lise Frost, født d. 28. Maj 1947 i Skærbæk
 2. Kamma Kristine Christensen, født d. 11. Juni 1913 i Skovlyst, Volstrup, Død d. 14. April 1963 i Skærbæk, gift d. 8. August 1940 i Sæby med Karl Heinrich Nielsen, Disponent, født d. 5. Marts 1913 i Gram, Søn af Gårdejer Niels Johansen Nielsen og Hustru Maren. Bosat: Søndergade 5, Skærbæk
  a. Bent Nielsen, HD-studerende, født d. 2. August 1943 i Skærbæk
  b. Preben Nielsen, Boghandlerlærling, født d. 18. Oktober 1945 i Skærbæk
  c. Bjarne Nielsen, født d. 12. April 1950 i Skærbæk
3. Oda Marie Christensen, født d. 11. Juli 1915 i Skovlyst, Volstrup, gift d. 1. Oktober 1938 i Hjørring med Niels Christensen, Maskinmester, født d. 22. Marts 1914 på Vittrupgaardens Mark, Hjørring Hede, Søn af Gårdejer Lars Ove Poulsen Christensen og Hustru Dagmar Christine Pedersen. Bosat: Solsbækvej 32, Sæby .
O.M.C. var en tid hjemme og hjalp Forældrene, havde derefter Plads i huset og virkede desuden i 2 Aar som Klinikassistent hos en Tandlæge.
N.C. tog Realeksamen i Hjørring 1929, blev uddannet som Mejerist i Sæby og var Vinteren 1934-1935 elev på Ladelund Mejeriskole, bestod kedelpasserprøve i Esbjerg og virkede derefter som Mejerist indtil 1938, arbejdede 1940-1944 ved DSB i Hjørring og har siden været ansat som Maskinmester på Sæby Fiske-Industri A/S
  a. Poul Christensen, Kontorassistent, født d. 3. April 1940 i Hjørring, gift d. 13. Juni 1964 i Sæby med Karen Margrethe Petersen, Kontorassistent, født d. 11. April 1944 i Sæby, Datter af Arbejdsmand Frederik Petersen og Hustru Margrethe Olesen. Bosat: Støvring.
P.C. tog Realeksamen i Sæby 1956 og blev derefter kontoruddannet på Østvendsyssel Andelssvineslagteri, Sæby, indkaldtes 1953 til Militærtjeneste ved Forsvarets Intendanturkorps i Hvorup, var i 4 Måneder på Korporal skole i København og gjorde så atter tjeneste i Hvorup indtil Hjemsendelsen i 1961, var i 1 1/2 Aar genansat på slagteriet i Sæby og har siden virket som Kontorassistent på Eksport-Slagteriet Aalborg A/S.
K.M.P. var efter at have taget Realeksamen i 2 Aar beskæftiget i Engelsk Beklædnings Magasin i Sæby og blev derefter ansat som Kontorassistent på Aalborg Dampvaskeri
  b. Christian Christensen, Overassistent, født d. 3. April 1940 i Hjørring, gift d.8. August 1964 i Frederikshavn med Hanne Vivian Barrit, Ekspeditrice, født d. 5. Marts 1944 i Helsingør, datter af Riggermester Mogens Erling Leonhard Barrit og Hustru Dorthea Christiansen. Bosat: Støvring.
C.C. tog Realeksamen i Sæby 1956, var i 3 Aar Elev på Volstrup Kommunekontor og indkaldtes 1959 til Militærtjeneste, hjemsendt som Korporal 1961, blev derefter ansat på Kommunekontoret i Støvring og udnævntes til Overassistent her 1964.
H.V.B. tog Realeksamen i Frederikshavn 1961 og blev derefter uddannet som Ekspeditrice i en Manufakturforretning.
  c. Jens Christensen, født d. 29. August 1945 i Sæby, Død d. 8. April 1946
  d Erik Christensen, født d. 7. Juni 1947 i Sæby
4.  Aase Mary Christensen, født d. 18. Oktober 1917 i Sæby, gift d. 24. April 1943 i Volstrup med Egon Emilius Kristian Kristiansen, Købmand, født d. 5. Maj 1916 i Neruphus, Suldrup, Søn af Forvalter Rasmus Jakob Mikkelsen Christiansen og Hustru Mariane Kirstine Nielsen. Bosat: Vestergade 12, Sæby .
Aa.M.C. virkede i 21/2 Aar som Ekspeditrice hos Boghandler Krogh i Sæby og var derefter i 7 Aar ansat på Kontoret ved Maskinfabrikken Pluto i Sæby .
E.E.K.K. tog Realeksamen i Sæby, havde Ansættelse på Kontoret ved Sagførerfirmaet Nielsen & Lønager, Sæby, i 2 1/2 Aar samt i Sæby Bank A/S i 10 Aar og overtog derpaa i 1944 sin nuhavende Købmandsforretning i Sæby
  a. Jørgen Kristiansen, født d. 3. Maj 1945 i Sæby, Død d. 29. Maj samme Aar.
  b. Inger Kristiansen, Kontorelev, født d. 2. April 1946 i Sæby. Bosat: Vestergade 12, Sæby .
I.E. tog Realeksamen i Sæby 1962, var i 8 Måneder i Huset i Norge og blev 1963 ansat som Kontorelev på Østvendsyssel Andelssvineslagteri i Sæby
  c. Lone Kristiansen, født d. 26. April 1950 i Sæby
5. Poula Fuglsang Christensen, Rengøringsassistent, født d. 21. Juni 1919 i Volstrup. Bosat: Søndergade 32, Sæby .
P.F.C. var hjemme og hjalp Forældrene i ca. 10 Aar, havde i 4 Aar Plads i Huset hos en Bagermester i Sæby, virkede i 4 Aar som Ekspeditrice hos Svogeren og arbejdede i ca. 4 Aar på hermetikfabrikken i Sæby, hvorefter hun i 1958 blev ansat som Rengøringsassistent ved Sæby Kommuneskole
  a. Jytte Fuglsang Christensen, født d. 23. Januar 1938 i Volstrup, gift d. 28. Juni 1958 i Sæby med Kristian Vagner Pedersen, Kontorassistent, født d. 7. Januar 1931 i Tolne, Søn af Skovarbejder Valdemar Peter Pedersen og Hustru Karoline Kirstine Marie Jørgensen. Bosat: Chr. Petersens Vej 54, Sæby .
J.F.C. blev uddannet som Ekspeditrice i en Slagterforretning og virkede som sådan i nogle Aar.
K.V.P. blev uddannet inden for Kolonialbranchen i Sæby, sejlede senere en tid som Kok og blev ved Giftermålet ansat som Kontorassistent ved Signaltjenesten i Sæby
    1)  Kim Vagner Pedersen, født d. 10. November 1961 i Sæby
B. Niels Christian Hyttel, Fisker, født d. 12. December 1888 i Sæby, gift d. 8. April 1913 i Sæby med Klara Johanne Larsen, født d. 27. Juli 1895 i Pulshusene, Voer, Død d. 16. Juni 1944 på Frederikshavn Sygehus, Datter af Arbejdsmand Niels Kristian Larsen og Hustru Larsine Kristensen. Bosat: Algade 26, Sæby .
N.C.H. blev efter at have været et Par Aar på Sæby Farveri og Uldspinderi uddannet som Sadelmager hos Chr. Madsen, frst i Sæby og senere i Aalborg, var i en lang række beskæftiget ved Fiskeri fra Sæby og virkede derpaa i nogle Aar som Arbejdsmand.
K.J.L. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål og tjente bl.a. et Par Aar hos Toldforvalter Møller i Sæby
 1. Lilli Julie Christine Hyttel, født d. 11. Februar 1913 i Sæby, gift d. 2. September 1934 i Sæby med Ejnar Pemann Jensen, Forretningsfører, født d. 23. August 1913 i Ulsted, Søn af Arbejdsmand Jens Martinus Jensen og Hustru Johanne Margrethe Andersen. Bosat: Kalkager 22, Hvidovre.
L.J.C.H. virkede som husassistent i Sæby indtil sit Giftermål og havde bl.a. 1 Aar Plads hos Sparekassedirektør Kragelund samt 3 Aar hos Købmand Vald. Olsen.
E.P.J. blev uddannet som Slagter og Pølsemager på Østvendsyssel Andelssvineslagteri i Sæby og var ansat her indtil 1950, blev derpaa Sekretær i Dansk Slagteriarbejderforbund og har siden 1957 virket som Forretningsfører for samme. – E.P.J. var en kort Tid Medlem af Byrådet i Sæby samt nogle Aar Formand for A.O.F. og Socialdemokratiet, blev 1959 medlem af Forretningsudvalget for Landsorganisationen (LO) og er endvidere Medlem af bl.a. Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget for D.A. samt i Bestyrelsen for Slagterfagskolen og for Slagterkonsultationen på Teknologisk Institut.
  a Else Margrethe Jensen, Kontorassistent, født d. 31. Marts 1934 i Volstrup, gift d. 22. Maj 1954 i Hvidovre med Tonny Rasmussen, Direktionschauffør, født d. 15. Januar 1929 i København, Søn af Kok Hjalmar Christian Carlo Rasmussen og Hustru Olga Irena Margrethe Sørensen. Bosat: Bærhaven 12, Valby.
E.M.J. tog Mellemskoleeksamen i Sæby 1949, var et Aars Tid i Huset hos en Kaptajn i Sæby og blev derefter kontoruddannet ved Fa. M.O. Andersen A/S, Herlev, hvor hun stadig er ansat; tog 1954 Eksamen som Stenograf.
T.R. blev uddannet som Laborant på Chokolade fabrikken Galle & Jessen A/S, København, og virkede derefter som sådan forskellige Steder i København, aftjente 1949-1950 sin Værnepligt ved Civilforsvaret i Sæby og har siden 1951 været ansat som Direktionschauffør på Maskinfabrikken Titan A/S, København
    1) Pia Rasmussen, født d. 27. Juli 1961 i København
   b. Hanne Jensen, født d. 31. December 1941 i Sæby, gift første Gang med Kaj Christensen, født d. 6. September 1936, Død d. 14. Oktober 1960, gift anden Gang d. 29. April 1962 i Hvidovre med Finn Larsen, Chauffør, født d. 31. Marts 1935 på Frederiksberg, Søn af Vognmand Willy kaj Emanuel Larsen og Hustru Mary Isabella Lassen. Bosat: Hvidovrevej 504, Hvidovre.
H.J. tog Mellemskoleeksamen 1959, havde ca. et halvt Aar Plads på Kontoret ved forsikringsaktieselskabet Alka og var senere i 2 Aar ansat på Købmagergades Postkontor i København.
F.L. stod i 4 Aar i Lære som Tømrer, sejlede et Aars Tid med D.F.D.S.’s Norgesbåde og aftjente derpaa sin Værnepligt ved Bornholms Værn, virkede senere som Chauffør ved Grossistfirmaet Winther & Heide, København, var en tid Falckredder og er nu beskæftiget som Chauffør hos Vognmand Erik G. Andersen i Hvidovre.
    1) Jan Larsen, født d. 7. Januar 1960 på Frederiksberg
    2) Tina Larsen, født d. 2. December 1962 i Glostrup
    3) Tom Larsen, født d. 2. December 1962 i Glostrup.
   c. Åse Jensen, gift med Kurt Bennekou, Mælkechauffør; Ægteskabet opløst. Bosat: Lillekær 4, Rødovre pr. Valby
 2. Esther Hyttel, født d. 21. Juli 1914 i Sæby , gift d. 25. November 1934 i Sæby med Peter Lauritz Olesen, Svejsemester, født d. 9. Januar 1911 i Bangsbostrand, Flade, Søn af Havnearbejder Ole Christian Olesen og Hustru Ane Marthine Andersen. Bosat: Møllebakken 30, Nykøbing F.
E.H. arbejdede på Sæby Skotøjsfabrik A/S indtil sit Giftermål.
P.L.O. stod i Lære som Skibsbygger på Frederikshavns Værft A/S og virkede derefter som Svend her i nogle aar; aftjente sin Værnepligt i Aalborg, arbejdede senere i ca. 16 Aar på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, hovedsagelig i Svejseriet, og blev 1953 ansat som Svejsemester på A. Schillers Maskinfabrik A/S, Nykøbing F.
   a. Ole Niels Olesen, Montør, født d. 28. September 1935 i Sæby, gift d. 29. December 1956 i Torkilstrup med Gurli Agnete Bruhn, født d. 14. Juli 1934 i Sullerup, Torkilstrup, Datter af Viktor Magnus Hansen Bruhn og Hustru Alma Hansine Jensen. Bosat: Ejegodvej 2S, Nykøbing F. O.N.O. blev udlært som maskinarbejder i Nykøbing F. 1953, aftjente derefter sin Værnepligt ved Søværnet, bl.a. på Færøerne, og har siden været ansat som Kedelmontør ved Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S, København.
G.A B. havde bl.a. Plads i Huset hos en Faster og var fra 1952 til sit Giftermål beskæftiget i en Isenkramforretning i Nykøbing F
    1) Jane Bruhn Olesen, født d. 17. April 1957 i Nykøbing F.​
    2) Per Bruhn Olesen, født d. 20. Februar 1959 i Nykøbing F.
    3) Lone Bruhn Olesen, født d. 12. April 1962 i Nykøbing F.
    4) Lars Bruhn Olesen, født d. 28. Februar 1964 i Nykøbing F
   b. Leif Bjarne Olesen, Klejnsmed, født d. 21. April 1944 i Helsingør.
   c. Annette Clara Olesen, født d. 14. Marts 1950 i Helsingør
 3. Laura Ruth Hyttel, født d . 2. Juli 1916 i Sæby, gift d. 14. Maj 1938 i Sæby med Vilhelm Bertel Jensen, Handelsgartner, født d. 28. Maj 1912 i Hugdrup, Skve, Søn af murer Niels Peter Jensen og Hustru Emma Sofie Jensen. Bosat: Boelsminde, Sæby .
L.R.H. var 2 aar i Huset hos Fru Pallesen i Sæby og arbejdede derefter i 3 Aar på Sæby Skotøjsfabrik A/S.
V.B.J. blev uddannet som Gartner i Dronninglund, i Brendstrup samt i Højbjerg ved Aarhus og etablerede i 1932 Handelsgartneriet Boelsminde i Sæby ; ejer desuden en Frugtplantage på 30 Tdr. Land ved Skæve og har tillige købt en Ejendom på 40 Tdr. land ved Siden af Gartneriet. Har siden 1945 udelukkende dyrket grønne Planter, som hovedsagelig går til Eksport. – V.B.J. var 1957-1961 Medlem af Bestyrelsen for Gartnernes Salgsforening. 
   a. Niels Hyttel Jensen, Gårdejer, født d. 12. Marts 1939 i Sæby, gift d. 20. Oktober 1962 i Volstrup med Ingrid Marie Beck, født d.26. Maj 1939 i Sæby, Datter af Slagteriarbejder Karl Kristian Beck og Hustru Marie Sørensen. Bosat: Langtved, Volstrup pr. Sæby .
N.H.J. var i nogle Aar Medhjælper i Faderens Gartneri og har siden 1962 sammen med Broderen Poul drevet den 90 Tdr. Land store Gård Langtved i Volstrup.
I.M.B. var en tid i Huset, arbejdede i 4 Aar på Sæby Skotøjsfabrik, var i 5 Måneder Elev på århusegnens Husholdningsskole i Risskov og virkede 1961-1962 som Sygemedhjælper på Frederikshavn Sygehus
    1) Susanne Beck Jensen, født d. 19. Maj 1963 på Sæby Sygehus.
   b. Poul Hyttel Jensen, Gartnermedhjælper, født d. 7. Februar 1941 i Sæby. Bosat: Langtved, Volstrup pr. Sæby .
P.H.J. er Gartnermedhjælper hos Faderen og har siden 1962 været medejer af Gården Langtved i Volstrup.
   c. Inge Hyttel Jensen, født d. 13. Februar 1946 i Sæby
   d. Erik Boel Hyttel Jensen, født d. 28. August 1956 i Sæby
 4. Erik Frederik Hyttel, Postbud, født d. 30. November 1918 i Sæby, gift d. 25. Juni 1943 i Hundelev, Jelstrup med Marie Pedersen, Fabriksarbejder, født d. 30. November 1913 i Hundelev, Jelstrup, Datter af Husmand Emil Magnus Pedersen og Hustru Else Marie Nielsen. Bosat: Rosenvænget 29, Sæby .
E.F.H. blev udlært som Barber og Frisør hos Alfred Christensen i Sæby 1938, arbejdede bl.a. et halvt Aar som Svend i København samt et halvt Aar i Dybvad, begyndte 1941 som Postbud og blev 1943 fast ansat ved Postvæsnet, overtog 1945 Sæby ruten: Grønheden og blev 1962 motoriseret.
M.P. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 1 Aar på Afholdshotellet i Sæby samt 2 Aar hos Købmand Valdemar Olsen i Sæby ; har fra ca. 1952 arbejdet ved Sæby ægeksport A/S, Sæby
   a. Frank Emil Hyttel, Gartner, født d. 19. Oktober 1943 i Albæk
   b. Kamma Johanne Hyttel, Kontorassistent, født d. 30. August 1945 i Albæk
   c. Jytte Hyttel, født d. 6. Januar 1950 i Sæby
C. Dagmar Frederikke Hyttel, født d. 22. Juli 1890 i Sæby
D. Valdemar Hyttel, Fisker, født d. 17. Maj 1892 i Sæby, gift d. 28. Maj 1915 i Sæby med Agnes Christine Jensen, født d. 10. December 1893 i Pilværn, Albæk, Datter af Arbejdsmand Niels Peter Jensen og Hustru Maren Kristensen. Bosat: Strandgade 34, Sæby 
1.  Otto Julius Hyttel, Minkfarmer, født d. 25. November 1915 i Sæby, gift d. 7. November 1937 i Skæve med Betty Oda Christensen, født d. 12. November 1917 i Frederikshavn, Datter af Arbejdsmand Alfred Christensen og Hustru Ane Kirstine Hansen. Bosat: Rosenvænget 9, Sæby .
O.J.H. var beskæftiget som Fisker indtil 1960, måtte da lægge op på Grund af dårligt Helbred og startede derpaa i 1961 en Minkfarm.
B.O.C. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 1 Aar hos Kulgrosserer, Konsul Mar. Jensen i Frederikshavn samt 1 Aar hos Slagtermester Sv. Poulsen i Sæby 
   a. Aase Hyttel, født d. 18. Marts 1938 i Sæby, gift med Per Pagh Simonsen, Elmontør. Bosat: Østerbakken, Vodskov.
  b. Grethe Hyttel, født d. 28. Juni 1939 i Sæby, gift d. 1. Marts 1958 i Aalborg med Børge Andersen, Dekoratør, født d. 4. September 1936 i Åbybro, by, Søn af Købmand Otto Andersen og Hustru Mary Irene Søndergård Hansen. Bosat: Sportsvej 3, Mølholm pr. Aalborg.
G.H. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål.
B.A. blev uddannet som Dekoratør hos Th. Springborg A/S, Manufaktur En Gros & Detail, Aalborg, og har siden 1963 virket som Ekspedient i Faderens Forretning
    1) Gitte Andersen, født d. 2. Februar 1960 i Aalborg
    2) Barn, født d. 27. September 1963 i Aalborg
  c. Anna Hyttel, født d. 15. August 1940 i Sæby, gift d. 3. Juni 1961 i Sæby med Hans Mortensen, Basemekaniker, født d. 30. ,august 1934 i Frederikshavn, Søn af Mælkehandler Albert Mortensen og Hustru Emma Jensine Jensen. Bosat: Provst Dreslers Vej 59, Frederikshavn.
A.H. var et Par Aar i Huset og virkede derefter som Ekspeditrice i en Boghandel i Frederikshavn indtil sit Giftermål.
H.M. blev uddannet inden for Kolonialbranchen, aftjente 1954-1955 sin Værnepligt på Flyvestation Karup, kørte i 7 Aar en Mælkerute i Frederikshavn og blev i 1962 ansat som Basemekaniker i Frederikshavn
    1) Helle Mortensen, født d. 14. Januar 1962 i Frederikshavn.
   d. Leif Valdemar Hyttel, født d. 4. Oktober 1942 i Sæby, Død d. 12. December samme Aar
   e. Else Hyttel, Husassistent, født d. 3. Februar 1944 i Sæby
   f. Valdemar Hyttel, født d. 13. December 1945 i Sæby
2. Edith Kristine Hyttel, født d. 12. December 1916 i Sæby, gift d. 27. Maj 1939 i Frederikshavn med Halvor Søndergård, bagermester, født d. 23. Januar 1912 i Sjørring, Lindum, Søn af Arbejdsmand Hans Chr. Søndergård og Hustru Marie Kirstine Christensen. Bosat: Søndergade 5, Sæby 
3.  Anna Sofie Hyttel, Ekspeditrice, født d. 4. Juni 1918 i Sæby, gift d. 2. December 1939 i Sæby med Poul Rostrup-Forup, Isenkræmmer, født d. 12. Marts 1914 i Kjellerup, Hurup, Søn af Isenkræmmer Peter Rostrup-Forup og Hustru Anna Georgine Hansen Hammer. Bosat: Resendal pr. Resenbro
   a. Alice Rostrup-Forup, Laborant, født d. 24. September 1945 i Nibe
   b. Conni Rostrup-Forup, født d. 25. Februar 1950 i Nibe
 4. Erling Hyttel, Maskinarbejder, født d. 28. Marts 1927 i Sæby, gift d. 1. Juli 1950 i Sæby med Asta Elisabeth Knudsen, født d. 11. Februar 1930 i Rødding, Datter af Slagter Peter Michael Knudsen og Hustru Elsebeth Kristine Jensen. Bosat: Strandgade 34, Sæby
   a. Jørgen Hyttel, født d. 27. Januar 1951 i Sæby
   b. Poul Hyttel, født d. 5. Oktober 1954 i Sæby
E.  Frederik Johan Hyttel, født d. 6. Juni 1894 i Sæby, død samme Sted d. 11. Marts 1899 
F.  Agnes Cathrine Hyttel, husbestyrerinde, født d. 1. November 1896 i Sæby. Bosat: Strandgade 28, Sæby .
A.C.H. blev uddannet ved husgerning, virkede senere som husbestyrerinde og arbejde desuden en tid på Sæby Hermetikfabrik
Otto Julius Hyttel Efterkommee MH kopier
VIIIA

(VIII A)
Anna Marie Hyttel
Poul Andreas Christensen

VIIIB

(VIII B)
Niels Christian Hyttel
Klara Johanne Larsen

Otto Julius Hyttel

(VIII D)
Valdemar Hyttel
Agnes Christine Jensen

Galleri

Tilbage til slægtsbog

Tilbage til start