Siden opleves bedst med dit device vendt i horizontal position


Slægtsbog for efterkommere
efter
Johan Frederik Hyttel født 1811
og
Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvad af Fædres Saga findes
bør af Efterslægten mindes

G

Forord

Denne “Web” udgave af “Hyttel” familiens slægtsbog, for efterkommere efter Johan Frederik Hyttel født 1811, er lagt på nettet af Henrik Hyttel Eriksen på baggrund af den i slægten værende originale slægtsbog oprindeligt foranlediget udført af Inspektør Carlo Hüttel og Hustru.

Hvor teksten/oplysningerne er skrevet med denne farve, gælder det at det er opdateringer i forhold til den oprindelige slægtsbog.

Er du en Hyttel / Hüttel og kan Du ikke finde dig selv eller dine aner i her i denne “Webbificerede” udgave skyldes det formodentlig at Hyttel slægtens stamfader Frederik Wilhelm Hyttel fik 4 Børn, Johan Frederik Hyttel, Palle Mørk Hyttel, Dorthea Kathrina Hyttel og Carl Severin Hyttel og denne Slægtsbog omfatter udelukkende efterkommere efter Johan Frederik Hyttel og dennes hustru Johanne Maria Christensdatter (Mørk)

Hvorfor hedder nogen Hüttel og andre Hyttel? jeg ved det ikke, men jeg har den teori, at da det jo var præsten som skrev i kirkebøgerne efter dåben, så mon ikke om det var op til ham, om han ønskede at anvende det tyske eller det mere almindelige y, har du en anden teori eller konkret viden, hører jeg meget gerne fra dig. Jeg begrunder min teori med at jeg har kendskab til 2 søstre, hvor den enes efternavn er Hüttel og den andens er Hyttel og præsten var ikke den samme.

Lidt statistik:

Mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hyttel’, 2022 – 374 & mænd og kvinder i Danmark med efternavnet ‘Hüttel’, 2022 – 129

Kilde, Danmarks Statistik Navnedatabasen indeholder kun oplysninger om første fornavn samt sidste efternavn – altså ikke mellemnavne. Er dit fulde navn fx Dorthe Høst Larsen, vil du være registreret under Dorthe Larsen. 

Billeder:

Slægtsbogens billeder er ligeledes indsat i denne “Web” udgave. Aner hvor billedmateriale er tilgængeligt vil være fremhævet med kursiv blå skrift som et aktivt link til billedet.

Ved Udarbejdelse af den originale Slægtsbog er anvendt Kirkebøger, Folketællingslister, Lægdsruller, Skifteprotokoller, Skøde- og Panteprotokoller, fæsteprotokoller, tingbøger, i nogen grad personalehistorisk litteratur og endvidere, hvor det har været muligt, Statens Avissamlinger. Endelig er der benyttet materiale, som har været i slægtens besiddelse. For Anetavlen gælder det, at hver slægtslinje er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linje standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt – kirkebøger eller andre arkivalier findes ikke – eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er, også alle omliggende sognes kirkebøger.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften. De i ældre kirkebøger anvendte latinske Søn- og Helligdagsbetegnelser er omregnet til kalenderdatoer. Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citat fra arkivalier, anvendt den stavemåde, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets adressebog. I Lister over faddere og forlovere anvendes som regel den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt fadder eller forlover. Da størsteparten af arkivalierne – bl.a. kirkebøgerne – endnu er utilgængelige for rene efter l890, beror bogens oplysninger efter dette er hoved saglig på meddelelser fra slægtens medlemmer og er alts ukontrollable gennem arkivalier.

Efterslægtstavlen er opbygget på følgende måde: børnene af de personer, som efterslægtstavlen går ud fra, er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med stort bogstav, hvert stort bogstavs børn er betegnet med arabertal, og hvert arabertals børn er betegnet med lille bogstav. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes. I Forhold til stamfaderen er romertal altså børn, store bogstaver børnebørn, arabertal oldebørn o.s.v.

Af Hensyn til overskueligheden er der lavet indrykninger ved hvert generationsskifte.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der kan derfor forekomme tilfælde, hvor f.eks. søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Hvor oplysninger om nulevende personer er ufuldstændige, skyldes dette almindeligvis ubesvarede forespørgsler eller ukendte adresser, så forespørgsel ikke har været mulig.

For efterslægtstavlen gælder det i øvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter selve fødestedet, hvilket dog ikke gælder købstæder eller større kendte lokaliteter, hovedstaden og udlandet I øvrigt takker vi slægtens medlemmer for den velvilje, man har vist os under bogens udarbejdelse, og udtrykker vort håb om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

II. Christen Pallesen Hyttel
Fisker, født d. 28. August 1841 i Sæby, druknet d. 14. Juni 1897 i Læsø Rende, begravet d. 14. November 1897 i Sæby, gift d. 26. Maj 1871 i Sæby med Sophie Christiane Pallesen, født d. 15. Maj 1848 i Sæby, død d. 22. Oktober 1899 samme Sted, Datter af Indsidder og Arbejdsmand Christen Pallesen og hustru Maren Axelsdatter. Bosat: Strandgade, Sæby. C.P.H. var beskæftiget som Fisker i Sæby indtil sin død.
A. Johan Frederik Hyttel, Skrædder, senere landpostbud, født d. 24. Marts 1871 i Sæby , død 1962 samme Sted, gift d. 12. November 1895 i Karup med Sørine Elsine Thomsen, født d. 22. Marts 1870 i Rølborg, Karup, død d. 9. April 1950 i Sæby, Datter af Gårdmand og Sognefoged Svend Christian Thomsen og hustru Christine Amalie Pedersdatter. Bosat: Sæby. J.F.H. kom efter Konfirmationen i Lære hos en Skræddermester i Understed og gik sammen med denne fra Gård til Gård og syede for Folk; var beskæftiget ved Skrædderfaget indtil ca. 1911 og virkede derefter i en lang årrække som landpost bud i Karup og Understed. De senere Aar havde han Ophold på De gamles Hjem i Sæby.
1. Kristine Amalie Hyttel, Fodplejer, født d. 13. Februar 1896 i Sæby gift d. 31. Oktober 1921 i Sæby med Evald Peter Kristian Iversen, Frisørmester, født d. 28. Juni 1895 i Kollerup, død d. 25. April 1957 p Aarhus Kommunehospital, Søn af Skomager Iver Niels Kristian Iversen og Hustru Jakobine Kristine Kristensen. Bosat: Østergade 5, Fjerritslev. K.A.H blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. 2 Aar hos Manufakturhandler Mørk i Sæby samt 2 Aar hos Grosserer Hart i København, lærte senere Pedicure i Sæby og har siden 1933 drevet Fodplejeklinik i Fjerritslev. E.P.K.I. blev uddannet som Barber og Frisør, bl.a. i Aalborg, aftjente sin Værnepligt i København under første verdenskrig, var et Aars Tid Bestyrer af en Barbersalon i Sæby og nedsatte sig i 1921 som Frisørmester i Fjerritslev, hvor han overtog Faderens Forretning. – E.P.R.I. var i 24 Aar medlem af et Amatørorkester.
a. Jytte Elfrida Iversen, født d. 31. August 1928 i Aalborg, gift d. 1. Januar 1953 i Kollerup med Marco Lorentzo Troelsen Christensen, Lærer, født d. 28. Februar 1928 i Hellum, Søn af Retsvidne Niels Kristian Christensen og Hustru Karen Marie Troelsen. Bosat: Kirkevej 11, Ranum.
J.E.I. lærte Husgerning og virkede derefter som Bagerekspeditrice indtil sit Giftermål. M.L.T.C. arbejdede et Par Aar ved Landbruget, blev derefter uddannet som Mejerist, bl.a. i Gren, aftjente sin Værnepligt ved Søværnet og blev i 1952 optaget p Ranum Statsseminarium, hvorfra han dimitteredes 1957, virkede som Lærer i Kolby i 2 Aar samt i Farstrup i 2 Aar og fik 1951 Ansættelse ved Ranum Statsseminariums øvelsesskole.
l) Mette Christensen, født d. 13. Marts 1958 i Kålby, Farstrup.
2) Lone Christensen, født d. 4. Maj 1960 i Farstrup.
3) Lene Christensen, født d. 4. Maj 1960 i Farstrup.
4) Lars Marco Christensen, født d. 8. Maj 1962 i Ranum.
b. Lisa Iversen, født d. 26. Januar 1948 i Fjerritslev, Kollerup.
2. Christen Johan Hyttel, Fiskeskipper, født d. 3. Oktober 1897 i Sæby, gift d. 16. November 1924 i Sæby med Marie Jakobine Jensine Christensen, født d. 11. September 1903 i Sæby, Datter af Fisker Christian Frederik Christensen og Hustru Emma Christiansen.
Bosat: Kalkværksvej 9, Frederikshavn.
C.J.H. tjente i 2 Aar hos Thomas Nielsen i Kragelund og begyndte i 1912 at arbejde ved Fiskeriet, aftjente 1918-1919 sin Værnepligt på Flyvebådsstationen og var derefter Elev på Fiskeskipperskolen i Frederikshavn, hvorfra han tog Sætteskippereksamen; virkede 1934-1942 som Fiskeskipper hos Skibshandler Robert Schou i Frederikshavn, var i nogle Aar Medejer af Kutteren “Bangsbo” og købte, da denne blev minesprængt i 1951, Kutteren “Martin P. Mortensen”, hvorfra han siden har drevet Fiskeri.
M.J.J.C. var efter Skolegangen i 5 Aar ansat i Chr. Nielsens Skotøjsfabriks Udsalg.
a. Ragna Kirsten Hyttel, født d. 7. Juli 1926 i Frederikshavn, gift d. 3. Maj 1952 i Frederikshavn med Rikard Larsen, Bogholder, født d. 20. Juli 1930 i Esbjerg, Søn af Snedkermester Niels Larsen og Hustru Kristine Jensen. Bosat: Vinkelvej 2, Frederikshavn.
R.K.H. virkede i 31/2 Aar som Ekspeditrice i Schaals Skotøjsforretning i Frederikshavn, var et Par Aar ansat på Kontoret ved Assurance-Compagniet Baltica A/S, Frederikshavn, besøgte 1947 Silkeborg Husholdningsskole og havde 1950-1952 Plads p Kontoret ved Gulf Oil A/S, Esbjerg.
R.L. tog Realeksamen i Esbjerg, var et Par Aar ansat p Gulf Oils Kontor, aftjente 1951-1952 sin Værnepligt i København samt ved Det Danske Kommando i Tyskland, havde derefter Ansættelse i Bogholderiet hos Isenkræmmer Bang Knudsen A/S, Esbjerg, indtil 1957 og har siden virket som Bogholder ved Fiskefiletfabrikken Jalco A/S, Frederikshavn.
1) Kirsten Marie Hyttel Larsen, født d. 5. Oktober 1952 i Esbjerg.
2) Per Hyttel Larsen, født d. 30. August 1957 i Frederikshavn.
3. Svend Albert Hyttel, Fisker, født d. 7. Januar 1900 i Sæby, død 1925 i Sæby 
4. Martin Severin Hyttel, Fisker, født d. 13. August 1902 i Sæby, druknet i 1929.
5. Jens Erecius Spliid Hyttel, Skotøjsarbejder, født d. 9. November 1903
Sæby, gift d. 18. November 1928 i Sæby med Jacobine Kristine Christensen, født d. 24. September l905 i Sæby, Datter af Fisker Christian Frederik Christensen og Hustru Emma Christiansen.
Bosat: Strandgade 8, Sæby .
J.E.S.H. tjente en Tid hos Gårdejer Ole Olsen på Korsagerholt i Hørby og blev i 1918 ansat på Sæby Skotøjsfabrik A/S, hvor han siden har arbejdet.
J.K.C. var beskæftiget på Sæby Skotøjsfabrik A/S indtil sit Giftermål.
a. Alice Hyttel, født d. 27. Marts 1930 i Sæby, gift d. 11. Maj 1950 i København med Hartvig Steen Poulsen, Kommunalarbejder, født d. 26. Februar l929 i Sæby, Søn af Slagteriarbejder Jens Martinus Poulsen og Hustru Anna Kristine Johanne Thomsen Steen. Bosat: Solsbækvej 33, Sæby .
A.H. var 1 Aar i Huset i København, og arbejdede i en årrække på Sæby Skotøjsfabrik A/S.
H.S.P. blev uddannet som Gartner, var 3 Aar i Sverige og aftjente 1950 sin Værnepligt i Høveltelejren, arbejdede et Par Aar på Fisker & Nielsens Maskinfabrik A/S, København, var 1 Aar beskæftiget som Fisker og har siden 1953 været ansat ved Sæby Kommune.
1) Bente Poulsen, født d. 14. April 1955 i Sæby .
2) Kim Steen Poulsen, født d. 15. Juni 1960 i Sæby .
b. Inge Borghild Hyttel, født d. 30. Oktober 1932 i Sæby, gift d. 19. November 1955 i Sæby med Anker Chresten Svang Gyris Nielsen, Chauffør, født d. 30. December 1918 i Ranum, Søn af Snedker Osvald Gyris Nielsen og Hustru Asta Svang. Bosat: Syrenvej 29, Nr. Uttrup pr. Nørresundby.
I.B.H. blev uddannet som Naadlerske og var beskæftiget som sådan i Sæby indtil sit Giftermål.
A.C.S.G.N. blev uddannet som Mekaniker, begyndte senere som Chauffør og har siden 1940 arbejdet ved samme Firma.
1) Anne-Mette Gyris Nielsen, født d. 13. November 1957 i Sæby .
c. Kirsten Johanne Spliid Hyttel, født d. 12. Marts 1934 i Sæby, gift d. 19. November 1955 i Sæby med Niels Jørn Pedersen, Proprietær, født d. 6. April 1929 i . Brønderslev, Søn af Proprietær Jens Laurits Pedersen og hustru Kirstine Kathrine Jensen. Bosat: Kilstrup pr. Sæby .
K.J.S.H. blev uddannet som Ekspeditrice hos Manufakturhandler Johanne Christensen i Sæby og var i alt ansat her i 61/2 Aar, hvorefter hun et halvt Aar havde Plads i huset hos Gårdejer Viggo Madsen i Østervraa.
N.J.P. blev uddannet ved Landbruget og havde bl.a. 1 Aar Plads hos Proprietær Georg Christiansen på Nr. Kornum ved Brønderslev, aftjente 1951-1952 sin Værnepligt ved Transportkompagniet i København og var derefter Bestyrer af Faderens Gård, den 160 tdr. land store Kilstrup, som han så overtog i 1959; ejer desuden Gården St. Grønheden ved Sæby, der er på 70 Tdr. Land, og driver nu en omfattende Fjerkravl.
1) Inger Pedersen, født d. 3. April 1956 i Sæby .
2) Grethe Pedersen, født d. 14. Maj 1957 i Sæby .
3) Jens Laurits Pedersen, født d. 24. November 1958 i Sæby .
d. Karen Marie Spliid Hyttel, født d. 30. December 1940 i Sæby, gift d. 19. Maj 1962 i Sæby med Kai Blichfeld Lauritsen, Lærer, født d. 23. Marts 1938 i Randers, Søn af Amtsinspektør Kaj Børge Lauritsen og Hustru Karen Pedersen. Bosat: Dybvad Centralskole, Dybvad.
K.M.S.H. var 2 Aar i huset hos Søsteren, Fru Alice Poulsen i Sæby, blev derefter uddannet som DameFrisør, hovedsagelig hos Frk. Kirsten Thomsen i Sæby, og virkede som sådan indtil 1963.
K.B.L. tog . Realeksamen i Frederikshavn 1954, var i 3 Aar Math i København, dimitteredes 1962 som Lærer fra Hjørring Seminarium og har siden haft Ansættelse ved Dybvad Centralskole.
6. Ingemann Hyttel, født d. 4. Juni 1908 i Sæby, død 1934 samme sted
7. Karen Mathilde Hyttel, født d. 4. Juni 1908 i Sæby, død 1934 samme Sted.
8. Harald Hyttel, Bager, født d. 8. April l910 i Sæby, død d. 9. April 1943 samme Sted, gift d. 14. Maj 1933 i Sæby med Anna Marie Siegel, født d. 9. Maj 1908 i Wien, Østrig, Datter af Købmand Edward Siegel og Hustru Ludmilla Sterz. – A.M.S. blev gift anden Gang d. 8. Juni 1946 i Aalborg med Rudolf Hansen, Vodbinder, født d. 7. September 1912 i Ydby. Bosat: Rosenvej 25, Sæby .
H.H. blev efter Skolegangen uddannet som Bager og drev fra 1932 til sin Død Bagerforretning i Sæby .
A.M.S. var i 1920 i Danmark på et 3-Maaneders Ophold som “Wienerbarn”, blev senere uddannet som Modist i Østrig og kom igen til Danmark i 1930.
a. Johan Frederik Hyttel, født d. 27. September 1937 i Sæby , Død d. 3. Februar 1938 samme Sted
b. Werner Siegel Hyttel, født d. 2. August 1939 i Sæby, Død d. 2. Marts 1940 samme Sted.
c. Gurli Hyttel Hansen, Ekspeditrice, født d. 16. Oktober 1941 i Sæby, gift d. 29. September 1962 i Sæby med Jørgen Henningsen, Ekspedient, født d. 7. August 1936 i København, Søn af Grosserer Hermon Christian Henningsen og Hustru Esther Marie Hansine Rosenvind Rasmussen. Bosat: Plantagevej 28, Frederikshavn.
G.H.H. tog realeksamen i Sæby 1958, blev derefter uddannet som Ekspeditrice hos Magasin i Sæby og er stadig ansat her.
J.H. blev efter at have taget Mellemskoleeksamen uddannet inden for Herreekviperingsbranchen, aftjente 1955-1957 sin Værnepligt ved Søværnet og har siden 1958 været ansat ved Frederikshavn Jern- & Stålforretning A/S.
9. Ingrid Johanne Elsine Hyttel, født d. 6. Maj 1913 i Sæby, gift d. 15. Oktober 1939 i Sæby med Herluf Christensen, Maskinarbejder, født d. 3.December 1913 i Sæby, Søn af Baneformand Laurits Christian Christensen og Hustru Marie Losine Nielsen. Bosat: Hans Aabels Vej 16, Sæby
I.J.E.H. virkede i 8 Aar som Ekspeditrice i Herning Trikotageforretning, Sæby, og var derefter i 8 Aar bestyrer af Schous Udsalg i Sæby .
H.C. blev uddannet som maskinarbejder på Sæby Jernstøberi og har siden 1936 arbejdet på Fabrikken Pluto i Sæby 
a. Poul Hyttel Christensen, født d. 25. Januar 1945 i Sæby 
b. Jacob Hyttel Christensen, født d. 13. April 1949 i Sæby
B. Martha Johanne Marie Hyttel, Syerske, født d. 18. September 1872 i Sæby, Død d. 24. August 1919 på Epileptikerhjemmet Vodskov, Hammer. Bosat: Sæby .
M.J.M.H. lærte at sy og gik i nogle Aar ud og syede for Folk i Sæby ; var hjemme indtil Forældrenes Død og boede derefter forskellige Steder i Sæby 
C. Petra Hyttel, født d. 28. August 1874 i Sæby, Død d. 22. April 1917 i Middelfart, gift med Carl Christian Markus Marinus Mikkelsen, født d. 5. Januar 1860 i Aalsø, død d. 16. Juli 1938 i Sæby, begravet i Fredericia, Søn af Forvalter Bertel Mikkelsen og Hustru Margrethe Abelone Hønning.
D. Agathe Hyttel, født d. 21. Februar 1878 i Sæby, gift d. 6. November 1903 i Aalborg med Carl Vilhelm Olsen, Musiker, født d. 13. August 1878 i Aalborg, Død d. 3. Marts 1964 samme Sted. Bosat: Aagade 18, Aalborg. A.H blev uddannet ved Husgerning og tjente bl.a. i 7 Aar hos Købmand Emil Lassen i Aalborg.
C.V.O. begyndte at spille offentligt som 9 rig og spillede i nogle Aar til Baller sammen med Faderen og en ældre Broder; var senere Elev på Holgersens Musikskole og spillede bl.a. en Tid i den gamle Kildepavillion samt i 15 Aar om Vinteren i Apollo og et Par Somre i regimentets Harmoniorkester. Han komponerede i årenes løb en lang række Melodier, bl.a. i 1913 den populære Nattevagt samt Tappenstreg og en Hornmarch, som stadig spilles af Københavns Tivoligarde. 
1. Aage Hermann Olsen, kasserer, født d. 5. Maj 1907 i Aalborg. Bosat: Kastelsvej 15, Aalborg.
Aa.H.O. blev kontoruddannet ved Det Forenede Dampskibs Selskab A/S i Aalborg og har siden 1944 virket som Kasserer. 
2. Emil Olsen, Kontorassistent, født d. 24. November 1912 i Aalborg, gift d. 14. Oktober 1941 i Nørresundby med Karen Elise Dyrberg, født d. 14. Maj 1913 i Nørresundby, Datter af Bødker mester Johan Cornelius Dyrberg og Hustru Metha Kirstine Andersen. Bosat : Vingaardsgade 17, Aalborg.
E.O. blev i 1928 ansat på Kontoret ved Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S i Aalborg og virker stadig som Kontorassistent her.
K.E.D. tog Realeksamen og virkede derpaa i ca. 15 Aar som Kontorassistent ved Toldvæsnet i Aalborg.
a. Erik Dyrberg Olsen, Kontorassistent, født d. 3. Marts 1945 i Aalborg.
E. Ejnar Hyttel, fabriksarbejder født d. 3. Marts 1882 i Sæby, gift d. 9. Marts 1907 i Middelfart med Mary Rasmussen, født d. 7. November 1886 i Fredericia, Datter af Hansine Rasmine Rasmussen.
Bosat: Odensevej 126, Middelfart.
E.H. tjente i nogle Aar hos Kr. Sørensen i Sdr. Raapperheden, arbejdede i 5 Aar på Farveriet i Sæby, havde bl.a. en tid Plads på Fan Badehotel samt i 10 Måneder som Forkarl på Enehje ved Nakskov og blev derefter i 1906 ansat på Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S i Middelfart, hvor han var indtil 1949.
M.R. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål og tjente bl.a. 3 Aar hos Gårdejer Peder Pedersen i Røjle Skov. 
1. Harry Ingemann Hyttel, Ekstrabud, født d. 17. Juli 1907 i Middelfart, gift d. 14. April 1933 i Middelfart med Gudrun Marie Rasmussen, født d. 17. Maj 1913 i Allested, Datter af Jens Peder Rasmussen og Hustru Martha Andersen. Bosat: Schønbergsgade 3, København V.
H.I.H. tjente bl.a. i 4 Aar hos Gårdejer Mads Stenagaard i Voldby ved Kavslunde, virkede i 2 Aar som Chauffør på Fragtruten Middelfart Odense, arbejdede 1933-1945 på Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S, Middelfart, og var senere beskæftiget bl.a. som Havnearbejder og Varmemester, hvorpå han i 1960 blev ansat ved Postbanegaarden.
G.M.R. havde bl.a. 1 har Plads på Ll. Grand Hotel i Odense samt 1 Aar på Horsens Missionshotel, var et halvt Aar på Kabelfabrikken i Middelfart og virkede i flere Aar som Kjolesyerske i København; begyndte senere at fremstille Plastictasker og var beskæftiget hermed i 4 Aar.
a. Ove Hilmer Hyttel, Montør, født d. 25. Oktober 1933 i Middelfart, gift d. 12. December 1954 i København med Aase Bayer Pedersen, født d. 15. September 1931 i Aarsdale, Ibsker på Bornholm, Datter af Bådfører Harald Pedersen og Hustru. Bosat: Kastrupkrogen 12, Kastrup.
1) Annie Hyttel, født d. 17. Maj 1955 i København
2) Peter Hyttel.
b. Frede Ernst Hyttel, Chauffør, født d. 8. Januar 1935 i Middelfart, gift d. 4. Marts 1961 i København med Erna Ellen Larsen, født d. 3. Juni 1932 i Langebæk, Kalvehave, Datter af Carl Peter Christian Larsen og Hustru Anna Rigmor Sørensen. Bosat: Skovløbervej 11, København NV.
F.E.H. havde i 12 Aar Plads som Piccolo ved Statsanstalten for Livsforsikring, arbejdede derefter bl.a. på et Maskinværksted i Hellerup og var i 2 1/2 Aar Math, kørte i ca. 3 Aar Gaffeltrucks på Tuborgs Bryggerier og virker nu som Chauffør ved De Forenede Vognmandsforretninger A/S, København.
E.E.L. var efter at have taget Præliminæreksamen et Aars tid ansat på Jagtvejens Postkontor og havde derpaa 1 Aar Plads i Huset.
c. Lillian Sonja Hyttel, født d. 4. April 1936 i Middelfart, gift d. j 11. Juni 1955 i København med Kjeld Harry Christiansen, Sliber, født d. 12. August 1934 i København, Søn af Arbejdsmand Harry Peter Christiansen og Hustru Dyveke Caroline Jensen. Bosat: Tingskrivervej 19, København NV.
L.S.H. var i 5 Aar ansat i Carl Stenders Kunstforlag A/S og arbejdede derefter i 21/2 Aar hos Olaf O. Barfod & Co., A/S, Papir En Gros, København.
K.H.C. sejlede 1949-1953 i Udenrigsfart med M/S “Grete Mærsk”, virkede derefter som arbejdsmand og har siden 1959 været beskæftiget som Sliber på Valdemar Henriksens maskinfabrik i Gladsakse.
1) Steen Harry Christiansen, født d. 7. December 1955 i København
d. Knud Erik Hyttel, Ekstraarbejder, født d. 4. April 1936 i Middelfart, gift d. 10. Oktober 1959 i Hvidovre med Birgit Villadsen Hansen, født d. 16. Juli 1937 i København, Datter af Ekstraarbejder Villy Villadsen Hansen og Hustru Gerda Pedersen. Bosat: Arnold Nielsens Boulevard 133, Hvidovre.
E.E.H. sejlede 1952-1957 i Udenrigsfart med bl.a. M/S “Tekla Torm” og S/S “Dag”, aftjente 1958-1959 sin Værnepligt ved Søværnet og har siden virket som Ekstraarbejder ved D.S.B.’s Centralværksteder.
B.V.H. var efter Skolegangen i 7 Aar ansat på kontoret ved Grossistfirmaet W. Knudsen A/S, København.
1) Michael Hyttel, født d. 5. Juli 1960 i Hvidovre
e. Erling Hyttel, Flyveroverkonstabel, født d. 5. April 1943 i Middelfart, gift d. 30. Maj 1964 i Skoven, Dårby, med Gerda Irene Larsen, født d. 11. Marts 1944 i Draaby, Datter af Gravemester Valdemar Larsen og hustru. Bosat: Vibehuset, Neder Draaby pr. Jægerspris.
E.H. stod i 3 Aar i Lære som Bygningssnedker, søgte derefter ind i Hæren og blev Konstabel ved Flyvevåbnet, gennemgik her Motorskolen og bestod Eksamen som Autospecialist, fik tildelt Flyvevåbnets Redningseskadrille på Værløse som fast tjenestested og udnævntes 1964 til Flyveroverkonstabel.
G.I.L. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål.
f. Henning Hyttel, Renseriarbejder, født d. 1. September 1944 i Middelfart. Bosat: Schønbergsgade 3, København V.
g. Kurt Hyttel, født d. 28. Januar 1950 i København
2. Karla Emilie Pallesen Hyttel, født d. 5. Januar 1909 i Middelfart, Død i November samme Aar.
3. Børge Albert Pallesen Hyttel, fabriksarbejder, født d. 8 Marts 1912 i Middelfart, gift d. 26. Januar 1935 i Middelfart med Ellen Maren Christiansen, født d. 31. Maj 1915 i Blanke, Rorslev, Datter af Murer Aksel Christiansen og Hustru Margrethe. Bosat: Søndergade, Middelfart.
B.A.P.H. arbejdede i nogle Aar ved Landbruget, kom 1933 i Lære som Traadtrækker på Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S, Middelfart, og er stadig ansat her.
E.M.C. var beskæftiget ved Husgerning indtil sit Giftermål.
a. Johnny Leif Hyttel, Depotbestyrer, født d. 8. Januar 1939 i Middelfart, gift d. 29. Oktober 1960 i Landet på Tåsinge med Tove Nørballe Mikkelsen, Kontorassistent, født d. 28. September 1942 i Fredericia, Datter af Købmand Hans Børge Nørballe Mikkelsen og hustru Katrine Marie Pedersen. Bosat: Kongensgade 29, Marstal, Arø.
J.L.H. tog Realeksamen i Middelfart 1956, stod 1957-1960 i Lære ved Middelfart Jern- og Stålforretning, blev ret efter ansat i Salgsafdelingen ved Kosangas A/S i Middelfart og overtog i 1963 Stillingen som Bestyrer af Kosangasdepotet i Marstal.
T.N.M. tog Realeksamen i Middelfart 1959,blev derefter uddannet i Bogholderiet ved Middelfart Jern- og Stålforretning og fik 1963 Ansættelse i Kosangas A/S, hvor hun varetager Kontor- og Butiksarbejdet.
1) Anette Hyttel, født d. 8. Januar 1961 i Middelfart.
2) Kenneth Hyttel, født d. 22. Juli 1964 i Marstal.
4. Erik Herbert Hyttel, maskinarbejder, født d. 15. April 1919 i Middelfart, gift d. 5. Juli 1941 i Middelfart med Lisa Stoltmann, født d. 24. Maj 1924 i Vegesack ved Bremen, Tyskland, Datter af Paul Johann Stoltmann og hustru Bertha Johanne Margrethe Schrader. Bosat: Grønlandsvej 16, Middelfart.
E.H.H. har siden 1934 arbejdet på Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S i Middelfart, afbrudt af Militærtjeneste i 1940 på Orlogsværftet.
L.S. virkede 1938-1941 som Korrekturlæser hos Reno Jørgensen, Middelfart Maskinsats.
a. Jan Stoltmann Hyttel, Mekanikerlærling, født d. 4. Juni 1945 i Middelfart.
b. Ulla Irene Hyttel, født d. 27. April 1954 i Assens.
5. Inger Amalie Hyttel, Kontorassistent, født d. 26. November 1923 i Middelfart, gift d. 28. Oktober 1943 i Middelfart med Hans Vilhelm Chr. Mortensen, Repræsentant, født d. 2. December 1919 i Glamsbjerg, Høng, Søn af Murer Peder Mortensen og Hustru Jensigne Kristiansen. Bosat: H.C. Ørsteds Vej 111, Herning.
I.A.H. blev efter Skolegangen kontoruddannet og virkede som Kontorassistent indtil sit Giftermål; genoptog senere dette Arbejde og har fra 1960 været ansat på Kontoret ved Herning Handels- og Landbrugsbank A/S.
H.V.C`M. blev uddannet inden for Kolonialbranchen i Odense og var en tid ansat i Vime A/S, aftjente 1939 sin Værnepligtig Sønderborg og har siden virket som repræsentant, bl.a. en Tid for Brdr. Braun’s Tobaksfabrik i & København og fra 1954 for Assens Tobaksfabrik
a.  Fini Hyttel Mortensen, Studerende, født d, 21. November 1944 i Odense
b. Per Hyttel Mortensen, født d. 5. Juli 1947 i Odense
Christen Pallesen Hyttel

(II)
Christen Pallesen Hyttel

sophie christiane pallesen

(II)
Sophie Christiane Pallesen 

johan frederik hyttel

(II A)
Johan Frederik Hyttel

Sørine Elsine Thomsen (II A)

petra hyttel

(II C)
Petra Hyttel
Carl C. M. M. Mikkelsen

agathe hyttel

(II D)
Agathe Hyttel
Carl Vilhelm Olsen

ejnar hyttel

(II E)
Ejnar Hyttel
Mary Rasmussen

Galleri

Tilbage til slægtsbog

Tilbage til start