Siden opleves bedst med dit device vendt i horizontal position


Slægtsbog for efterkommere
efter
Johan Frederik Hüttel født 1811
og
Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvad af Fædres Saga findes
bør af Efterslægten mindes

G

Forord

Denne “Web” udgave af “Hyttel” familiens slægtsbog, for efterkommere efter Johan Frederik Hyttel født 1811, er lagt på nettet af Henrik Hyttel Eriksen på baggrund af den i slægten værende originale slægtsbog oprindeligt foranlediget udført af Inspektør Carlo Hüttel og Hustru.

Hvor teksten/oplysningerne er skrevet med denne farve, gælder det at det er opdateringer i forhold til den oprindelige slægtsbog.

Er du en Hyttel / Hüttel og kan Du ikke finde dig selv eller dine aner i her i denne “Webbificerede” udgave skyldes det formodentlig at Hyttel slægtens stamfader Frederik Wilhelm Hyttel fik 4 Børn, Johan Frederik Hyttel, Palle Mørk Hyttel, Dorthea Kathrina Hyttel og Carl Severin Hyttel og denne Slægtsbog omfatter udelukkende efterkommere efter Johan Frederik Hyttel og dennes hustru Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvorfor hedder nogen Hüttel og andre Hyttel? jeg ved det ikke, men jeg har den teori, at da det jo var præsten som skrev i kirkebøgerne efter dåben, så mon ikke om det var op til ham, om han ønskede at anvende det tyske eller det mere almindelige y, har du en anden teori eller konkret viden, hører jeg meget gerne fra dig. Jeg begrunder min teori med at jeg har kendskab til 2 søstre, hvor den enes efternavn er Hüttel og den andens er Hyttel og præsten var ikke den samme.

Lidt statistik:

Mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hyttel’, 2022 – 374 & mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hüttel’, 2022 – 129

Kilde, Danmarks Statistik Navnedatabasen indeholder kun oplysninger om første fornavn samt sidste efternavn – altså ikke mellemnavne. Er dit fulde navn fx Dorthe Høst Larsen, vil du være registreret under Dorthe Larsen. 

Billeder:

Slægtsbogens billeder er ligeledes indsat i denne “Web” udgave. Aner hvor billedmateriale er tilgængeligt vil være fremhævet med kursiv blå skrift som et aktivt link til billedet.

Ved Udarbejdelse af den originale Slægtsbog er anvendt Kirkebøger, Folketællingslister, Lægdsruller, Skifteprotokoller, Skøde- og Panteprotokoller, fæsteprotokoller, tingbøger, i nogen grad personalehistorisk litteratur og endvidere, hvor det har været muligt, Statens Avissamlinger. Endelig er der benyttet materiale, som har været i slægtens besiddelse. For Anetavlen gælder det, at hver slægtslinje er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linje standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt – kirkebøger eller andre arkivalier findes ikke – eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er, også alle omliggende sognes kirkebøger.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften. De i ældre kirkebøger anvendte latinske Søn- og Helligdagsbetegnelser er omregnet til kalenderdatoer. Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citat fra arkivalier, anvendt den stavemåde, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets adressebog. I Lister over faddere og forlovere anvendes som regel den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt fadder eller forlover. Da størsteparten af arkivalierne – bl.a. kirkebøgerne – endnu er utilgængelige for rene efter l890, beror bogens oplysninger efter dette er hoved saglig på meddelelser fra slægtens medlemmer og er alts ukontrollable gennem arkivalier.

Efterslægtstavlen er opbygget på følgende måde: børnene af de personer, som efterslægtstavlen går ud fra, er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med stort bogstav, hvert stort bogstavs børn er betegnet med arabertal, og hvert arabertals børn er betegnet med lille bogstav. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes. I Forhold til stamfaderen er romertal altså børn, store bogstaver børnebørn, arabertal oldebørn o.s.v.

Af Hensyn til overskueligheden er der lavet indrykninger ved hvert generationsskifte.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der kan derfor forekomme tilfælde, hvor f.eks. søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Hvor oplysninger om nulevende personer er ufuldstændige, skyldes dette almindeligvis ubesvarede forespørgsler eller ukendte adresser, så forespørgsel ikke har været mulig.

For efterslægtstavlen gælder det i øvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter selve fødestedet, hvilket dog ikke gælder købstæder eller større kendte lokaliteter, hovedstaden og udlandet I øvrigt takker vi slægtens medlemmer for den velvilje, man har vist os under bogens udarbejdelse, og udtrykker vort håb om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

 

VI. Carl Emil Hüttel
Fisker, født d. 12. September 1850 i Sæby, Død d. 18. Marts 1934 samme sted, gift d. 6. Maj 1884 i Sæby med Cecilie Olesen,
født d. 10. Juli 1860 i Bangsbostrand, Flade, Død d. 6. Maj 1939 i Sæby, Datter af arbejdsmand Mads Peter Olesen og Hustru Maren Ottesen. Bosat: Strandgade, Sæby
A. Peder Johannes Hyttel, født d. 7. Januar 1885 i Sæby, Død d. 9. August 1889 i Bangsbostrand, begravet i Sæby
B. Johanne Marie Hyttelfødt d. 29. November 1886 i Sæby, gift d. 28. Maj 1911 i København med Alfred Niels Nikolaj Nielsen, Lagerarbejder, født d. 4. Oktober 1887 i København, Død d. 28. Januar 1936 samme Sted, Søn af typograf Anders Nielsen og Hustru Nielsine Christine Nicolaisen. Bosat: Julius Bloms Gade 45, København N.
J.M.H. havde efter Skolegangen Plads som Barne- og Stuepige i Sæby og Aalborg, rejste 1909 til København og virkede derefter som Stuepige hos Malermester Stensler-Thomsen indtil sit Giftermål.
A.N.N.N. kom som 14-aarig i Lære som Mejerist i København og arbejdede efter endt Læretid et Par Aar på et Mejeri i Uppsala, Sverige, gik fra Faget i 1914 og var i ca. 5 Aar beskæftiget som kusk hos Vognmand Viggo Christensen i Hellerup, hvorefter han virkede som Lagerarbejder ved Det Danske Petroleums Aktieselskab i København indtil sin Død.
1. Agnete Ellen Ingeborg Nielsen, Afdelingschef, født d. 18. Januar 1911 i København, gift d. 6. Oktober 1935 i København med Henry Valdemar Mørkholm, Navneændring ca. 1920 fra Magnussen, Chauffør, født d. 20. April 1905 i København, Søn af N. N. Magnussen og Hustru Anette Mørkholm. Bosat: Krogerupgade 51, København N.
A.E.I.N. stod i 3 Aar i Lære i Fru M. Jørgensens Broderiforretning i København, havde derefter Plads i forskellige Broderiforretninger i København, bl.a. 6 Aar hos Carl J. Permin A/S, var 1950-1960 Førstedame i Broderiafdelingen i Magasin og har siden virket som Afdelingschef i Messen, København.
H.V.M. har siden 1920 været beskæftiget på Glud & Marstrands Fabrikker A/S, København, fra ca. 1927 som Chauffør; aftjente sin Værnepligt i København.
  a. Jørgen Mørkholm, Ingeniør, født d. 24. December 1939 i København, gift d. 24. August 1963 i København med Ellen Schübeler, Kontorassistent, født d. 24. August 1943 i København, Datter af Forretningsfører Erik Schübeler og Hustru Sigrid Marie Andreasen. Bosat: Kirunagatan 42, Vällingby, Stockholm, Sverige.
J.M. blev efter at have taget Realeksamen uddannet som Maskinarbejder på Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S, København, studerede derpaa ved Københavns Maskinteknikum og dimitteredes herfra som Maskiningeniør 1963, hvorefter han tiltrådte en Stilling hos SAS i Stockholm inden for Afdelingen “Inventory Control”.
E.S. blev efter Skolegangen uddannet inden for Modehandel en Detail hos A/S Th. Vessel & Vett, København, virkede derpaa som Kontorassistent ved Østerbros Trælasthandel A/S, København, og er nu ansat hos SAS i Stockholm
  b. Per Mørkholm, stud. techn., født d. 26. Februar 1942 i København.
P.M. kom efter endt Skolegang i Lære som Elektromekaniker på Maskinfabrikken Titan A/S, København, og udlærtes 1962, hvorefter han begyndte at studere ved Teknikum i København.
2. Kaj Alfred Nielsen, Afdelingsleder, født d. 10. Maj 1912 i Hellerup, gift d. 21. August 1937 i Hellerup med Stella Würnfeldt Bergh, født d 6. Juli 1912 på Frederiksberg, Datter af Snedker Arnold Georg Bergh og Hustru Anna Dorthea Vilhelmine Nielsen.
Bosat: Webersgade 21, København .
K.A.N. blev uddannet inden for Manufakturbranchen i Ordrup, virkede bl.a. en tid som Salgschauffør ved N.L. Dehn’s Ritteldepot i Søborg, blev derefter ansat som Repræsentant ved Fa. Louis Poulsen & Co. A/S, Elektriske Artikler og Belysning, København, og har siden 1960 været Salgschef samme Sted.
S.W.B. uddannedes som Håndsyerske på E. Jensen & Søns Handske fabrik i København, blev senere Direktrice her og virkede som sådan indtil 1942. 
  a. Erik Würnfeldt Nielsen, Elektriker, født d. 8. Juni 1942 i København, gift d. 25. Juli 1964 med Bente Olsen, født d.30. Maj 1943. Bosat: Webersgade 21, København 
  b. Leif Würnfeldt Nielsen, Metalarbejder, født d. 16. Februar 1946 i København
C. Christian Frederik Hyttel, født d. 10. Oktober 1888 i Sæby, Død d. 23. August 1889 samme Sted.
D. Peter Christian Hyttel, Fiskeskipper, senere Opsynsmand, Ridder af Dannebrog, født d. 20. Februar 1891 i Sæby, Død d. 14. Marts 1959 på Frederikshavn Sygehus, gift d. 20. Maj 1914 i Sæby med Emma Marie Christensen, født d 10. Juni 1889 i Tamstrup Mølle, Torslev, Datter af Møllerkarl Christian Peter Nielsen og Else Marie Christensen. Bosat: Sæby .
P.C.H. fiskede i en årrække med forskellige Sæby kuttere og var derefter selv Skipper, først på Kutteren, “Dagny” og senere på “Saron”, fiskede med denne indtil 1934, gik da i Land og virkede derpaa som Fiskehandler. P.C.H. gjorde i 38 Aar aktiv Tjeneste ved Sæby Redningsvæsen, først som Bådsmand, derefter som Motorpasser og fra 1949 til 1958 som Opsynsmand ved Redningsstationen; var som redningsmand med til at bjerge 39 Menneskeliv fra Døden og fik for sine Fortjenester tildelt Redningsvæsnets Jubilæums medalje, ligesom han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Han virkede i 25 Aar som Formand for Fiskeriforeningen og var 1946-1950 Medlem af Sæby Byråd.
E.M.C. havde Plads i Huset forskellige Steder i Sæby indtil sit Giftermål.- Hun har nu Ophold på Alderdomshjemmet i Sæby
1. Ellen Margrethe Hyttel, født d. 28. November 1916 i Sæby, gift d. 6. Juni 1943 i Sæby med Tage Mariager Andersen, Kabelmester, født d. 17. Februar 1918 i Sæby, Søn af Mekaniker Carl Marinus Andersen og Hustru Mette Marie Cathrine Mariager. Bosat: Dybdalsvej 1, Varde.
E.M.H. havde Plads i Huset i Aarhus samt i Sæby og virkede senere som Ekspeditrice i en Palma-Forretning.
T.M.A. blev udlært som elektriker i 1937, aftjente sin Værnepligt ved Søværnet 1938 og arbejdede derefter i en årrække som Svend, tog Eksamen som Højspændingsinstallatør 1948 og har siden været ansat ved Varde Elværk, fra 1955 som Kabelmester.
  a. Karin Hyttel Andersen, født d. 18. Februar 1946 i Sæby
2. Karla Emilia Hyttel, født d. 6. December 1918 i Sæby, gift d. 4. April 1942 i Sæby med Christian Bøgeskov, Emballagearbejder, født d. 28. Januar 1917 i Sæby, Søn af Cigarhandler Jacob Julius Jensen Bøgeskov og Hustru Emma Johanne Elisabeth Pedersen Barlsøe. Bosat: Skovvangsvej 11, Aarhus N.
K.E.H. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 2 Aar hos Skødermester Jensen i Sæby samt 1 aar hos Arkitekt Axel Schou i Aarhus, virkede 1940-1942 som Ekspeditrice hos Bagermester Hjortholm i Aarhus og har senere lejlighedsvis hjulpet til her.
C.B. har siden 1931 arbejdet på Aarhus Emballagefabrik A/S, Aarhus, og gjorde under anden Verdenskrig tjeneste ved Civilbeskyttelsestjenesten
  a. Bente Hyttel Bøgeskov, født d. 14. Juni 1944 i Aarhus
  b. Torben Hyttel Bøgeskov, født d. 15. Januar 1955 i Aarhus
3. Agnete Cecilie Hyttel, født d. 24. Februar 1920 i Sæby, gift d. 15. Maj 1948 i, Sæby med Knud Jensen, Salgskusk, født d. 3. Januar 1923 i Gandrup, . Hassing, Søn af Togbetjent Søren Peter Jensen og Hustru Thomine Kathrine Marie Christensen.
Bosat: Falstersgade 1, Aalborg.
A.C.H. virkede som Husassistent indtil sit Giftermål.
K.J. var bl.a. en Tid beskæftiget som Pakhusarbejder ved Privatbanerne i Aalborg, blev 1944 Medhjælper på Tuborg Depotet i Aalborg, aftjente 1945-1946 sin Værnepligt ved Livgarden og blev derpaa genansat ved Tuborg Depotet, hvor han siden 1952 har virket som Salgskusk.
  a. Ib Hyttel Jensen, født d. 15. Oktober 1951 i Aalborg
4. Dagny Martine Hyttel, født d. 6. April 1921 i Sæby, gift d. 5. Juni 1945 i Sæby med Kaj Erik Isaksen, Maskinarbejder, født d. 27. September 1921 i Sæby, Søn af Tømrermester Aage Antonius Isaksen og Hustru Inger Johanne Marie Andersen. Bosat: Paludan-Møllers Vej 61, Aarhus V.
D.M.H. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål.
K.E.I. stod i Lære som Klejnsmed i Sæby, aftjente 1942 sin Værnepligt ved Søværnet og blev efter Hjemsendelsen ansat som Maskinarbejder ved DSB i Aarhus.
  a. Jette Hyttel Isaksen, født d. 5. November 1945 i Aarhus
5. Inga Hyttel, født d. 31. Januar 1923 i Sæby , gift d. 15. December 1945 i Aarhus med Franz Erik Jensen, Tjener, født d. 16 Januar 1926 i Aarhus, Søn af Maler Christian Gudmund Jensen og Hustru Kate Eleonora Kejser. Bosat: Poppelvej 3, Rødby.
I.H. var i nogle Aar beskæftiget som Telefonist på Sæby Central og havde inden sit Giftermål en Tid Plads i huset i Aalborg.
F.E.J. blev uddannet som tjener på Hotel Harmonien i Sæby 1942-1945, havde Plads i Aarhus, Aalborg samt Middelfart og kom derpaa i 1950 til Rødby
  a. Jan Hyttel Jensen, født d. 18. December 1945 på Fødselsanstalten i Aarhus
  b. René Franz Hyttel Jensen, født d. 26. Maj 1949 på Sæby Sygehus
6. Kaj Erik Hyttel, Fisker, født d. 4. September 1927 i Sæby, forulykket på Havet d. 5. Januar 1954.
K.E.H. fiskede med Sæby -kutteren “Siam” og blev herunder revet over bord med Vodtovet og druknede i Læsø Rende; han var ligesom Faderen ansat ved Sæby Redningsbåd.
7. Erik Harry Hyttel, Fisker, født d. 12. April 1931 i Sæby, gift d. 3. December 1955 i København med Inger Pedersen, født d. 20. Juli 1929 i København, Datter af Bager Hans Peder Pedersen og Hustru Christiane Nielsen. Bosat: Frederikshavnsvej 11, Sæby. E.H.H. var i 2 Aar Bud hos Fiskehandler Sulbæk i Sæby og har siden arbejdet ved Fiskeriet, aftjente 1952-1953 sin Værnepligt ved Søværnet i København og har fra 1954 fisket med Sæby -Kutteren “Siam”, tilhørende Fiskeskipper Peder Rasmussen; har desuden siden 1954 været ansat i Redningsvæsenet og udnævntes 1958 til Bådformand. -E.H.H. er bl.a. Formand for Sæby Fiskeriforening. I.P. var efter Skolegangen beskæftiget som Bogbinderske hos J. Jørgensen & Co. i København ca. 10 Aar
  a. Vivi Hyttel, født d. 14. Marts 1957 i Sæby
  b. Birgit Hyttel, født d. 3. Juni 1961 i Sæby
E. Caroline Emilie Hyttel, født d. 7. Marts 1893 i Sæby, gift første Gang d. 4. December 1914 i København med Albert Vilhelm Hansen, Fabriksarbejder, født d. 30. September 1887 i København, Død d. 4. December 1918 samme Sted, Søn af Politibetjent Vilhelm Henrik Hansen og Hustru Dorthea Marie Jensen, gift anden Gang d. 14. December 1925 i København med Hans Peter Jacobsen, Fiskehandler, født d. 6. Marts 1892 i København, Søn af Murer Christian Jacobsen og Hustru Ane Cathrine Christensen. Bosat: Landskronagade 19 A, København .
C.E.H. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 1 aar hos Lærer Ottesen i Sæby, 2 Aar hos Guldsmed Helsted i København samt 1 har hos Direktør Valeur i Charlottenlund.
A.V.H. arbejdede frst på Glasværket og derefter i en årrække på Glud & Marstrands Fabrikker A/S, København.
H.P.J. arbejdede forskellige Steder i København, aftjente 1914-1915 sin Værnepligt ved 4. Bataljons 1. Kompagni i København, var bl.a. i 23 Aar på Maskinfabrikken Vølund A/S og drev senere i 13 Aar Fiskehandel på Bisiddervej 4 i København.
1. Erik Albert Hansen, Sporvejsfunktionær, født d . 30. Juni 1914 i København, gift d. 22. Oktober 1939 i København med Agnes Elisabeth Sofie Hansen, Telefonist, født d. 10. Oktober 1914 i København, Datter af Sporvejsfunktionær Alfred Hansen og Hustru Ane Sofie Martine Pedersen
Bosat: Emdrup Banke 37, København .
E.A.H. stod 1 Aar i Lære som Modelsnedker, blev derefter Arbejdsdreng og gennemgik senere Uddannelse som Vulkanisør hos Fa. Schinning & Arve A/S, København, aftjente 1935-1936 sin Værnepligt i Tønder og har siden 1938 været ansat ved Københavns Sporveje, fra 1955 som Vognstyrer.
A.E.S.H. var en tid i Huset, havde derpaa bl.a.1 Aar Plads i en Radioforretning samt 4 Aar hos Joachim Schermeister, København, og har siden 1948 været ansat som Telefonist ved De samvirkende Telefonselskaber, København
  a.  Arne Hansen, Telefonmontør, født d. 8. September 1940 i København. Bosat: Emdrup Banke 37, København .
A.H. tog Realeksamen i København 1957, var 1 Aar Kontorelev ved Fa. Sadolin & Holmblad A/S, sejlede et halvt Aar og blev derpaa indkaldt til Militærtjeneste ved 5. Regiment i Vordingborg, kom på Befalingsmandsskole på Kronborg og udnævntes til Sergent, hjemsendt 1961 og blev derefter antaget som Montør ved KTAS
  b. Flemming Hansen, Kopist, født d. 22. December 1942 i København, gift d. 12. Januar 1963 i Melby med Birte Lis Larsen, født d. 27. Februar 1942 i København, datter af Fuldmægtig Mogens Thorkild Larsen og hustru Grethe. Bosat: Frederiksdalsvej 42, Virum.
F.H. var en Tid Arbejdsdreng, blev derefter uddannet som Kopist og var en tid ansat hos Fa. Schur & Co. A/S, København, hvorefter han blev indkaldt til Militærtjeneste i København.
B.L.L. blev uddannet som Skotøjsekspeditrice hos J.S. Falck & Co. og var derefter et Aars tid ansat ved Royal Sko i København.
    1) Janne Hansen, født d. 16. Juni 1963 i København
  c. John Hansen, født d. 28. Marts 1945 i København
F. Kristine Frederikke Hyttel, født d. 9. August 1894 i Sæby, Død d. 13. April 1939 i Kgs. Lyngby, gift 1919 i København med Lars Johannes Larsen Chauffør, født d. 7. Oktober 1894 i Fredericia, Død d. 30. Januar 1944 i København, Søn af Pladeformand Christian Larsen og hustru Ane Kirstine Nielsen. Bosat: København. L.J.L. tog i 1909 ud at sejle i Udenrigsfart, opholdt sig senere et Aars Tid i Sidney i Australien og var her beskæftiget ved Fiskeri, kom 1915 tilbage til Fredericia og aftjente derpaa sin Værnepligt ved Marinen, forfremmedes til Sergent og gjorde Tjeneste der indtil 1920, sejlede så atter i nogle Aar og arbejdede fra ca. 1926 til 1942 som Chauffør på Tårnby Benmelsfabrik.
 1. Karen Cecilie Hyttel, Servitrice, født d. 31. December 1914 i Sæby, gift d. 29. December 1939 i København med Carlo Johannes Marius Holm, Chauffør, født d. 7. Januar 1907 i København, Søn af Arbejdsmand Frederik Holm og Hustru Agnes Nielsen; Ægteskabet opløst i 1953. Bosat: Pommernsgade 11, København S.
K.C.H. virkede 2 har som husassistent i Charlottenlund samt 11/2 Aar i København, var s hjemme et Par Aar og havde derefter i 2 Aar Plads på Havne caféen i Kastrup; siden Ægteskabets Opløsning har hun virket som Servitrice på Cafe’ 44 i København.
C.J.M.H. var bl.a. i en årrække Chauffør ved Fa. Lemvigh-Møller & Munck A/S og har siden ca. 1953 været beskæftiget ved Fa.Sadolin & Holmblad A/S, København.
 2. Grete Inger Larsen, Syerske, født d. 25. november 1917 i København, gift d. 20. Marts 1940 i Fredericia med Poul Emil Jacques Honoré, Varmemester, født d. 19. September 1913 i Fredericia, Søn af Chauffør Emil Jacques Honor og Hustru Eleonora Kirstine Marie Sophie Katrine Hansen. Bosat: Jens Baggesens Vej 4 A, Fredericia.
G.I.L. havde en Tid Plads i Huset i Fredericia, bl.a. i 1 1/2 Aar hos Fru Anna Hansen, virkede derefter i ca. 8 Aar som Kjolesyerske hos Marie Nielsen samt i ca. 3 Aar hos Fabrikant Jacob Christensen i Fredericia og har siden 1957 arbejdet på Kjolefabrikken Dranella, der nu er beliggende i Hejse.
P.E.J.H. blev udlrt som Maskinarbejder på Ernst Voss Fabrik A/S i Fredericia 1935, aftjente derefter sin Værnepligt ved Livgarden, var bl.a. i ca. 6 Aar beskæftiget som Fyrboder ved DSB og har siden 1955 været ansat som Varmemester ved “Selvbyggerbo”, Fredericia.
  a. Jytte Honoré, Strygerske, født d. 17. September 1940 i Fredericia. Bosat: Prinsessegade 39, Fredericia
  b. Hanne Honoré, Syerske, født d. 23. December 1941 i Fredericia. Bosat: Prinsessegade 39, Fredericia
   c. Inge Honoré, født d. 1. Februar 1943 i Fredericia
   d. Birthe Eleonora Honoré, født d. 24. April 1944 i Fredericia
   e. Pierre Jacques Honoré, født d. 4. Maj 1950 i Fredericia
 3. Carl Emil Christian Larsen, Arbejdsmand, født d. 4. November 1920 i Tårnby, Død ca. 1944, gift med Inge Sørensen. Bosat: Kessel Allé 33, St. Magleby
 4. Johannes Larsen, Arbejdsmand, født d. 27. November 1921 i Tårnby, gift d. 22. Maj 1943 i Roskilde med Ketty Dorthea Nielsen, Rengøringsassistent, født d. 25. November 1925 i Gundsømagle, Datter af Arbejdsmand Hans Nielsen og Hustru Valborg Hansen. Bosat: Nordvænget 22, Farum.
J.L. er beskæftiget som murerarbejdsmand hos Murermester Viggo Olsen i Farum.
E.D.N. er ansat ved Det Danske Rengørings Selskab A/S, København.
   a. Jonna Birthe Larsen, født d. 4. August 1943 i Gundsømagle, gift med Per Hansen, Arbejdsmand.
Bosat: Gernersgade 7, København K.
   b. Hanne Valborg Larsen, født d. 8. Oktober 1944 i Jyllinge, gift d. 10. November 1962 i Farum med Leif Henry Jensen, Murer, født d. 7. Juni 1942 i København, Søn af Mekaniker Poul Olsen og Hustru Eva.
Bosat: Farum Hovedgade 72, Farum
     1) Leif Poul Jensen, født d. 16. Februar 1963 i Farum
  c. Bente Inge Larsen, Fabriksarbejder, født d. 9. Oktober 1946 i Farum. Bosat: Nordvænget 22, Farum
    1) Tine Larsen, født d. 26. Januar 1964
   d. Jette Lis Larsen, født d. 9. August 1948 i Farum
   e. Marianne Pia Larsen, født d. 22. Maj 1951 i Farum
   f. Maj-Britt Joan Larsen, født d. 1. April 1954 i Farum
   g. Hans Henrik Johannes Larsen, født d. 6. November 1956 i Farum
5. Børge Søren Larsen, Overpolitibetjent, født d. 24. Marts 1923 i Tårnby, gift d. 12. September 1948 i Tårnby med Svea Edel Ruth Lindberg, født d. 11. August 1923 i Kastrup, Datter af Arbejdsmand Ernst Agaton Lindberg og Hustru Anny Knutså Dorthea Knudsen. Bosat: Vintergækvej 24, Kastrup.
B.S.L. var først Bud og fra 1938 til 1943 Lagerekspedient i Skindhuset, København, måtte derpaa gå under Jorden og opholdt sig i 1 1/2 Aar i Sverige, havde 1945-1947 Ansættelse ved Rigspolitiet som Reservebetjent, arbejdede i 3 Aar ved Mekanikerfirmaet Axel Jacobsen og har siden 1951 igen været ansat ved Politiet, fra 1962 som Overpolitibetjent ved Kastrup Politistation.
S.E.R.L. blev uddannet som Ekspeditrice inden for Viktualiebranchen, havde Sommeren 1946 Plads på Hovedgården GieseGård ved Kværkeby og virkede derpaa i 4 Aar som Servitrice i Restaurant Taverna i Tivoli
   a. Anni Larsen, født d. 7. Oktober 1951 i København
  b. Bente Larsen, født d. 22. Juli 1954 i København
 6. Helga Irene Larsen, født d. 5. November 1924 i Tårnby, gift med Jørgen Heje Jørgensen, Stålværksarbejder. Bosat: Meløsevej, Skævinge.
 a. Kirsten Irene Jørgensen, Husassistent, født d. 3. Juli 1946
b. Jørgen Helge Jørgensen, Lærling, født d. 26. September 1948
c. Ina Lis Jørgensen, født d. 22. November 1952
d. Mogens Peter Jørgensen, født d. 16. Juni 1962.
7. Tove Elisabeth Larsen, født d. 16. Oktober 1926 i Tårnby, gift d. 27. April 1946 i St. Magleby med Henning Albert Olsen, Maler, født d. 18. Juni 1921 i St. Magleby, Søn af Arbejdsmand Julius Thorvald Olsen og Hustru Anna Helene Jensen. Bosat: Strandagervej 137, Dragør. T.E.L. havde i 3 Aar Plads i Huset i Gentofte og var inden Giftermålet en tid hos sine tilkommende Svigerforældre i St. Magleby.
H.A.O. lærte Malerfaget i Kastrup, aftjente sin Værnepligt som CB’er og har fra ca. 1945 arbejdet hos Malermester Leth i Dragør. 
a. Freddy Henning Olsen, Handelslærling, født d. 6. Marts 1947 i København.
b. Tommy Julius Olsen, født d. 17. Marts 1949 i St. Magleby
c. Karin Ulla Olsen, født d. 3. Juni 1950 i St. Magleby    
8. Jytta Mimmi Larsen, født d. 1. August 1929 i Tårnby, gift d. 27. Marts 1948 i St. Magleby med Svend Børge Rasmussen, Bestyrer, født d. 17. December 1923 i Kastrup; Ægteskabet opløst ca. 1955. Bosat: Tårnbypark All 21, Kastrup.
J.M.L. havde forskellige Pladser i Huset indtil sit Giftermål            
a. Annette Kristine Rasmussen, født d. 3. Oktober 1948 i København
b.  Svend Kim Rasmussen, født d. 27. December 1949 i København.
c. Käthe Birgitte Rasmussen, født d. 30. Oktober 1952 i St. Magleby
9. Arne Frede Larsen, Formand, født d. 25. Marts 1931 i Maglebylille, Tårnby, gift d. 5. Februar 1955 i Tårnby med Alice Birgit Dyrlund Hansen, født d. 16. April 1933 i Kalundborg, Datter af Brødkusk Oskar Louis Dyrlund Hansen og Hustru Agnes Margrethe Ingeborg Jensen. Bosat: Sirgridsvej 114, Kastrup.
A.F.L. havde i 4 Aar Plads som Landbrugsmedhjælper i Errits, var Vinteren 1948-1949
Elev på Tommerup Højskole og aftjente 1950-1951 sin Værnepligt ved Livgarden; arbejdede i 4 Aar ved Amagerbanen A/S og har siden 1955 været ansat på den kemiske Fabrik Orthana A/S, Kastrup, fra 1964 som Formand; er desuden hver lørdag-søndag beskæftiget ved Vagtværnet.
A.B.D.H. virkede 1949-1957 som Telefonist i KTAS og var derefter 1 aar ansat på Rigstelefonen
a. Søren Dyrlund Larsen, født d. 25. Juli 1955 i København. 
b. Mette Dyrlund Larsen, født d. 22. August 1957 i Kastrup
c. Anne Dyrlund Larsen, født d. 20. Marts 1960 i Kastrup
d. Jens Dyrlund Larsen, født d. 3. April 1961 i Kastrup
10. Birthe Mona Hyttel Larsen, Sygeplejerske, født d.19.Juni 1933 i Tårnby, gift d. 27. September 1952 i København med Aage Chresten Egon Andersen, Arbejdsmand, født d. 18. Februar 1924 i Lynge, Søn af Smed Jørgen Andersen og hustru Andersine Olivia Petrea Christensen. Bosat: Rådhusvænget 29, Kastrup.
B.M.H.L. havde i ca. 3 Aar Plads i Huset i Fredericia, bl.a. en tid hos Læge Wichmann Matthiessen, virkede et halvt Aar som Sygemedhjælper på Sct. Josephs Hospital i Fredericia samt i 9 Måneder på Diakonissestiftelsen i København og var derefter et halvt Aar Sygeplejeelev på Kommunehospitalet i København; blev 1954 genansat på Kommunehospitalet og arbejder stadig som Sygeplejerske her.
Aa.C.E.A. havde Plads ved Landbruget til sit 18. aar, arbejdede derefter bl.a. i ca. 9 Aar på Allerød Teglværk samt i 7 Aar på Kastrup Maskinfabrik A/S og blev i 1964 ansat som Sprøjtemaler og Sandblæser ved A/S Anti-Rust i Tårnby.
a. Frede Jørgen Andersen, født d. 10. April 1953 i København.
b. Egon Einar Andersen, født d. 30. November 1962 i Tårnby
G. Anna Charlotte Hyttel,  (F) født d. 5. Januar 1897 i Sæby, død d. 1. maj 1968 i Roskilde  gift d. 6. Januar 1924 i Dronninglund med Erik Laurits Eriksen, Arbejdsmand, født d. 24. August 1892 i Hestehaven, Hellevad, Søn af, Murer Jens Kristian Eriksen Hustru Bodil Marie Larsen; Ægteskabet opløst 1947. Bosat: Borgediget 37, Roskilde. A.C.H. blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 4 Aar hos Bankdirektør Carl C. Møller i Sæby samt 3 Aar hos Rentier Halgreen i Hellerup. E.L.E. aftjente sin Værnepligt som Dragon i Randers og var I øvrigt beskæftiget som Arbejdsmand på Dronninglund egnen
1. Johanne Marie Hyttel, født d. 20. Maj 1920 i Sæby, Død d. 16. Juli samme aar
2. Magda Cecilie Hyttel, født d. 20. Maj 1920 i Sæby, Død d. 5. Juni samme aar
3. Jens Hyttel, Navneændring 1958 fra Jens Hyttel Eriksen, Inspektør, født d. 16. December 1923 i Dronninglund, Død 9. Januar 1986 Bosat: Borgediget 37, Roskilde.
J.H. stod i 2 aar i Lære som Snedker hos Aksel Poulsen i Dronninglund, blev derefter uddannet som Mejerist på Holtet Andelsmejeri ved Gandrup og virkede bl.a. i 8 1/2 Aar som som mejerist på Stenstrup Mejeri, arbejdede et Aars tid på Haribo Lakridsfabrik A/S, København, rejste i 3 Somre med Skandinavisk Tivoli og har siden 1960 været ansat ved Murer- og Entreprenørfirmaet Brdr. Teichert, København, som Inspektør ved Gladsakse Skøjtehal.
4. Martin Hyttel Eriksen, Gartner, født d. 18. Januar 1925 i Dronninglund, Død 2005, gift d. 19. Juli 1953 i Horsens-Hammer med Rigmor Hansen, Hjemmesyerske, født d. 24. December 1930 i Vebbestrup, Datter af Gårdejer Christian Hansen og Hustru Mette Kirstine Eriksen. Bosat: Fredensborg.
M.H.E. havde Plads ved Landbruget indtil 1947 og har siden arbejdet på Gartnerier og i Frugtplantager, var bl.a. en tid i Sjælsmark og blev 1963 ansat på Gartneriet Pedersholm ved Fredensborg.
R.H. var i ca. 3 aar hjemme og hjalp sin Mor med at passe Centralen, havde derefter Plads i Huset hos en Frugtplantageejer i Tikøb til sit Giftermål og har siden 1964 virket som Hjemmesyerske for Messen i København.
a. Annamette Hüttel Eriksen, født d. 20. Marts 1953 i Espergærde, Egebæksvang
b. Inge-Merete Hyttel Jensen, født d. 12. November 1955 i Tikøb, gift den 18. juli 1981 i Everdrup Kirke med Henrik Jensen, Chauffør født den 28. juli 1951 i Everdrup
  1) Margit Oreby Hansen, født den 12. maj 1978 i Snesere, virker som Assistent indenfor det offentlige, gift med Jesper Oreby Hansen, født 27. februar 1975, Bankansat 
  1a) Sofia Oreby Hansen, født 3. august 2007 i Næstved
  2) Linda Jensen, født 18. juli 1982 i Snesere, virker som overassistent inden for Staten
    2a) Methea Sigrid Stausholm, født 12. september 2007 i Timotheus København 
5. Karlo Hyttel, navneændring 1958 fra Karlo Hyttel Eriksen, Inspektør, født d. 26 Maj 1926 i Dronninglund, Død 2007 gift d. 10. Oktober 1963 i Roskilde med Eva Lykke Jørgensen, født d. 12. Maj 1937 i Sneslev, Datter af Chauffør Viggo Olaf Jørgensen og Hustru Else Christine Hansen, Død 29. januar 2004 Bosat: Landskronagade 19 A, København.
C.H. tjente bl.a. 1 Aar hos Gårdejer Hans Christensen på Kyllingeborg i Dronninglund og havde i 2 Aar Plads hos Gartner Aug. Olsen i Hals, aftjente 1947 sin Værnepligt ved Kystmarinen på Flakfortet og har siden 1951 hver Sommer rejst med Skandinavisk Tivoli, mens han om Vinteren har været beskæftiget som Arbejdsmand og fra 1962 som Inspektør på Rødovre Skøjtestadion, ansat af Brdr. Teichert, København; kørte indtil 1963 Lykkehjulet for Direktør Mortensen, men har nu selv erhvervet to Lykkehjul, hvoraf Hustruen passer det ene og han selv det andet. E.L.J. har bl.a. virket som Servitrice på Rørvig Færgekro
a. Carina
6. Svend Hyttel, navneændring 1958 fra Svend Hyttel Eriksen, Mælkeforhandler, født d. 12. September 1927 i Dronninglund, Død 1973 gift d. 23. Maj 1953 i Veggerby med Herdis Marie Knudsen, født d. 19. April 1934 i Veggerby, Datter af Murerarbejdsmand Laurits Nielsen Knudsen og Hustru. Bosat: Borgediget 20, Roskilde.
S.H. tjente bl.a. et Aar hos Gårdejer Janus Als i Hals og var i 2 Aar hos Gartner Alex Jensen i Løgstør, aftjente 1949-1950 sin Værnepligt ved Luftmarinen, opholdt sig 2 Aar i Sverige, arbejdede senere i 6 Aar på Roskilde Andels Svineslagteri og har siden 1962 virket som Mælkeforhandler i Roskilde.
H.M.E. lærte Husgerning og tjente bl.a. 1 aar hos Damefrisør Fru Simonsen i Skørping samt 8 Måneder i Värmland, Sverige
a. Jan Hyttel, født d. 2. September 1957 i Roskilde.
b. Per Hyttel, født d. 17. August 1961 i Roskilde.
7. Kaj Hyttel, Navneændring 1958 fra Kaj Hyttel Eriksen, Kontrollør, født d. 14. April 1929 i Dronninglund. Bosat: Helligkorsvej 41, Roskilde. K.H. virker som Kontrollør ved Gladsakse Skøjtehal.
8. Johannes Hyttel, Navneændring 1958 fra Johannes Hyttel Eriksen, Murerarbejdsmand, født d. 17. Januar 1931 i Dronninglund, Død 2008, gift d. 30. Januar 1960 i ,Roskilde med Lene Jørga Frandsen, født d. 13. August 1941 i Roskilde, Datter af Arbejdsmand Søren Christian Orla Frandsen og Hustru Anna Kristine Christensen. Bosat: Københavnsvej 263, Roskilde.
J.H. blev efter Skolegangen uddannet som Mejerist, aftjente sin Værnepligt ved Søværnet i Frederikshavn og har siden 1961 været beskæftiget som Murerarbejdsmand hos Brdr. Teichert, København.
L.J.F. var en Tid i Huset og virkede derefter som Ekspeditrice i Udstyrsmagasinet samt i Roskilde Materialhandel.
a.  Conni Birgitte Hyttel, født d. 22. Juli 1961 i Roskilde. Nu Conni Hyttel-Beck gift d. 6. maj 2008 med Jeppe Beck nu Hyttel-Beck
  1) Maria Anna Hyttel født d. 1. april 1980 i Roskilde
    1a) Marika Hyttel født d. 31.oktober 2000 i Roskilde
    1b) Cecilie Hyttel født den 31. oktober 2000 i Roskilde
    1c) Oliver Hyttel Bjerring født d. 29. januar 2006 i Silkeborg
   2) David Gene Hyttel født d. 18 september 1984 i Roskilde
    2a) Enya Melizza Hyttel født d. 9 Juni 2010 i Roskilde
   3) Jennifer Louise Hyttel født d. 20 december 1986 i Roskilde 
    3a) Thea Jasmin Hyttel født d. 23 juli 2006 i Roskilde
b.  John Hyttel, født d. 25. april 1963 i Roskilde. Gift den 24. juli 1999 i Roskilde med Helle Ipsen, (nu Helle Hyttel) født d. 8. november 1968, i Nykøbing Falster, John virker som Taxavognmand og Helle er Kontorassistent.
  1) Nicklas Hyttel, født den 27.juli 1998 i Roskilde.
9. Imanuel Hyttel Eriksen, Lagerekspedient, født d. 24. April 1933 i Dronninglund, død 10. maj 2016, gift d. 11. December 1963 på Frederiksberg med Tove Hansen, Syerske, født d. 12. Marts 1937 i Randbøl, Datter af Arbejdsmand Carl Viggo Hansen og Hustru Maria Esther Hansen. Bosat: Kærvej 1, Skibby.
I.H.E. blev uddannet som Gartner i Hald 1947-1952, aftjente sin Værnepligt ved Flyvevåbnet i Karup, Skrydstrup og Aalborg, fortsatte ved Gartnerfaget indtil 1960. Virket som Lagerekspedient i en Møbelvirksomhed. Virkede  som driftsleder i Høje-Taastrup Kommunes Gartnerafdeling til sin pension.
T.H. lærte Husgerning, var i 4 Aar ansat i Daells Varehus A/S, København, og begyndte senere som Syerske, nu pensioneret
a. Henrik Hyttel Eriksen, født d. 7. Maj 1960 på Frederiksberg
  1) Sandra Hyttel Pedersen, født d. 19. Marts 1984 i Køge, gift d. 6. August 2016 i Terslev med Kasper Hyttel Pedersen født d. 2. maj 1977. Bosat i Spjellerup, Karise
    1a) Oliver Hyttel Cappelen, født 26. januar 2009 i Næstved, døbt d. 31. maj 2009 i Kongsted Kirke 
    2a) William Hyttel Pedersen, født d. 30. november 2015 i Næstved
    3a) Mollie Hyttel Pedersen, født d. 30. november 2015 i Næstved
  2) Lauralouisa Kortegaard Eriksen, født 10. September 1988 i Køge. gift d. 21. august 2021 i Haarlev med med Mikkel Bauer Kortegaard Eriksen, født d. 27. januar 1979
    2a) Noah Briting Eriksen, født d. 16. oktober 2010
    2b) Loui Storm Kortegaard Eriksen, født d. 30. april 2021
 b. Charlotte Hyttel Eriksen, født d. 24. april 1968 
10. Peter Hyttel, Navneændring 1958 fra Peter Hyttel Eriksen, født d. 12. Maj 1936 i Dronninglund, Død 2006 Bosat: Vinkelvej 10, Tåstrup.
P.H. arbejdede i et Aars Tid hos en Gartner i Hals, tjente i 3 1/2 Aar hos Gårdejer And. Thomsen i Gaaser ved Gandrup og fik 1957 plads hos gårdejer Christoffer Rasmussen i Svogerslev
H.  Margrethe Magdalene Hüttel, født d. 5. Januar 1903 i Sæby, Død i Februar 1945 i København, gift med Lauritz Frederik Bürger, Skibsbygger, født d. 20. September 1895 i Schwerin, Tyskland; Ægteskabet opløst. Bosat: Pagteroldvej 27, Hvidovre
1. Kaj Bürger.
2. Inger Bürger
3.  Tove Bürger
carl emil hyttel

(VI)
Carl Emil Hyttel
Cecilie Olesen

johanne m hyttel

(VI B)
Johanne Marie Hyttel
Alfred Niels Nikolaj Nielsen

peter c hyttel

(VI D)
Peter Christian Hyttel
Emma Marie Christensen

albert v hansen

(VI E)
Albert V Hansen

caroline e hyttel

(VI E)
Caroline Emilie Hyttel
Hans Peter Jacobsen

kristine f hyttel

(VI F)
Kristine Frederikke Hyttel
Lars Johannes Larsen

anna c hyttel

(VI G)
Anna Charlotte Hüttel

magrethe m hyttel

(VI H)
Magrethe M. Hüttel

Galleri

Tilbage til slægtsbog

Tilbage til start